Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Generelt

1.1 At etablere en fysisk tværgående stiforbindelse gennem lokalplanområdet mellem Niels Gyldings Gade, Gasvej og Ny Havnegade. Stiforbindelsen kan have variation i størrelse og udformning, som kan tilbyde borgere og brugere attraktive muligheder for gennemgang, adgang, mødesteder, ophold, oplevelser og aktiviteter.

1.2 At sikre den i § 5.1 bestemte stiforbindelse mellem Ny Havnegade og Industrimuseet.

1.3 At varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.

1.4 At ophæve lokalplan nr. 151 i sin helhed.

For delområde 1 gælder

1.5.1 At give mulighed for opførelse af nybyggeri i form af en ny museumsbygning, "Tank 1" samt en parkeringsbygning, "Tank 2" (parkering i konstruktion). Parkering kan alternativt til parkeringsbygningen anlægges på terræn indenfor parkeringsbygningens tilsvarende byggefelt.

1.5.2 At sikre Industrimuseet mulighed for udvidelse ved og om- og tilbygning af eksisterende bygninger med lav bevaringsværdi, samt begrænset mulighed for om- og tilbygning af de høj- og middelbevaringsværdige bygninger, som fremgår af kortbilag 7, Eksisterende bygninger.

1.5.3 At sikre bevaring af områdets udpegede bevaringsværdige bygninger, som er vist på kortbilag 7, Eksisterende bygninger. Vedligeholdelse / renovering af områdets højt bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-3) skal udføres efter bestemmelserne i Lokalplan nr. 150. Bygninger med middel bevaringsværdi SAVE 4-5 skal vedligeholdes med respekt for oprindelig byggeskik og bygningsdetaljer. Vedligeholdelse, renovering, ombygning, tilbygning m.v. af områdets bygninger med lav og middelbevaringsværdi (4-9) kan udføres i arkitektur, der afspejler samtidens formsprog og stil og / eller efter bestemmelserne i Lokalplan 150.

1.5.4 At give mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger, som vist på kortbilag 7, Eksisterende bygninger.

1.5.5 At sikre at Industrimuseet trafikbetjenes fra Gasvej.

1.5.6 At sikre en åben plads, som visuelt forbinder lokalplanområdet med havnen på den modsatte side af Niels Gyldings Gade.

For delområde 2 gælder

1.6.1 At give mulighed for opførelse af etageboliger i mindst 2 og højst 3½ etager langs med Ny Havnegade.

1.6.2 At sikre, at etageboligerne trafikbetjenes fra Ny Havnegade.

Redegørelse

Delområde 1
Med begrænset mulighed menes, at de udpegede høj- og middelbevaringsværdige bygninger som udgangspunkt ikke må om- og tilbygges. Det kan dog i forbindelse med opførelse af nybygningen til museumsudvidelsen tillades, at der etableres "forbindelsesgange" mellem eksisterende bygning(er) og nybygningen. Derudover skal der, for at sikre et "flow", mellem museets udstillingsbygninger være mulighed for, at der i mindre grad kan ske om- og tilbygninger, som medfører små ændringer i de bevaringsværdige bygningers facader og indretning.

Lokalplanområdets placering og den åbne plads skaber grundlag for et nyt og spændende visuelt samspil mellem Industrimuseet og Havnen på den modsatte side af Niels Gyldings Gade.

Delområde 2
Etageantallet, 2- 3½ etage skal afspejle den eksisterende karakteristiske bebyggelse i Ny Havnegade.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

For delområde 1 gælder

2.1.1 Delområdet omfatter matr.nr. del af 129 b, 129 gc, 129 bs, 129 bq, 828 d Horsens bygrunde samt matrikler, der senere udstykkes herfra. Derudover kan en del af Villavej, litra 7000l (offentlig vej) arealoverføres til en af de nævnte matrikler.

For delområde 2 gælder

2.2.1 Delområdet omfatter en del af matr.nr. 129 b og 129 bc Horsens bygrunde samt matrikler, der senere udstykkes herfra.

For delområde 1 gælder

3.1.1 Delområdet må anvendes til offentlige formål, museumsformål med arbejdende værksteder og tilknyttede erhverv, der kan understøtte museets kulturelle profil. Der kan i mindre omfang gives mulighed for cafédrift og værelsesudlejning i tilknytning til museet og til understøtning af museets fortælling. Derudover kan der etableres parkering i konstruktion eller på terræn til museets anvendelse og / eller øvrig kommerciel anvendelse.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Delområdet skal anvendes til etageboliger i minimum 2 etager og højst 3½ etager.

Generelt - se nedenstående redegørelse - Udstykning

For delområde 2 gælder

4.1.1 Delområdet kan udstykkes i mindre parceller.

Redegørelse

Eventuel udstykning eller anden matrikulær forandring skal ske i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Delområde 2
Der er mulighed for udstykning af delområdet i mindre parceller til opførelse af individuelle etageboliger (som enfamiliehuse eller tofamiliehuse med vandrette lejlighedsskel).

Generelt

5.1 Der skal sikres offentlig stiadgang fra Ny Havnegade gennem delområde 2 til Industrimuseet, delområde 1. Stien skal anlægges med en bredde på mindst 2 meter i fast belægning, som flise-, chausse- eller brostensbelægning.

5.2 Den i § 1 formålsbestemte tværgående stiforbindelse gennem lokalplanområdet skal etableres.

For delområde 1 gælder

5.3.1 Området trafikbetjenes fra Gasvej.

5.3.2 Interne vejanlæg skal udformes så det sikres, at busser, lasbiler, renovationsvogne og lignende store køretøjer kan køre uhindret uden at skulle bakke. Det skal sikres at vejanlæg herunder eventuelle vendepladser udformes, så tilstrækkeligt arealbehov ved retningsskift for større køretøjer overholdes. I eventuelle blinde vejender skal der i henhold til vejlovgivningen etableres vendepladser, der indrettes efter store køretøjer.

For delområde 2 gælder

5.4.1 Området trafikbetjenes fra Ny Havnegade. Undtaget herfra er eventuel parkering, som ikke etableres inden for delområdet, men etableres i delområde 1 (se nedenstående bestemmelser i § 6).

Redegørelse

I forhold til belægningsmaterialer /-typer samt udførelse af belægninger og underlag herfor, henvises til lokalplanens redegørelse under Øvrig planlægning, Jordforurening.

For delområde 1 gælder

6.1.1 Indenfor delområdet kan der etableres parkering i konstruktion eller på terræn. (for parkering i konstruktion se §§ 8 og 9)

6.1.2 Der skal som gæsteparkering til Industrimuseet etableres mindst 40 P-pladser. Heraf skal der udføres handicapparkering, 1-2 stk. (3,5 x 5,0 meter) og 1-2 stk. (4,5 x 8,0 meter). Derudover skal der etableres det resterende antal P-pladser som boligerne i delområde 2 udløser, og som ikke fysisk (på grund af den arealmæssige begrænsning) kan anlægges indenfor delområde 2.

6.1.3 Såfremt der ikke etableres parkering i konstruktion, skal parkering etableres indenfor det i § 8 nævnte og på kortbilag 4, Fremtidige forhold viste byggefelt for parkeringshuset (tank 2). Parkering for museets gæster på terræn skal anlægges i cirkelform (som Tank 2) og P-anlægget / P - pladsens cirkulære form skal afgrænses ved plantning af træer med 2 meters indbyrdes afstand. Træerne kan være arter som: Sølvpoppel (populus alba), Eg (quercus), Sølvløn (acer saccharinum), Hvidtjørn (crataegus laevigata), Røn (sorbus latifolia “Atro”) og Naur (acer campestre). Parkering på terræn, for boligerne i delområde 2, skal anlægges indenfor det på kortbilag 4, Fremtidige forhold viste byggefelt.

6.1.4 Der skal anlægges areal for cykleparkering af mindst 40 cykler for museets ansatte og brugere.

For delområde 2 gælder

6.2.1 Der skal for delområde 2 etableres mindst 1½ P-plads pr. bolig. Heraf skal der udføres handicapparkering, 1-2 stk. (3,5 x 5,0 meter) og 1-2 stk. (4,5 x 8,0 meter). Parkeringspladser kan anlægges i delområde 2 eller i delområde 1 eller i kombination mellem delområde 1 og 2.

6.2.2 Der skal anlægges 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.

Redegørelse

For delområde 1
Hvis parkeringen etableres i terræn og ikke i konstruktion, skal den afgrænsende beplantning om den / det cirkelformede P-plads / - anlæg tage formmæssigt afsæt i de cylindriske gastanke, som oprindeligt lå på grunden.
Antallet af parkeringspladser for biler og cykler er vurderet på baggrund af museets oplysninger om besøgstal.
For delområde 2
Antallet af parkeringspladser er bestemt ud fra Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015, parkeringsnormen.

7.1 Der kan inden for lokalplanområdet opstilles mindre tekniske anlæg. Anlæggene skal afskærmes ved beplantning eller udformes, så de ikke skæmmer området.

7.2 Alle ledninger for installationer skal etableres/fremføres under terræn.

7.3 Der er i lokalplanområdet kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne. Tilslutningspligten gælder også ved udskiftning af eksisterende hovedopvarmningskilde.

7.4 Vandforsyning skal ske fra kollektiv vandforsyning.

7.5 Området skal separatkloakeres.

For delområde 1 gælder

7.6.1 Lyskilder skal fremstå ensartede.

7.6.2 Der skal opsættes både grund- og effektbelysning. Grundbelysningen skal belyse interne veje/pladser/stier. Effektbelysningen skal belyse særlige steder og detaljer. Effektbelysningen skal give området karakter og medvirke til at sikre den visuelle forbindelse mellem Havnen og Industrimuseet som nævnt i § 1.

7.6.3 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter, boligerne i delområde 2 samt de omkringliggende ejendomme.

For delområde 1 gælder

8.1.1 Bebyggelsesprocenten må indenfor det samlede delområde være højst 130.

8.1.2 Bygningerne , henholdsvis museumsudvidelsen (Tank 1) og parkeringshuset (Tank 2) skal opføres indenfor det på kortbilag 4, Fremtidige forhold viste byggefelt.

8.1.3 Mindre tilbygninger, som for eksempel forbindelsesgange mellem udstillingsbygninger, kan opføres inden for delområde 1.

8.1.4 Industrimuseets eksisterende træbygning, der rummer Nimbusmuseet, kan flyttes til en placering indenfor byggefeltet, som vist på kortbilag 4, Fremtidige forhold og kortbilag 7, Eksisterende forhold.

8.1.5 Bygninger der kan nedrives fremgår af kortbilag 7, Eksisterende forhold.

8.1.6 Museumsudvidelse (Tank 1) kan opføres i højst 3 primære etager og med en maksimal højde på 14 meter. Tagdækket / -fladen medregnes ikke som en etage. Eventuelle elevatortårne, sekundær og tilbagetrukket bygningsdel med opholdsareal/udgang, ventilationsanlæg eller afskærmende konstruktioner herfor, kan opføres højere end 14 meter.

8.1.7 Parkeringshuset (Tank 2) kan opføres i højst 5 etager og med en maksimal højde på 14 meter. Tagdækket / -fladen medregnes ikke som en etage. Eventuelle elevatortårne, ventilationsanlæg eller afskærmende konstruktioner herfor, kan opføres højere end 14 meter.

For delområde 2 gælder

8.2.1 Bebyggelsesprocenten må indenfor det samlede delområde være højst 130.

8.2.2 Boligerne skal opføres i samme facadelinje som eksisterende boliger på Ny Havnegades vestlige side, som vist på kortbilag 4, Fremtidige forhold.

8.2.3 Ny Havnegade 72 skal bevares og vedligeholdes efter bestemmelserne i Lokalplan 150. Ny Havnegade 72 kan indgå i et samlet boligprojekt indenfor delområde 2, herunder også et projekt, som omfatter eventuel nedrivning af Ny Havnegade 72.

Redegørelse

Delområde 1
Bygningernes , henholdsvis museumsudvidelsen (Tank 1) og parkeringshuset (Tank 2) indenfor det viste byggefelt er bestemt ud fra vurderinger om et ønsket indkig til lokalplanområdet fra syd fra Havnen (den tidligere DANA-FEED grund). Derudover er byggefeltet placeret for at imødegå skyggegener fra parkeringshuset (Tank 2) mod boligerne i delområde 2.

Ved primære etager menes fulde etager i den cylindriske grundform. Oven på den cylindriske grundform kan der opføres en sekundær etage, men kun som et mindre areal af grundfladen, eksempelvis madpakkehus eller overdækning.

Den eksisterende træbygning med Nimbusmuseet kan flyttes, for at skabe en ny sammenhæng mellem museets udstillingsbygninger. Bygningen skal bevares og vedligeholdes efter bestemmelserne i Lokalplan 150.

Delområde 2
Boligernes placering i samme facadelinje som de eksisterende boliger østfacade på Ny Havnegades vestlige side skal sikre en fortsættelse af den karakteristiske bebyggelse og samtidig sikre udlægning af areal mellem byggeri og fortov til etablering af forhaver.

Såfremt et samlet boligprojekt i delområde 2 omfatter nedrivning Ny Havnegade 72, må der forudgående træffes afgørelse herom, ved særskilt ansøgning om nedrivningstilladelse.

For delområde 1 gælder

9.1.1 Museumsudvidelse (Tank 1) kan opføres i højst 3 primære etager og med en maksimal højde på 14 meter. Formen skal være cylindrisk med flad (vandret) tagkonstruktion. Tagdækket / -fladen/ sekundær bygningsdel medregnes ikke som en etage.

9.1.2 Parkeringshuset (Tank 2) kan opføres i højst 5 etager og med en maksimal højde på 14 meter. Formen skal være cylindrisk med flad (vandret) tagkonstruktion. Tagdækket / -fladen medregnes ikke som en etage.

9.1.3 Mindre tilbygninger, som eksempelvis forbindelsesgange mellem udstillingsbygningerne, skal opføres som lette og transparente konstruktioner.

9.1.4 Tagfladerne / -arealerne /-dækkene på henholdsvis museumsudvidelsen (Tank 1) og parkeringshuset (Tank 2) kan fremstå begrønnede eller anvendes til ophold - eventuelt en kombination heraf. For Tank 2 kan tagdækket endvidere anvendes til parkering.

9.1.5 Museumsudvidelsen (Tank 1) skal opføres i facadematerialer som stål, eloxeret aluminium, kobber, zink, glas, træ, granit. Kompositmaterialer med træstruktur må ikke anvendes som beklædningsmateriale. Bygningen kan eventuelt suppleres med begrønnede facader. Eventuelle begrønning af facaderne kan udføres af arterne nævnt nedenfor i § 9.1.6.

9.1.6 Parkeringshuset (Tank 2) skal opføres i åbne og lette facadekonstruktioner, som begrønnes ved beplantning. Den bærende konstruktion kan udføres i stål og/eller beton. De grønne facader skal etableres med klatrende beplantning, der vokser fra terræn og op ad bygningen. Mindst 75 % af facadearealet skal være begrønnet.

9.1.7 Beplantning, der er udgået, syg eller lign. skal erstattes ved genplantning. Begrønningen kan bestå af følgende arter, alene eller i kombination: Alm. Vildvin (parthenocissus inserta) – hæfter med slyngtråde, Rådhusvin (parthenocissus tricuspidata ”Veitchii”) – selvhæftende, Klatrehortensia (hydrangea saxifragaceae) – hæfter ved klatrerødder, Efeu (hedera helix ”Hevil”) – hæfter ved klatrerødder/selvhæftende, Træmorder (celastus orbiculatus) – til espalier eller gitter, hvor den kan slynge sig og Blåregn (wisteria sinensis) – til espalier eller gitter, hvor den kan slynge sig.

9.1.8 Der skal udføres effektive / konstruktive tiltag, som sikrer mod, at billygter lyser ud i omgivelserne ved kørsel og manøvrering i parkeringshuset.

9.1.9 Eventuelle solcellle- og/eller solvarmeanlæg skal udføres med antirefleksbehandlede overflader og være parallelle eller integreret (nedfældet) med/i tagkonstruktion/facader.

9.1.10 Den eksisterende middelbevaringsværdige træbygning med Nimbusmuseet kan flyttes indenfor byggefeltet vist på kortbilag for Fremtidige forhold. Bygningen skal bevares og vedligeholdes som originalt.

9.1.11 For øvrige bevaringsværdige bygninger (lav-, middel- og højbevaringsværdige) henvises til bestemmelserne i § 1.

For delområde 2 gælder

9.2.1 Boligerne skal opføres i 1½ - 2½ etage med en maksimum højde på 14 meter (½ etage = med udnyttet tagetage). Tage skal udføres som saddeltage med en hældning på minimum 30 grader. Byggeriet skal aftrappes, så det følger Ny Havnegades faldende vejforløb fra nord mod syd. Højden måles fra det højeste punkt i de enkelte bygningers fodaftryk i terræn / fortovsniveau.

9.2.2 Tagmateriale skal ved saddeltagskonstruktioner udføres i rød vingetegl, gl. dansk model.Tagmaterialer kan ved vandrette tagflader udføres i tagpap eller anden banevare i sort eller mørkgrå nuance.

9.2.3 Mindst 90 % af facaden mod Ny Havnegade skal være mursten. Øvrige del, (mindre end eller lig med 10 %) af facaden kan udføres som pladebeklædning i f.eks. zink, kobber, skiffer, eller lignende. Kompositmaterialer med træstruktur må ikke anvendes som beklædningsmateriale. Mindst 80 % af facaden i mursten skal fremstå i blankt murværk med mursten i rød- eller brunlige nuancer. Øvrige (mindre end eller lig med 20 %) af murstensfacaden kan fremstå som overfladebehandlet murværk, pudset eller vandskuret.

9.2.4 Murværket i facaden mod Ny Havnegade skal fremstå detaljeret. Detaljeringen skal ske som forbandtskift, vindues- og gesimsbånd, reliefvirkninger, murstik. Der skal anvendes minimum 3 af disse detaljeringsgrader i murværket. Der skal endvidere i facaden mod Ny Havnegade etableres karnapper og / eller etableres vinduespartier med "fremspring" fra facaden. Karnapper og vinduespartier kan placeres usymmetrisk.

9.2.5 Eventuelle solcelle- og/eller solvarmeanlæg må ikke etableres, så de er synlige fra Ny Havnegade i hverken tag- eller facadekonstruktion. Øvrige solcellle- og/eller solvarmeanlæg skal udføres med antirefleksbehandlede overflader og være parallelle eller integreret (nedfældet) med/i tagkonstruktion/facader.

Redegørelse

Delområde 1
I forhold til byggeriet ved Industrimuseet er det intentionen, at der planlægges for 2 cylindriske bygninger for henholdsvis en museumsudvidelse og et parkeringshus. Den cylindriske form skal illudere de store tanke på den tidligere ”Gasværksgrund”, som i dag huser Industrimuseet.

Det relativt høje etageantal for parkeringshuset i forhold til højden er en følge af at etagehøjden for parkeringshuse er mindre end normale etagehøjder for andet byggeri.

I forhold til primære og sekundære etager- se redegørelse til §8.

Materialerne / konstruktionerne for nybyggeriet i delområde 1 skal sikre, at man opnår et relativt let udtryk som er / var kendetegnende for de fleste tankanlæg. Med beton og mursten opnår man ikke samme visuelle effekt.

Det er vigtigt at den beplantning, som skal etableres ved parkeringshuset (Tank 2) har mulighed for at opnå det omfang som er tiltænkt og er bestandig. I forbindelse med byggesagsbehandlingen bør der indhentes dokumentation for plantebedes volumen og "opbygning", herunder voksemediet.

Delområde 2
Tagkonstruktioner skal udføres som saddeltage med en hældning på minimum 30 grader. Eventuelle sekundære bygningsdele, eksempelvis karnapper, bagbygninger eller lignende kan udføres med vandret tagkonstruktion.Det nye byggeri skal kunne opføres i tidens stil men med respekt for den eksisterende struktur.

10.1 Der må bortledes regnvand indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,55 for områder til offentlige formål, etageboliger, tæt-lav boliger og 0,9 for P-arealer. Overstiger befæstelsen henholdsvis 0,55 og 0,9 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel.

10.2 I skellet mellem delområde 1 og 2 skal der etablere en grøn afskærmning enten som et levende hegn, hæk eller som et fast hegn, der begrønnes.

For delområde 1 gælder

10.3.1 Arealet uden for byggefeltet skal udformes som en åben plads med fast belægning og / eller åben belægning. Den åbne belægning kan udføres i stenmel og eller grus (som "Slotsgrus") Der skal som supplement til belægningen anlægges bede med bunddække, som f.eks. Vintergrøn (Vinca), Småbladet efeu (Hedera helix ”Hevil”), Storbladet efeu (Hedera hibernica ”Hestor”) og Kranstop (Stephanandra incisa). Bunddække kan suppleres med forårsløgvækster.

10.3.2 Pladsen skal endvidere etableres med beplantning i form af enkeltstående træer, træer i grupper / rækker eller en kombination heraf. Beplantning, der er udgået, syg eller lignende skal erstattes ved genplantning. Træerne kan være arter som: Sølvpoppel (populus alba), Eg (quercus), Sølvløn (acer saccharinum), Hvidtjørn (crataegus laevigata), Røn (sorbus latifolia “Atro”) og Naur (acer campestre).

10.3.3 Pladsens vekslende udformning i form af belægninger, plantebede og træer skal naturligt lede publikum rundt i og igennem området. Dette kan naturligt ske i samspil med den tværgående stiforbindelse, der skal anlægges jf. § 1.

10.3.4 Langs Niels Gyldings Gade skal der plantes grupper af træer, der forskydes i forhold til hinanden.

10.3.5 Trægrupperne langs Niels Gyldings Gade skal suppleres af en variation mellem plantebede med bunddække og belagte flader, så der skabes en åben og grøn overgang til Niels Gyldings Gade og Havnen.

10.3.6 Der skal etableres belysning af pladsen. Belysningen skal udføres som lysstandere eventuelt suppleret med pullert belysning.

10.3.7 Der kan opstilles kunst og / eller museumsgenstande på pladsen, som eventuelt har relation til Havnen modsat Niels Gyldings Gade.

For delområde 2 gælder

10.4.1 Arealet mellem boligerne og fortovet, se kortbilag 5 (illustrationsplanen) skal anlægges som forhave med beplantning og eventuel fast belægning. Arealet skal ligeledes rumme nedgravede / seminedgravede affaldsstationer som fællesanlæg for de nye boliger. Affaldsstationerne skal udføres, så de visuelt tilpasser sig byggeriet og skal placeres i henhold til kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Redegørelse

Delområde 1
Det er vigtigt at den åbne plads får en visuel sammenhæng med havnen modsat Niels Gyldings Gade. Opstillet kunst eller eventuelle museumsgenstande kan være med til at sikre sammenhængen til havnen yderligere. Ligeledes kan beplantningen være med til at sikre sammenhæng mellem Industrimuseets åbne plads og havnen.

I forhold til belægningsmaterialer /-typer samt udførelse af belægninger og underlag herfor, henvises til lokalplanens redegørelse under Øvrig planlægning, Jordforurening.

For delområde 1 gælder

11.1.1 Bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelserne i §§ 1.1, 7.3, 10.1 og 10.3.1 - 10.3.6 er opfyldt.

For delområde 2 gælder

11.2.1 Bebyggelsen må ikke tages i brug før bestemmelserne i §§ 5.1, 7.3, 6.2.1, 6.2.2 og 10.1 er opfyldt.

11.2.2 Der skal foreligge tilstrækkelig og nødvendig dokumentation for at støjniveauerne kan overholdes før ibrugtagning (Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafik- og virksomhedsstøj) Der henvises til Lokalplanens redegørelse, Miljøscreening, afsnit om støj.

Ingen bestemmelser.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

14.1 Lokalplan nr. 151 ophæves i sin helhed.

15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.