Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at sikre, at området udvikles som en del af en ny, åben og attraktiv bydel på Nordhavnen,

1.2 at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,

1.3 at fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg som skal sikre, at den samlede bebyggelse vil fremstå åben, varieret og karakterfuld,

1.4 at der gives mulighed for at der i området etableres et varieret udbud af blandede byfunktioner,

1.5 at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,

1.6 at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,

1.7 at give mulighed for etablering af et havnebad/multivandsanlæg,

1.8 at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse,

Redegørelse

Formålet med lokalplanen er at sikre at intentionerne fra masterplanen for Horsens Havn videreføres ved opførelse af konkret bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Dermed skal lokalplanen sikre, at den fremtidige bydel opføres som et blandet bykvarter arkitektur af høj kvalitet, og et bredt udbud af funktioner og oplevelser, således at når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en levedygtig bydel med spændende urbane miljøer med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, servicefunktioner, rekreative muligheder og kvaliteter, der knytter byen til vandet, herunder et havnebad. Lokalplanen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse opføres med klimaændringer for øje, således at boligbebyggelsen ved udformning af veje, anlæg og rekreative arealer m.v. sikres mod stormflod og ekstremregn.

2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på Kortbilag 1 Lokalplanafgrænsning.

2.2 Området omfatter matr. nr. 836e, del af 836c, del af 836a, del af 7000dz og alle matrikler der udstykkes herfra. Alle matrikler ligger i byzone.
Området omfatter ligeledes et umatrikuleret areal i havnebassinet.

2.3 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2 som vist på Kortbilag 3 Fremtidige forhold.

Delområde 1

3.1 Delområdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende.

3.2 Der etableres toiletter i Byggefelt II til brug for offentligheden, herunder havnebadets brugere. Der kan etableres andre midlertidige og permanente anlæg og faciliteter med tilknytning rekreativ og kulturel anvendelse af havneområdet, jf. § 10. Anlæggene skal indrettes til brug for offentligheden.

3.3 Indenfor delområdet kan beboeren i en bolig drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Det en forudsætning, at erhvervet drives af beboeren, og at der ikke er ansatte. Som eksempel på de nævnte virksomheder kan nævnes: Arkitekt-, ingeniør-, landinspektør-, ejendomsmægler-, revisions- og advokatvirksomhed, dame- og herrefrisør, handelsvirksomheder med meget begrænset lager eller lager et andet sted, læge-, tandlæge- og helseklinik o.l. indenfor miljøklasse 1.

3.4 For delområderne 1 gælder det, at de bebyggelser, der i facadelinjen er markeret med fuldt optrukket blå linje på Kortbilag 3 Fremtidige forhold, skal mindst 75 pct. af den markerede facade i stueetagen anvendes til publikumsorienterede funktioner fx. caféer og restauranter. Inden for byggefeltet I kan det ske ved at etablere virksomhedernes ankomstarealer, information, kantine og andre fællesarealer i stueetagen med facade mod pladsen mod vest og mod syd.

3.5 Der skal etableres parkeringsanlæg i form af et parkeringshus.

3.6 Der kan etableres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning.

Delområde 2

3.7 I vandarealerne kan etableres et havnebad / multivandsanlæg og de nødvendige bygninger samt tilhørende anlæg.

Redegørelse

Det er intentionen at skabe et blandet bykvarter med et varieret udbud af funktioner og oplevelser således at, når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en attraktiv bydel med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, service, rekreative muligheder mv. Udpegning af facader i stueetagen, hvor 75 % skal anvendes til publikumsorienterede funktioner, skal understøtte dette mål. Udpegning skal ses som et minimums krav, idet der er mulighed for at etablere publikumsorienterede funktioner i de øvrige bebyggelsers stueetager.
I havnebassinet der anlægges havnebad, træbrygger, bådebroer og pontoner, som forstærker områdets kontakt til vandet. For at understøtte mulighederne for rekreativ og kulturel anvendelse (på daglig basis og i fporm af arrangementer) kan der endvidere etableres midlertidige eller permanente faciliteter, herunder småbygninger.
Anlæggene skal være offentligt tilgængelige.

Ingen bestemmelser.

Der henvises til Kortbilag 3 Fremtidige forhold.

5.1 Lokalplanområdet skal primært vejbetjenes via den omlagte Jens Hjernøes Vej, som ligger i den østlige ende af lokalplanområdet og hvorfra der er adgang til parkeringshus, vaskehal, affaldsstation mv. inden for området. Området vejbetjenes også via Havnen og forpladsarealet, der er beliggende i den vestlige ende af lokalplanområdet, benævnt A på kortbilaget. Forpladsarealet indrettes til bl.a. korttidsparkering, cykelparkering, vareleverancer mv

5.2 Adgangsvejen for ind-/udkørsel til/fra parkeringshuset anlægges i mindst 5 m bredde og udlægges i fast belægning med lysegrå betonfliser/-sten, in situ støbt beton, granit, asfalt eller tegl eller kombinationer heraf.

5.3 Der må ikke etableres direkte vejadgang til Niels Gyldings Gade.

5.4 Der skal etableres vendepladsmulighed for renovationskøretøjer og lastbiler i h.t. vejreglerne og der skal i denne forbindelse skabes sikkerhed for at svage trafikanter ikke krydser arealet med disse bakkende køretøjer.

5.5 Pladsen A, som ligger i denne lokalplans område og området omfattet af Lokalplan 2015-10, skal anlægges efter en samlet plan, der ud fra principperne om shared space indrettes med færdselsarealer for gående og kørende trafik, korttidsparkering for 4 - 8 biler, mindst een parkeringsplads for handicapkøretøjer, parkering for min. 50 cykler, offentlige opholdsarealer, beplantning, udeservering for restauranter mv. Pladsen skal fremstå som et åbent og inviterende offentligt byrum, der visuelt og funktionelt forbinder byen og den nye bydel på Nordhavnen.

5.6 Der kan etableres stiadgange mellem lokalområdet og Niels Gyldings Gade samt stiadgang mellem Promenaden og Niels Gyldings Gade, ligesom der kan etableres stiadgange mellem Havnen og Jens Hjernøes Vej, som illustreret på Kortbilag 3 Fremtidige forhold og Kortbilag 4 Illustrationsplan

5.7 Promenaden a – b skal have en bredde på 7-12 m plan, belagt flade. Nord for den eksisterende mur omkring det forsænkede del af promenaden ved a skal promenaden have en bredde på mindst 4,3 m plan, belagt flade. Promenaden skal også fungere som brandvej.

5.8 Promenaden a – b udformes, så den indgår som en del af en promenade for gående og cyklende mellem inderhavnen og lystbådehavnen. Promenaden skal fremstå med robuste og karakterfulde materialer som træ, betonfliser, in situ støbt beton, asfalt, granit eller i kombinationer heraf. Der skal være servicefaciliteter til brug for offentlig, rekreativ eller kulturel brug af promenaden og havnebassinet. Promenaden skal indrettes med fortøjningsmuligheder for skibe.

5.9 Forbindelsen b-c udgør en ny sigtelinje i Ny Havnegades forlængelse. Forbindelsen skal primært anlægges for bløde trafikanters adgang til og fra havnepromenaden og den skal endvidere anlægges for tværgående trafik til og fra parkeringshus og vaskehal. Vejadgang til/fra fra vaskehal skal ske fra den nordøstlige del af bygningen via Jens Hjernøes Vej. Forbindelsen etableres med toppunkt på minimum kote 2.60 ved den nye adgangsvej fra øst. Herfra falder terrænet mod syd til ca kote 1.80 på promenaden og mod nord til kote ca 2.0 på Niels Gyldings Gade.

5.10 Der skal være offentligt tilgængelige gangforbindelse, der forbinder punkterne d og e. Højdeforskelle skal udlignes med ramper.

5.11 Nedgravede eller delvis nedgravede affaldsbeholdere skal kunne serviceres og tømmes fra de udlagte veje og således at de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald overholdes.

5.12 Der skal etableres vej-/ stibelysning på vejene/stierne i området, herunder på promenaden. Belysningen udføres i h. t vejreglerne og med armaturer i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsmanual eller Designmanual for Nordhavnen. Der anvendes nedadrettede armaturer med en lyspunkthøjde på ca. 4 m på vej- og stianlæggene. Langs havnebassinet kan suppleres med pullertlygter eller anden orienteringsbelysning. Der kan på særlige steder være supplerende spotlys med højere lyspunkthøjde, svarende til spotlys på Havnetrekanten. Belysningen må ikke virke blændende set fra omgivelserne, herunder boliger og havnebassin.

Redegørelse

I forbindelse med Nordhavnens samlede udbygning med nye byfunktioner, kan der blive behov for at udvide Niels Gyldingd Gade fra 2 til 4 spor. Der reserveres mulighed for den nødvendige arealudvidelse af Niels Gyldingd Gade ind i lokalplanområdet ved at tilbagerykke byggefelter, jf. Kortbilag 3 Fremtidige forhold.
De primære lokalveje forudsættes udlagt som offentlige veje. Øvrige veje udlægges som private veje eller private fællesveje.
Vejudlæg og vejtilslutninger er principielle og kan flyttes indtil nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige vejprojekt.
Der skal indrettes promenader langs kajen, så der sikres offentligheden mulighed for at færdes langs vandet.
Promenader udformes og dimensioneres forskelligt afhængigt af deres lokalitet, jf. § 5.7 og 5.8. og illustrationsplan. Der skal mod bebyggelse etableres en tilpasningszone. Zonen udformes alt efter hvilken lokal sammenhæng den indgår i, men skal formidle overgangen mellem bebyggelse, plint, terræn og promenade f.eks. ved siddetrapper, plateau o.l. Overgangen skal opblødes med lommer og nicher, hvor der skabes læfyldte områder til ophold for både besøgende og områdes beboere.

 

6.1 Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering, herunder også handicapparkering og cykelparkering, i henhold til Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015, med de ændringer angående personbiler, der fremgår nedenfor.

6.2 Al parkering indenfor lokalplanområdet skal foregå i parkeringsanlæg i konstruktioner dvs i parkeringshuse/parkeringskældre. Dog tillades etableret op til 8 parkeringsbåse på pladsen/torvet ved Havnen til korttidsparkering, heraf 1 til handicapparkering.

6.3 For personbiler gælder, at der for hver bolig skal etableres mindst 0,5 og højst 1,5 parkeringspladser pr. bolig. For kontorer og liberale erhverv skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m2 kontor.

6.4 Der skal etableres mindst 50 offentligt tilgængelige parkeringpladser i parkeringshuset.

Redegørelse

Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015 angiver 0.5 p-pladser pr. bolig inden for zone 1, som omfatter lokalplanområdet. Minimumsgrænsen for antal parkeringspladser er på baggrund af vurdering af markedsforholdene hævet til 1 p-plads pr. bolig i denne lokalplan.
Der fastsættes en maksimumsgrænse for antal parkeringspladser på 1,5 pr bolig for at tilskynde til at gå, cykle eller benytte kollektiv trafik og fordi boligerne har begrænset størrelse.
I parkeringshuset skal der reserveres mindst 50 parkeringspladser som kan anvendes af offentligheden som har ærinde i området, herunder gæster til beboere, havnebad, restauranter mv.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning og hele området er omfattet af tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning.

7.2 Lokalplanområdet har kollektiv vandforsyning.

7.3 Området skal tilsluttes den kollektive kloakforsyning.

7.4 Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang forinden udledning.

7.5 Vedrørende belysning henvises til § 5.

Delområde 1

8.1 Af hensyn til klimasikring placeres bebyggelsen på et hævet terræn der vil fremtræde som en plint med en højde på op til 80 cm.

8.2 Indenfor delområdet kan der etableres op til 17.000 m2 bebyggelse.

8.3 Ny bebyggelse skal placeres indenfor de anviste byggefelter på Kortbilag 3 Fremtidige forhold.Mindre bygningsdele som f.eks. altaner og karnapper kan dog opføres op til 2 meter uden for byggefelterne. Der skal sikres en minimum frihøjde under udkragende bygninger på min. 2,5 meter, dog min. 2,8 m over fortov/sti indtil 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti. Over kørebane og nærmere end 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti skal frihøjden være min. 4,5 m.

8.4 Byggefelterne I og II må ikke overskrides mod vest af hensyn til pladsdannelsen A. Byggeri i byggefelt III og IV skal respektere en 15 m bred sigtelinje fra Ny Havnegade. Byggefelt I og IV kan sammenbygges, forudsat at der kan etableres gode opholdarealer i gårdrummet for beboerne. Byggefelt IV må ikke overskride Ny Havnegades vestlige facadeflugt. Byggefelterne kan herudover overskrides i mindre omfang, hvis det skønnes hensigtsmæssigt ud fra en samlet helhedsvurdering af bebyggelsen i delområdet og samspillet mellem bebyggelserne og de tilstødende arealer.

8.5 Alle boliger skal have adgang til altan eller terrasse.

8.6 Bebyggelsens maksimale etageantal er angivet på Kortbilag 3 Fremtidige forhold.

8.7 For bebyggelse fastsættes en minimumkote på stuegulv til 2,60 m DVR90.

8.8 Den maksimale bygningshøjde (kote til overkant tag) ekskl. elevatortårne, trapperum, værn, teknikrum og murkrone mv. er for byggefelt I kt. 28,5 DVR, Byggefelt II kt 12, 0 DVR, byggefelt III kt. 28,0 DVR og for byggefelt IV kt. 19,5 DVR.

8.9 Der skal sikres tilfredsstillende sol- og læforhold omkring bebyggelserne og især på de fælles opholdsarealer, jf. § 10.2,

8.10 Disponeringen af ny bebyggelse og anlæg i delområde 1 skal være i principiel overensstemmelse med Kortbilag, Illustrationsplan.

8.11 Der kan opføres mindre bygninger og anlæg uden for byggefelterne i forbindelse med promenaden og havnebassinet, for at understøtte offentlige rekreative funktioner i tilknytning til brugen af havnebassinet og vandet.

8.12 Bebyggelse langs Niels Gyldings Gade skal forberedes for en vejudvidelse, som kan medføre afgravning og etablering af fortov i kote ca 2,0.

Delområde 2

8.13 Bygninger og tilhørende anlæg kan placeres på eller i nærheden af området udlagt hertil.
Havnebadet / multivandanlægget skal placeres indenfor det udlagte område.

8.14 Havnebadet/multivandanlægget etableres som en flydende konstruktion med maksimal højde på småbygninger på 6 meter.

Generelt. Støjforhold trafik

8.15 For støjbelastede boliger skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.

8.16 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent.

8.17 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.

8.18 Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Generelt. Støjniveau virksomhedsstøj

8.19 Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra virksomheder og havneaktivitet. Jf. Vejledning 5/1984 og tillæg til vejledning 5/1984 , juli 2007 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører boliger ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum med 1 vindue åbent.
-Mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 43 dB(A)
-Mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 0-22: 33 dB(A)
-Alle dage kl 22-07: 28 dB(A)

8.20 Der skal være adgang til velbeliggende udendørs opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fra virksomheder og havneaktiviteter.
Jf. Vejledning 5/1984 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører det udendørs opholdsareal ikke overstiger følgende grænseværdier for boliger:
-Mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 0714: 55 dB(A)
-Mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 45 dB(A)
-Alle dage kl 22-7: 40 (55) dB(A). I parentes er angivet spidsværdi om natten.

De vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj skal overholdes på altaner hele døgnet.

Generelt. Lugt og luftforurening fra virksomheder

8.21 Det skal dokumenteres, at den vejledende lugtgrænse på 5 lugtenheder i "Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" overholdes i bolig- og arbejdsrum, eksempelvis ved etablere overtryksventilation i de berørte rum.

Redegørelse

Bebyggelsen skal overordnet udformes som det fremgår af lokalplanens illustrationer. Der skal således etableres en bebyggelse, der trapper ned mod vest og derved åbner for den visuelle forbindelse mellem Niels Gyldings Gade /Gasvej og havnebassinets store rum. Samtidig vil den vestlige bebyggelses mindre skala og publikumsorientering virke åben og inviterende.
Havnebadet/multivandanlægget er en flydende og flytbar konstruktion.

Delområde 1.

Byggefelt I, II og III.

Materialer.

9.1 Bebyggelsen i byggefelterne I-III skal arkitektonisk og materialemæssigt fremstå i principiel overensstemmelse med Bilag 5 Facader.

9.2 Facader skal fremstå med blødstrøgne tegl i rødlige farver, eksempelvis som vist på Bilag 5 Facader. Teglstenenes muligheder for at skabe spil og variation i murværkets tekstur, lysvirkninger mv, eksempelvis med recesser, skal anvendes i mindst 25 % af facadernes arealer, heraf mindst 10 % jævnt fordelt i stueplan. Mindre facadepartier (maks. 5%) kan fremstå i andre materialer som fx. beton, træ eller metal.

9.3 De dele af bebyggelserne som indrettes for publikumsorienterede funktioner, skal etableres med åbne og transparente facader, som bidrager til et levende bymiljø.

9.4 Tagflader skal fremstå i dæmpede farver. Der skal etableres tagterasser og/eller begrønnede tage.

9.5 Offentligt tilgængelige tagterasser (restauranter el. lign.) i byggefelt II kan forsynes med overdækninger i dæmpede farver eller i hvid.

9.6 Mindst 10% af facaderne skal begrønnes med slyng- eller klatreplanter.

Tekniske anlæg

9.7 Tekniske anlæg og installationer, herunder bl.a. udluftninger, skal så vidt mulig placeres inden for bygningens volumen, fx. i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal placeres og udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

9.8 Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

9.9 Transformerstationer skal indpasses i bygning, alternativt i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

Anlæg til solenergi

9.10Solcelleanlæg og lign. kan opsættes såfremt de indpasses i bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal have antirefleksbehandlede overflader og skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader.

Bebyggelse på promenaden

9.11 Pavilloner og andre mindre bygninger, som opføres i tilknytning til promenaden og/eller havnebadet, skal fremstå som lette bygninger med en detaljering, der signalerer tilknytning til havnen.

Byggefelt IV

Parkeringshus

9.12 Parkeringshusets underetage/base mod Niels Gyldings Gade og Ny Havnegade skal fremstå med særligt udformede teglmure, kunstnerisk udsmykning eller andet, der skærmer indkigget og højner fodgængeres oplevelse af at færdes langs med den. Parkeringshusets facader i øvrigt skal fremstå let beklædning i metal, stedvis evt. teglmur, og med lodrette åbninger og begrønning.

9.13 Vaskefunktioner skal være integreret i bygningen. Tilhørende pusleplads skal ligeledes integreres eller afskærmes set fra naboer og set fra forventet nyt byggeri øst for området.

Delområde 2

Havnebad

9.14 Havnebadet / multivandanlægget skal hovedsageligt fremtræde i træ, men andre naturlige materialer kan også anvendes.

Skiltning

Generelt

9.15 Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerede.

9.16 Skiltning må ikke placeres, så de helt eller delvist dækker vejskilte, afmærkninger, gadebelysning eller signalanlæg eller kunne forveksles med vejskilte.

9.17 Skiltningen skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må ikke dække over arkitektoniske elementer herunder døre, vinduer
og bygningsdetaljer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesblænding o.l.

9.18 Tekniske installationer i forbindelse med skiltning skal føres skjulte og må ikke være synlige på fx. bygningers facade.

9.19 Skiltning med effektfarver som fx. fluorescerende farver må ikke finde sted.

9.20 Der må ikke opsættes flag, vimpler og bannere på bygningers facade.

9.21 Der må ikke opsættes laserlys, lyskasser, lyskakler, dynamiske skilte eller animerede der skifter billede mere end 2 gange pr. minut.

9.22 Ved belysning af skilte skal lys intensiteten tilpasses områdets belysnings niveau og må ikke virke dominerende.

Facade og udhængskilte

9.23 Der må ikke opsættes skiltning for produktreklamer på bygningsfacader.

9.24 Det må kun opsættes ét facadeskilt pr. restaurant, cafe el. lign. på den enkelte bygning. Dog kan der tillades 2 facadeskilte, hvis det af hensyn til symmetri i bygningen vurderes at være mest harmonisk eller hvis butikken ligger på et hjørne og har udstillingsvinduer mod begge gader. Facadeskilte skal udformes med enkelt bogstaver og opsættes direkte på facaden og må have max. dybde på 8 cm og en max. højde på 40 cm.Skiltning opsat på ruden erstatter anden facadeskilt såfremt følgende betingelser ikke er overholdt. Der kan opsættes folietekster eller dekoration på vinduer som supplement til den øvrige skiltning, hvis det er udført således:
Facadeskilte skal udformes med enkelt bogstaver og opsættes direkte på facaden og må have max. dybde på 8 cm og en max. højde på 40 cm.
Skiltning opsat på ruden erstatter anden facadeskilt såfremt følgende betingelser ikke er overholdt. Der kan opsættes folietekster eller dekoration på vinduer som supplement til den øvrige skiltning, hvis det er udført således:

 • at skilteteksten udføres med enkeltbogstaver
 • at bogstavernes højde ikke overstiger 10 cm
 • at det ikke har karakter af hele eller delvise afdækninger af vinduesflader
 • at det er udført i et transparent materiale uden farveidentitet (som sandblæst glas) eller med en lys farve (ikke signalfarver), der er tilpasset bygningen og den øvrige skiltning
 • at dekorationen kun opsættes på et vindue eller på indgangsdøren

9.25 Delvis afblænding af vinduer kan accepteres, hvis der er særlige begrundelser herfor, fx. for at skjule tyverialarmer, køleaggregater eller andre tekniske installationer.

9.26 Der må kun opsættes udhængsskilte på bygningsfacaderne langs Havnepromenaden og Promenaden.9.27Udhængskilte må kun placeres indenfor den pågældende restaurant eller cafes egen facade. Der må maksimalt opsættes et udhængskilt pr. butik, dog kan der opsættes 2 hvis butikken ligger på et hjørne.

9.28 Udhængskiltets størrelse må ikke overstige 0,5 m2 må have et fremspring på maksimalt 1,25 meter fra bygningsfacaden.

Baldakiner og markiser

9.29 Indenfor lokalplanområdet må ikke opsættes baldakiner. Der må dog opsættes markiser.

9.30 Markiser skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses bygningsfacadens hovedopdeling samt vindues- og
dørformater.

9.31 Markiser skal være ensfarvede, og må ikke udføres i reflekterende materiale.

9.32 Markiser skal friholdes for reklamer. Der kan dog som alternativ til anden skiltning godkendes en diskret skiltning på markisedugens forkant. Markisens forkant må maksimalt have en højde på 15 cm.

Redegørelse

Det er hensigten, at den enkelte bygning skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt bykvarter. Derfor skal bebyggelse gives et højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg. Samtidig ønskes facader som er robuste og patinerer smukt.
Hver enkelt bygning skal igennem sin udformning være med til at sikre den arkitektoniske kvalitet i bydelen. Derfor lægges der vægt på den enkelte bygnings facademæssige komposition i forhold til variation, rytme og materialevalg. Ligesom der overordnet vil blive lagt vægt bebyggelsernes indbyrdes samspil.
Facadebeplantning skal medvirke til at give dele af bebyggelsens facader robusthed, karakter og årstidsvariation.

10.1 Der skal etableres læfyldte og solbeskinnede fælles udendørs opholdsarealer for områdets beboere. Ved disponering af friarealer indenfor lokalplanområdet skal der tages højde for sol og vindforhold, for at optimere det mikroklimatiske miljø i mellem bebyggelserne, således at gener fra vindturbulens og skygger i forbindelse med høje byggerier imødegås.

10.2 For opførelse af boligbebyggelse skal der fremvises skyggediagrammer og dokumentation for undersøgelse af vindforholdene, enten i form af vindtunnelforsøg eller computeranimationer af vindhastigheder i gadeplan, og med dokumentation for opholdsarealer med acceptable vindforhold. Såfremt det viser sig nødvendigt, skal der etableres læskabende tiltag fx. i form af bygningsmæssige ændringer eller plantning af træer og buske.

Generelle bestemmelser

10.3 Der skal etableres læfyldte og solbeskinnede offentligt tilgængelige opholdarealer langs promenaden.

10.4 Ubebyggede arealer skal disponeres således at der ved deres udformning tages højde for oversvømmelse i forbindelse med stormflod samt håndtering af ekstremregn. Håndtering af overfladevand kan endvidere føres via kanaler, grøfter og mindre bassiner i belægningerne.

10.5 Ubebyggede arealer skal anlægges med kotering i henhold til Kortbilag 3 Fremtidige forhold. Som et led i en fremtidig sikring af byen mod oversvømmelse fra højvande i fjorden skal terrænet mellem pkt d og e anlægges i minimum kote 2.60 DVR, og der skal forberedes for etablering af højvandssikring i kote 2.60 i vestlig retning fra Byggefelt I.

10.6 Områdets helhedsindtryk skal være koordineret mht. belægning, belysning og byinventar. Faste belægninger skal udføres i asfalt, beton, granit, stål og træ eller i en kombination af disse. Områder der ikke anvendes til færdsel kan afsluttes med andre overflader.

10.7 Der kan laves lokale variationer af arealerne afhængig af hvilken sammenhæng de indgår i. Dog skal den udformning understøtte områdets funktion.

Beplantning

10.8 Beplantning på den del af pladsen A, der er omfattet af lokalplanen ske i overensstemmelse en samlet plan for pladsens udformning.

10.9 Beplantning langs bebyggelsen ved havnepromenaden a-b og på pladsen A skal foregå med robuste græsser, buske og træer, som tåler klimaet på havnearealerne og nærheden til fjorden.

10.10 Beplantning i det indre gårdrum skal bestå af græs, bunddække, frugttræer og andre blomstrende træer og buske som ud over læ og visuelle kvaliteter kan blive ledested for insekter og fugle.

10.11 Afskærmende beplantning som etableres i forhold til lævirkning, jvf. vindanalyse, skal plantes med størrelse, så der gives virkning fra beplantningens etablering.

10.12 Beplantning mellem byggefelterne I og IV og Niels Gyldings Gade skal indrettes således, at arealerne, som er udlagt til en mulig kommende udvidelse af Niels Gyldings Gade anlægges med græs og lav beplantning, som er afpasset efter at de eksisterende vejtræer (umiddelbart uden for lokalplanområdet) bevares indtil videre. På arealerne mellem vejudvidelseslinjen og byggefelterne plantes træer, som vil kunne bevares efter en vejudvidelse, jfr Bilag 4 Illustrationsplan.

Opholds-, fælles- og friarealer

10.13 Ubebyggede arealer opdeles i private opholdsarealer til den enkelte bolig/ejendom, fællesarealer, primært til lokalplanområdets beboere, og offentligt tilgængelige friarealer, som pladser, promenade o.lign.

Private opholdsarealer

10.14 Private opholdsarealer skal etableres som terrasser, altaner, tagterrasser o.lign. Opholdsarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte og opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj.

Fællesarealer

10.15 Ubebyggede arealer mellem bygningerne udlægges som fællesarealer. Fællesarealerne må afskærmes,
men adgangen må ikke lukkes eller hindres. Gennem fællesarealerne er en offentlig tilgængelig forbindelse, jfr §5.

10.16 Fællesarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj. Dele af fællesarealerne skal invitere til fysiske aktiviteter/bevægelse og leg der henvender sig til forskellige aldersgrupper. Legepladser til mindre børn skal placeres i umiddelbar tilknytning til boligerne.
Offentligt tilgængelige friarealer

10.17 Pladsen A skal anlægges som et offentligt byrum. Pladsen skal skal gives en maritim og urban karakter. Byrummet skal anlægges med mulighed for ophold, mødesteder og udeservering. Kontakten til havnebassinet skal indgå i byrummets udformning. Der skal etableres en sammenhængende belægninger, trapper og ramper, der giver mulighed for, at restauranter mv i lokalplanområdet kan trækkes ud på torvet med boder, stadepladser, løs møblering o.l.

10.18 Langs promenaden og torvet A skal etableres faste sidde og opholdsmuligheder, der henvender sig til brugere i alle aldersgrupper, herunder bænke med ryg- og armlæn. Sidde- og opholdsmuligheder skal placeres, så de understøtter bevægelseslinjer, opholdszoner og udsigtspunkter.

10.19 På torvet skal etableres beplantning som harmonerer med torvet som en sammenhængende flade. Der kan plantes en lund af træer med høje kroner, og for læ skal der endvidere etableres lavere beplantning i bede med lommer og nicher.

10.20 Kajanlæg skal udformes således, at det sikres at skibe og både kan anløbe.

10.21 Afgrænsningen mod havnen skal udføres med lodrette kajsider (stålspuns) beklædt med vandrette fendere, afsluttet med bolværkshammer i hårdt træ Desuden skal der etableres belysning, redningstrapper og redningsposter ol., så brugen af området kan foregå på forsvarlig vis.

Havnebad

10.22 Havnebadet i Delområde 2 skal have en indretning med vandbassiner, badeanlæg og tilhørende faciliteter og områder til ophold.

10.23 Havnebadet og dækværker skal belyses. Belysningen må ikke virke blændende set fra omgivelserne, herunder havnebassinet.

10.24 Havnebadet kan indrettes til alsidige rekreative formål, primært med tilknytning til vandet.

Redegørelse

Med udgangspunkt i det enkelte byrums kontekst og arkitektur kan der, ud over optimering af bygningernes udformning, som fx ved fremspring og placering, arbejdes med facadematerialer der bryder vinden som fx. ru overflader eller beplantning. Om nødvendigt skal der arbejdes med øvrige elementer, der bryder vinden i terrænet, som f.eks. beplantning, vindskærme, sejl, udhæng og markiser.
I forbindelse med ibrugtagning af bebyggelsen vil der blive stillet krav om etablering af de nødvendige læskabende tiltag. Der bør generelt arbejdes med tiltag til forbedring af det samlede mikroklimatiske miljø i byrummene. Dette kan gøres fx. ved at bruge materialer med høj varmekapacitet, såsom sten, beton eller mat stål, på facader og belægninger og forbedre lysforholdene ved at bruge lyse og reflekterende materialer.
Promenaden langs havnebassinet indrettes i samarbejde med Horsens Kommune, således at det sikres at promenadens udformning afpasses efter de øvrige kajarealer i den nye bydel på Nordhavnen. Udformningen skal endvidere understøtte de behov som et havnebad kan medføre.
Lokalplanområdets bidrag til højvandssikringen af byen etableres som en plint i minimum kote 2,60 mellem den nye vejadgang øst for lokalplanområdet og pladsen vest for lokalplanområdet. Bebyggelsen og plinten forberedes for, at den senere kan sammenkobles med en mur med topkote i minimum 2.60, hvis nærmere forløb mod vest endnu ikke er planlagt.
Kajen er renoveret og har en topkote på spunsen i kote 1,8 m DVR,
Pladsen A udformes efter en samlet plan der udarbejdes i samarbejde mellem ejeren og Horsens Kommune. Et eksempel på byrummets mulige indretning fremgår af Bilag 4 Illustrationsplanen. Planen skal godkendes af politiet for såvidt angår trafikale forhold.
Kajen skal indrettes så der kan anløbe skibe. Dermed er kajen fleksibel og fremtidssikret hvis et evt havnebad flyttes.

11.1 Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Horsens Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:

 • Veje med belysning skal være anlagt i overensstemmelse med §5
 • Sti med belysning skal være anlagt i overensstemmelse med §5
 • Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med §6
 • Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med §10
 • Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Horsens Kommunes anvisning, jf. §7
 • Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Horsens Kommunes anvisning.
 • Bestemmelser om støj, luft- og lugtforhold i § 8 er overholdt herunder ved evt. etablering af nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv.

Medlemspligt

12.1 Kommunen kan kræve, at der oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område.
Tilsvarende kan kommunen for dele af området kræve, at der oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden
for området.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv. - Promenaden og pladsen undtaget.

Opgaver

12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, beplantning, fællesanlæg mv. Drift og vedligeholdelse omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding af overfladevand, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.

12.3 Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

Vedtægter

12.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Horsens Kommune.

Oprettelse

12.5 Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Horsens Kommune kræver det.

Foreningens størrelse

12.6 Grundejerforeningen skal, hvis Horsens Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

13.1 Ingen bestemmelser.

14.1 En del af lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 150-2013 'Skilte- og facaderegulering' i midtbyen og langs indfaldsvejene i Horsens.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 320 ophæves lokalplan 150-2013 inden for det område, der omfattes af nærværende lokalplan.

Redegørelse

Lokalplan 312, Nedrivning, Danafeed, Nordhavnen, hvis vedtagelse er en forudsætning for realisering af nærværende lokalplan, er fortsat gældende.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.