Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen og omfatter en lille del af søterritoriet, hvor der udlægges areal til havnebad. Ifølge planlovens § 5b skal der gives en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for arealinddragelsen. Derudover skal de fremtidige bebyggelsesforhold vurderes i forhold til den kystlandskabelige helhed, bystruktur og natur, samt infrastrukturanlæg, herunder havne.

Horsens Kommunes igangværende planlægning har til hensigt at omdanne Nordhavnen til en åben og attraktiv, ny bydel. Der henvises til Masterplan, Horsens Havn fra 2010 og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen. Nordhavnens væsentligste kvaliteter som byomdannelsesområde relaterer sig til vandet. Havnebassinet bliver i fremtiden et vigtigt byrum i Horsens, og den fysiske kontakt med vandet skal sikres ved anlæg af pontoner, trapper etc. som det allerede er beskrevet i den eksisterende rammelokalplan i direkte relation til de vigtigste destinationer på havnen. I den sammenhæng er der opstået ønske om planlægningsmæssig mulighed for etablering af et havnebad i den bynære del af havnebassinet, med faciliteter og dimensioner, der delvis er beliggende uden for den nuværende rammelokalplans afgrænsning.

Lokalplan 320 indeholder en nærmere beskrivelse af et muligt havnebad med tilknyttede funktioner med relation til rekreativ brug af vandet. Lokalplanen anviser et areal indenfor hvilket havnebadet ønskes placeret under hensyntagen til havnebassinets øvrige funktioner.

Det vurderes, at et havnebad kan placeres hensigtmæssigt inden for det udlagte område i forhold til erhvervshavnens aktiviteter. Det vurderes, at et havnebad der etableres som en flydende konstruktion med en højde på maksimalt 6 m, ikke vil påvirke den kystlandskabelige helhed, bystruktur og natur, samt infrastrukturanlæg, herunder havne væsentligt.

Nedenstående volumenstudier viser den omtrentlig størrelse på de bebyggelser, som lokalplanen giver mulighed for. Volumenstudierne supplerer de volumenstudier der indgik i miljørapporten til Rammelokalplan 2016-1, der bl.a. viste hvordan rammelokalplanens eksempel på bebyggelse ville påvirke fjordlandskabet visuelt. Bebyggelserne i nærværende lokalplan ses at være i en størrelsesorden der svarer til de eksisterende erhvervsbygninger, og de vil derfor ikke medføre en væsentligt ændret påvirkning af landskabet. Bebyggelserne vil visuelt og funktionelt forbedre byens kontakt til havnen og fjorden, og sigtelinjen fra Ny Havnegade mod havnebassinet og på tværs af fjordlandskabet respekteres.

Set fra Niels Gyldings Gade mod øst. Bebyggelsen er størrelsesmæssigt sammenlignelig med de eksisterende Danafeed-bygninger.

Set fra Havnetrekanten mod nord. Havnebadet er ikke vist.Bebyggelsen er størrelsesmæssigt sammenlignelig med de eksisterende Danafeed-bygninger.

 

Set fra Ny Havnegade mod syd. Bebyggelsen er størrelsesmæssigt sammenlignelig med de eksisterende Danafeed-bygninger.