Miljøscreening

Horsens Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af, om planforslagets påvirkning af miljøet har et omfang og en karakter, der kræver en miljøvurdering.

Lokalplanforslagets område er blevet miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg 2013-22, Blandede byformål, og Rammelokalplan nr. 2016-1 for boliger og erhverv på Nordhavnen i Horsens. Her blev følgende emner miljøvurderet:

  • Visuel påvirkning af kystlandskabet/byprofil.
  • Trafikale konsekvenser.
  • Påvirkning af vandmiljø, strømningsforhold mv.
  • Miljøforhold i forhold til erhvervshavnen.

Kommuneplantillægget og den gældende rammelokalplan integrerer miljøhensyn på flere måder. Bl.a. indebærer byomdannelsen fra havne- og industriområde til blandede byformål, at byudvikling fortættes og at området åbnes som et nyt levende byområde med attraktive byrum og opholdsarealer mv. med god adgang for alle trafikarter. Derudover indgår miljøhensyn i lokalplanens regulering på flere måder:

  • Der kan alene etableres lette virksomhedstyper som kontor, detailhandel, mindre værksteder mv., der normalt kan drives i sammenhæng med boliger.
  • Rammelokalplanen foreskriver, at efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner skal sikre, at vejledende grænseværdier for vejstøj og virksomhedsstøj skal overholdes for den nye bebyggelse, herunder i forhold til eksisterende virksomheder på Nordhavnen og på erhvervshavnen.
  • Rammelokalplanen regulerer de trafikale adgangsforhold til bebyggelsen og stiller krav til parkering i den enkelte bebyggelse. Lokalplanen sikrer nye og bedre stiforbindelser og havnepromenade på Nordhavnen.
  • Rammelokalplanen stiller krav til minimumskoter for fremtidige veje og bebyggelser, der klimasikrer området mod oversvømmelser.
  • Rammelokalplanen muliggør etablering af en ny rekreativ kanal og nye pladsdannelser, der skal tilføre bydelen nye byrum. Lokalplanen stiller endvidere krav til, at en andel af nederste etage i visse delområder skal anvendes til publikumsorienterede og udadvendte funktioner, der kan fremme et levende byliv.
  • Rammelokalplanen fastlægger delområder og maksimale højder for bebyggelser i de enkelte delområder under hensyntagen til bebyggelsens indbyrdes sammenhæng og til omgivelserne.

Forslag til Lokalplan 320 er i overensstemmelse med Rammelokalplanen.

 

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 320, Blandet byområder, Nordre Kaj, Horsens ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de nødvendige foranstaltninger i forhold til eventuelle negative gener er belyst i miljøvurdering af Kommuneplantillæg 2013-22, blandede byformål, og Rammelokalplan nr. 2016-1 for boliger og erhverv på Nordhavnen i Horsens. Lokalplanen indeholder endvidere supplerende analyser af det påtænkte byggeris visuelle forhold til kystlandskabet og det eksisterende bymiljø.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10. Afgørelsen er endelig og kan påklages til Planklagenævnet, jf. nedenstående afsnit med Klagevejledning.