Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om Planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 

Lokalplanens opbygning

En lokalplan består af tre dele. Disse tre dele skal tydeligt fremgå af lokalplanen, men det er op til den enkelte kommune i hvilken rækkefølge de bliver præsenteret i lokalplanen.

  • Redegørelse for planens baggrund og formålet med planlægningen, samt hvordan den forholder sig til gældende kommuneplan og øvrig planlægning på kommunalt og landsdækkende niveau.
  • Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af lokalplanen og sætter krav, rammer og vilkår for, hvordan et lokalplanområde kan anvendes, og hvad der kan opføres af byggeri.
  • Kortbilag, hvor eksempelvis lokalplanområdet afgrænses, forskellige delområder vises, hvis der er tale om en stor lokalplan samt de fremtidige planer for området vises som strukturer og geografiske udpegninger eller bevaringsværdige bygninger og træer sikres herigennem.

Derudover kan en lokalplan også være ledsaget af et kommuneplantillæg og/eller en miljørapport. Lokalplanen vil være ledsaget af et kommuneplantillæg, hvis det har været nødvendigt at foretage ændringer i kommuneplanen for, at der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanen. Hvis lokalplanen er ledsaget af en miljørapport, er det fordi, at der i den forudgående screening af planlægningen eller projektet er blevet vurderet, at der er forhold som kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. De forhold undersøges nærmere med miljørapporten. Derudover redegør miljørapporten også for, hvordan der kan og skal arbejdes med foranstaltninger, der er med til at sikre at eventuelt negative påvirkninger på miljøet afhjælpes.

Læsevejledning

I Horsens Kommune har vi arbejdet med at lokalplanen bliver letlæselig og relevant for borgerne, derfor har vores lokalplaner følgende opbygning: Formål og Indhold (redegørelse), Bestemmelser, Kort og Skitser (lokalplanens kortbilag), Andre planer og Love (redegørelse), Kommuneplantillæg, Miljørapport og Høring.

Formål og Indhold
Dette er den indledende redegørelse for lokalplan, hvor der beskrives hvad der er baggrunden for og formålet med lokalplanen. Der kan f.eks. være indgivet et ønske fra en privat bygherre om en ny lokalplan, eller lokalplanen kan blive til på baggrund af et ønske fra Horsens Kommune. Det er også her, at de eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet bliver beskrevet, samt lokalplanens udstrækning og afgrænsning præsenteres i form af enten interaktive kort eller kortbilag. Dette er også med til at etablere det planmæssige grundlag for lokalplanens bestemmelser.

Bestemmelser
Disse udgør den lovmæssige del af planen, og det er herigennem, at lokalplanområdet og hvis der er indgivet et konkret projekt ønske, reguleres. Med bestemmelserne kan en lokalplan regulere det meste fra zonestatus, type af anvendelse af lokalplanområdet, placering, omfang og udseende af bebyggelse inden for lokalplanområdet, samt eksempelvis udlæg til veje, stier og arealer til klimahensyn. De forhold, det er muligt at regulere for i en lokalplan står yderligere beskrevet i Lov om Planlægning §15, stk. 2

Kort og Skitser
Her findes lokalplanens kort- og øvrige bilag. Disse er med til at konkretisere og stedfæste de tanker, planer og ambitioner for området, som lokalplanen sætter bestemmelser for. Kortbilagene kan have bindende karakter for den fremtidige anvendelse af lokalplanen, f.eks. i forhold til placering af bygninger, veje og beplantning. Derudover kan kortbilagene også have karakter af visuel materiale til at understøtte tanker og intentioner bag et givet projekt igennem eksempelvis facade-tegninger, inspirationscollage til materialer eller en illustrationsplan der viser den ønskede disponering af lokalplanområdet.

Andre planer og Love
Dette er den del af lokalplanens redegørelse, der tager planlægningen et spadestik dybere. Her bliver der redegjort for og beskrevet, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen, kommunens sektorplaner om f.eks. trafik, affald, spildevand og skole- og daginstitutionsforhold, landsdækkende planlægning og tilladelser fra andre danske myndigheder, samt international planlægning som Natura 2000-områder eller beskyttede dyre- og planter arter som f.eks. bilag IV-arterne.

Kommuneplantillæg
Her findes et link til kommuneplantillægget, hvis lokalplanen kræver et.
Hvis de muligheder for anvendelsen og udnyttelsen af et område, som lokalplanen muliggør ønskes realiseret og endeligt vedtaget, selvom det er i strid med kommuneplanen forud for planlægning, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Oftest vil stridighed mellem kommuneplan og lokalplan opstå mellem enten kommuneplanens retningslinjer eller rammer. Et kommuneplantillæg har til formål, at rettet i kommuneplan, så der er overensstemmelse mellem de nye retningslinjer og rammer og lokalplanen. Kommuneplantillægget vil blive udarbejdet sideløbende med lokalplanen, da det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Miljørapport
Hvis vurderingen af den forudgående screening af lokalplanen jf. 'Lov og Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)' er, at realiseringen af planen kan have væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø, skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Denne vurdering skal afsøge og vurdere, om de forhold, der vil blive væsentligt påvirket, kan afhjælpes med afværgeforanstaltninger. Under denne fane i den digitale lokalplan findes enten af forudgående screeningsafgørelse eller en sammenfattet konklusion af miljørapporten samt link til den fulde miljørapport.  

Høring
Her findes alle de praktiske oplysninger vedrørende lokalplanen. Dette kan f.eks. være; hvornår lokalplanen har været i høring, hvornår den er vedtaget og efterfølgende offentliggjort. Hvis der i forbindelse med udarbejdelsen af planen, har været afholdt borgermøder, kan der i disse tilfælde også findes en opsummering af disse. Derudover, vil der også være undersider med information om henholdsvis klagevejledning og lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Kort over lokalplanområdet. Ortofoto fra sommeren 2020.

Lokalplanens formål

Formålet med planlægningen er at muliggøre et samlet projekt til offentlige formål - En døgninstitution, der opføres med boliger fordelt på to bebyggelser af henholdsvis to og en etage, samt et hus til fælles aktiviteter og møder mellem botilbuddets beboere samt personalefaciliteter og lignende. 

Horsens Byråd har besluttet, jf. Budgetaftale 2022, at der skal planlægges for en ændret anvendelsen af området ved Østergade, så der kan tilbydes flere botilbuds-pladser inden for kommunen.

Området afgrænses mod nord af Østergade, mod øst af parken Caroline Amalielund, herefter Lunden, mod syd af et eksisterende botilbud og mod vest af villaer. De eksisterende bygninger, der tidligere har dannet ramme om en daginstitution, rives forud for, at lokalplanen sendes i offentlig høring.

Der er udarbejdet et skitseprojekt for området der viser, en disponering af området, der muliggør 15 boliger samt et fælleshus. Den nye bebyggelse danner et gårdrum som udnyttes til sanselige oplevelser og at skabe uderum for områdets beboere.

Lokalplanen skal sikre, at de intentioner og kvaliteter der ønskes for området, kan realiseres igennem udarbejdelsen af det konkrete projekt. 

Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033.