Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Udviklingen af Nordhavnen følger overordnet Masterplan – Horsens Havn og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens. Boligbyggeri på Havnefronten er allerede under opførelse, og centralt på Nordhavnen er første etape af planlagte byggerier med boliger, butik, kontorer, restauranter m.v. igangsat.

Som led i den fortsatte omdannelse af Nordhavnen, har Horsens Kommune i sommeren 2017 udbudt den vestligste del af Nordhavnen, beliggende op ad Havnetrekanten, til salg.

På den udbudte grund har virksomheden Danafeed tidligere ligget med sine fabriksbygninger, herunder også en silo, der er udpeget som bevaringsværdig.

Arealet blev udbudt til etablering af boliger, erhvervsbyggeri og et parkeringshus. Tilbuddet skulle endvidere indeholde forslag til etablering af en promenade langs vandet og en sikring af en naturlig sammenhæng mellem ejendommen og den øvrige havnepromenade og byen. Etablering af et havnebad og udnyttelse af den eksisterende bevaringsværdige silo, indgik som option i udbuddet.

Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud, blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget samt på den tilbudte pris.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt et indkommet tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 15.000 m2 nybyggeri kaldet Pakhusene. Projektet indeholder 48 lejligheder og ca. 2.000 m2 erhverv samt et parkeringshus med 218 pladser. Skitseprojektet indeholdt en restaurant og flere butikker og andre publikumsorienterede funktionerer i området. Butikker er dog ikke en mulighed, fordi planlovens regler for detailhandel ikke tillader butikker i området. Derudover indgår et flydende havnebad med bl.a. et 25 meter svømmebassin med tilhørende faciliteter.

Skitseprojektet indeholder redegørelser for, hvordan vigtige hensyn til masterplanens intentioner er indarbejdet. Det gælder eksempelvis varierede boligstørrelser, hensyntagen til bløde trafikanter, friholdelse af sigtelinjer, bylivsaktiviteter, forskelligartede funktioner og grønne byrum.

Salget sker under forudsætning af, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan baseret på det pågældende projekt.

Nedrivning af eksisterende bygninger kræver lokalplan i kraft af deres størrelse og karakter. Efter bygherrens ønsker er udarbejdet forslag til Lokalplan 312, Nedrivning, Danafeed, Horsens. Efter Plan og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 blev lokalplanforslaget offentliggjort i 4 uger.

Lokalplanen i forhold til Masterplanen og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Masterplanens overordnede målsætninger for Nordhavnen under overskrifterne: Byen for alle - rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen med hensyn til rammelokalplanens bindende bestemmelser om trafikale forhold mv og de intentioner om anvendelse, bebyggelse og ubebyggede arealer, der udgør rammelokalplanens øvrige bestemmelser. Lokalplanen afviger dog fra rammelokalplanen på følgende punkt:

Nordre kaj betragtes i lokalplan som honnørkaj, fordi denne funktion i praksis ikke kan kombineres med anvendelsen til havnebad. I stedet anvendes Havnetrekantens østlige kaj til honnørkaj. Havnebadet skal derfor placeres med afstand til Havnetrekanten, jfr lokalplanens Bilag 3 Fremtidige forhold.

Rammelokalplanens illustrationer af et eksempel på en fuld udbygning af Nordhavnen i overensstemmelse med rammelokalplanen viser en relativt lav bygning som eksempelvis kunne have offentlige formål. Der har ikke været behov eller mulighed for at realisere et lignende byggeri. Lokalplanens byggeri vurderes at tilgodese kommunens ønske om at skabe en destination som vil blive til gavn for byen og fungere som et vigtigt led i forbindelse mellem byen og havnen.

Lokalplanen i forhold til skitseprojektet

Der er i lokalplanprocessen, gennem dialog med projektudvikler og dennes rådgivere, sket projekttilpasninger. De væsentligste ændringer er følgende:

· Bolig -og erhvervsbygningerne er omdisponeret fra et samlet areal på ca. 8300 m2 til ca. 9500 m2 på baggrund af en øget efterspørgsel på erhvervsarealer på det konkrete sted. Det har foranlediget, at den vestligste facade er rykket 3 m mod vest samt at bygningsdybden på erhvervsbygningen er øget mod gårdrummet. P-husets areal er udvidet fra ca. 6.700 m2 til ca 7.100 m2.

· De sydlige bygninger mod promanden er rykket ca 4 m mod syd ligeledes foranlediget af det øgede bygningsvolumen mod nord for at sikre tilstrækkelig areal og åbenhed i gårdrummet. Derudover er bygningsstrukturen ændret fra fire til tre bredere 'stokke' for at optimere boligdisponeringen i den videre projektudvikling.

· Der gives mulighed for at bygninger mod Niels Gyldings Gade kan sammenbygges.

· Etageantallet og højden på udvalgte bygninger er øget ud fra et ønske om at skabe mere variation i den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet og harmoniske volumener i forhold til pladsdannelsen mod vest og til Havnetrekantens bygninger.

· Bygherren ønsker planlægningsmæssig mulighed for at etablere et havnebad med væsentligt større dimensioner end havnebadet, der indgår i skitseprojektet. Endelig beslutning om havnebadets størrelse og indretning vil blive truffet efter den offentlige høring og efter dialog med statslige myndigheder.

 

Formål med lokalplanen
Lokalplanens formål er skabe rammerne for et nyt, attraktivt byområde med et mangfoldigt byliv, i overensstemmelse med kommunens visioner for Nordhavnen, herunder

-at sikre, at området udvikles som en del af en ny, åben og attraktiv bydel på Nordhavnen
-at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,

-at fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg som skal sikre at den samlede bebyggelse vil fremstå åben, varieret og karakterfuld
-at der gives mulighed for at der i området etableres et varieret udbud af blandede byfunktioner,
-at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,
-at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,
-at give mulighed for etablering af et havnebad,
-at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse.