Overordnet planlægning

Statslige mål for kommuneplanlægningen

Det er et statsligt mål, at kommunalbestyrelsen i planlægningen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse, herunder aktive erhvervshavne og transport- og logistikvirksomheder af national interesse.

Det er et statsligt mål, at kommunen i sin planlægning for nye byområder har fokus på at forebygge senere trafikal overbelastning. Planer om nye byudviklingsområder skal følges af planer for det fremtidige lokale vejnet, som vurderes konkret i forhold til de fremtidige trafikale konsekvenser og dets opkobling til det overordnede vejnet.

Det er et statsligt mål, at kommunernes planlægning for arealer til støj følsom anvendelse giver mulighed for støjafskærmning mod eksisterende og planlagte infrastrukturanlæg.

Lokalplanen ændrer arealanvendelsen på Nordhavnen fra erhvervsområde til boliger, kontorer og butikker mv. Det er Horsens Kommunes hensigt at sikre erhvervshavnen gode udviklingsmuligheder, ligesom det indgår i Erhvervshavnens strategi at Havnen skal indgå i løbende og konstruktiv dialog med kommunen om den optimale udnyttelse af havnen, så erhvervshavn og beboelse kan eksistere
ligeværdigt side om side. På længere sigt forventes det, at Sydhavnen udvides mod øst, således at afstanden mellem støjende aktiviteter og nye byformål på Nordhavnen kan øges. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser til sikring af, at den nye bebyggelse og dens opholdsarealer indrettes og afskærmes så det sikres, at de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj i forhold til bl.a. havnen kan overholdes.

I Horsens Kommunes trafikplan indgår Nordhavnen som et fremtidigt byområde.

Se også afsnittet Miljøpåvirkninger.