Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Nordhavnen i Horsens og omfatter ca 9000 m2 landareal og ca 7000 m2 vandareal. Landarealet har tidligere været anvendt til erhvervsformål, senest af virksomheden Danafeed. De eksisterende bygninger, hvoraf flere er vurderet som bevaringsværdige med karakteren 5 på SAVE skalaen, påregnes nedrevet, og der er udarbejdet forslag til lokalplan for nedrivning. Planforslaget er i august 2018 sendt offentlig høring.

Vandarealet er en del af havnebassinet. Kajkanterne er fornyede og består et en stålspuns som er afdækket med elementer af azobetræ.

Landarealet ligger relativt lavt, varierende mellem kote 1.7 m og 2.2 m.

Vest for lokalplanområdet ligger Havnetrekanten, som er udbygget med højhuse i 11 og 12 etager og et kontorhus mellem den fredede bygning Toldboden og Stykgodspakhuset, som har høj bevaringsværdi. Endvidere ligger her den ligeledes bevaringsværdige varmestue, som nu rummer restaurant Dollys.

Mod øst er et areal med mindre erhvervsbygninger, tankanlæg mv som er under rydning med henblik på omdannelse til byformål.

Mod nord ligger Gasvejskvarteret, hvor Industrimuseets gamle bygninger og Ny Havnegade med små byhuse og forhaver er attraktiv. Udsigten fra den sydlige del af Ny Havnegade til havnebassinet har i en årrække være spærret af erhvervsbygningerne i lokalplanområdet.

I tilgrænsning til lokalplanområdet ligger eksisterende aktive og lukkede erhverv. Syd for lokalplanområdet, på den anden side af havnebassinet, ligger erhvervshavnen som fortsat er aktiv. Arealerne er derfor udsat for miljømæssige påvirkninger, som primært er støj fra havnens virksomheder og deres aktiviteter på havnearealerne i forbindelse med lastning og losning af skibe. Desuden er der trafikstøj i området, primært fra Niels Gyldings Gade.

Området vejbetjenes via Havnen, som også er en adgangsvej til Havnetrekanten. Den vestlige del af lokalplanområdet udgøres af et parkeringsareal omkranset af en lav hæk, der sammen med den eksisterende bebyggelse danner en lukket facade langs Niels Gyldings Gade. Sekundære tilkørsler til området kan ske via Nordre Kaj og Jens Hjernøes Vej.

 

Lokalplanområdets beliggenhed i den vestlige del af Nordhavnen

Gadenavne