Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af temalokalplan 150-2013, Skilte og facaderegulering. De relevante bestemmelser vedr. skilte er overført i nærværende lokalplan og suppleret med relevante bestemmelser om skiltning i hele nærværende lokalplanområde. Som følge heraf ophæves lokalplan 150-2013 inden for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 320.

Området er omfattet af Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens, som primært udgør et planmæssigt grundlag for etablering af Nordhavnens overordnede infrastruktur og for det videre arbejde med etablering af kanal, opfyldninger i havnebassinet, etablering af en ny ø i fjorden m.v. Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af de påtænkte promenader langs vandet. Planen indeholder endvidere overordnede principper for det kommende byggeri. Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for disse. Principperne gælder byggeriets karakter, bygningshøjder, placering af offentlige og udadvendte funktioner, arealanvendelser m.v. Forhold som skal medvirke til at sikre, at området vil blive varieret og spændende for beboere, byens borgere og besøgende, der kan færdes og opholde sig i området. Rammelokalplanen er et led i at kommunen arbejder for at sikre opfyldelse af de mål for havnen, som var grundlag for Masterplanen.

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med rammelokalplanens bindende bestemmelser om veje, stier, promenade og parkeringsforhold. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammelokalplanens redegørelse om, at kommende byggeretsgivende lokalplaner skal indeholde bestemmelser om, at bebyggelse ikke må tages i brug før bestemmelser om støj- og lugtforhold er overholdt, herunder ved evt. etablering af nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv. Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplanens intentioner, som indgår i de ikke bindende bestemmelser om blandet bolig- og erhvervsformål, publikumsorienterede funktioner i stueplan, rekreativ anvendelse af havnebassinet mv.