Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan er primært afstedkommet af Industrimuseets ønske om en udvidelse af museet samt et ønske om at kapitalisere en del Industrimuseets grund - "Gasværksgrunden". Horsens Kommune har samtidig en interesse i at forskønne den sydvestligste del af Ny Havnegade, som grænser op mod havnearealerne (byomdannelsesområde) i den forestående udvikling af disse arealer til et attraktivt område til blandt andet boliger. Kommunens køb og videresalg af en del af gasværkgrunden til opførelse af boliger skal sikre denne forskønnelse. Denne del af gaden, har i mange år fremstået uattraktiv med et ubenyttet garagebyggeri.

Danmarks Industrimuseum eller Industrimuseet som det kaldes i daglig tale, har et ønske om at udvide - dels for at skabe mere udstillingsplads og dels for at udvide aktiviteterne omkring museet med blandt andet uddannelses -og erhvervsfaciliteter. Med uddannelses - og erhvervsfaciliteter menes museum med arbejdende værksteder samt tilknyttede erhverv, der kan understøtte museets kulturelle profil. Der kan i mindre omfang gives mulighed for cafédrift og værelsesudlejning i tilknytning til museet og til understøtning af museets fortælling. Derudover har Industrimuseet et ønske om at forbedre parkeringsfaciliteterne ved opførelse af et parkeringshus. Parkeringshuset skal anvendes af både gæster og ansatte, men kan også fungere som kommercielt parkeringshus drevet af museet - eksempelvis ved udlejning af parkeringspladser.

Horsens Kommune forfølger en strategi om at byfortætte ved blandt andet at inddrage ubebyggede og / eller dårligt udnyttede arealer til anden anvendelse. Ny Havnegades sydvestligste side er bebygget med et garageanlæg, som udover at stå ubenyttet hen også er utidssvarende og visuelt skæmmer gaden.

Området er i forvejen omfattet af gældende Lokalplan nr. 151, hvis formål det er, at faslægge rammer for anvendelse af de gamle bevaringsværdige bygninger samt at sikre bygningerne bevares. Horsens Byråd vedtog i 1996, at stille Gasvej 16 til rådighed for Industrimuseet. Gasvej 17 -19 med bygninger skulle stilles til rådighed med en gradvis overdragelse af arealerne. Museet pådrog sig at bevare og vedligeholde de bevaringsværdige bygninger og at nedrive resten. Lokalplanen skulle udarbejdes for at fastsætte rammerne for anvendelsen og udformningen af området. Området blev i 1999 endeligt overdraget til Industrimuseet.

Nærværende lokalplan erstatter den gældende lokalplan og giver altså mulighed for blandt andet nybyggeri til anvendelse for museet i form af en ny udstillingsbygning og et parkeringshus samt til opførelse af etageboliger i Ny Havnegade. Lokalplanen sikrer i lighed med den tidligere lokalplan bevaring af Industrimuseets øvrige bygninger.

Luftfoto der viser lokalplanens afgrænsning.