Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg 2017-11.

Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstruktur i gældende Kommuneplan 2017.

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2017, som redegjort for i Kommuneplantillæg 2017-11.

Lokalplanen er vurderet i forhold til følgende retningslinjer: byudvikling, byomdannelse, høje huse, produktionsvirksomheder, støjbelastede arealer, byudvikling i kystnærhedszone og klimatilpasning.

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 10BE08. Områdets anvendelse fastlægges i rammeområdet til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres bådebroer, pontoner og plinte. Da lokalplanen åbner mulighed for etablering af et havnebad, der delvis ligger uden for rammeområde 10BE08, vurderes det, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017, så der bringes overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Se tillæg 2017-11 til kommuneplanen her.