Miljøscreening

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Kulturhistoriske værdier
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Byfortætning
Arealreservationer
Grundvand
Klimatilpasning- Stormflod og skybrud

Støj
Trafikbelastning
Jordforurening

Kystnærhedszone
Visuel påvirkning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Kulturhistoriske værdier

Størstedelen af Ny Havnegade er udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanområdet grænser op til udpegningen og lokalplanen sikre at den nye bebyggelse gennem placering, detaljering og skala etableres under hensyntagen til gadens kulturmiljø.

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Området ligger indenfor udpegningen Kulturhistorisk bevaringsværdi, da flere af museets bygninger er af høj eller middel bevaringsværdi og dele af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanen værner om de kulturhistoriske bevaringsværdier, da lokalplanen sikre at de bevaringsværdige bygninger bevares og istandsættes som oprindeligt.

Flere af museets bygninger er af høj eller middel bevaringsværdi og dele af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø. Planerne giver mulighed for nybyggeri til anvendelse for museet i form af en ny udstillingsbygning og et parkeringshus samt til opførelse af almennyttige etageboliger. Planerne sikrer bevaring af Industrimuseets øvrige bygninger og vurderes derfor ikke at påvirke de bevaringsværdige bygninger væsentligt.

Byfortætning

Planområdet har været bebygget gennem mange år og planlægningen giver nu mulighed for en yderligere fortætning af området. Planerne er i overensstemmelse med strategien om byfortætning i kommuneplan 2013.

Grundvand

Der er forventning om helt terrænnært grundvand i området, som kan stige på lang sigt og i takt med at havvandet stiger, hvilket skal indarbejdes i forbindelse med disponeringen af bygge- og anlægsarbejdet.

Klimatilpasning- stormflod og skybrud

Oversvømmelse af planområdet fra fjorden sker ved 1,8 m. Direktørboligen oversvømmes først ved 2,4 m. over daglig vandstand. Klimatilpasningen udføres på havneområdet i fremtiden, men indtil da, er området i risiko for oversvømmelse ved de nævnte koter. Højeste kendte oversvømmelseshændelse er omkring kote ca. 1,80 m.

En markant strømline med nord/sydligt forløb ses i den centrale del af området. Der kan være risiko for at vand samler sig i parkdelen i den sydligste del af området ved skybryd. Oplandet er 2 ha og omfanget vurderes at være begrænset.

Støj

Planområdet ligger delvist indenfor den fælles planlægningszone for støj i forslag til Kommuneplan 2017. I udpegningen indgår støj fra overordnede veje i Horsens By og støj fra virksomheder.

Støjniveauet langs Niels Gyldingsgade overskrider i dag grænseværdien for vejstøj for boliger på facader af tilgrænsende bebyggelser. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at støjkravene skal dokumenteres overholdt som forudsætning for ibrugtagningstilladelse af ny bebyggelse.

Trafikbelastning

Trafikbelastningen fra den påtænkte udvidelse vil kun medføre en mindre trafikbelastning til/fra området og dermed den centralt placerede parkeringsplads. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde skal der etableres en højresvingsbane på Gasvej. Det skønnes ikke nødvendigt at udføre yderligere specielle anlæg af hensyn til afvikling af trafikken.

Planerne sikre at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet indenfor området således at der ikke skal foregå parkering på de tilstødende vejarealer.

Jordforurening

Der findes en kraftig jord- og grundvandsforurening, indenfor planområdet. Forureningen er opstået i forbindelse med drift af gasværk i perioden 1860-1969. Forureningen er undersøgt af flere gang og der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der viser en jordforurening der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Det vurderes imidlertid, at planerne kan realisere ved en målrettet afværgeindsat i forhold til belægninger på arealerne, bygninger samt overfladevand. Vilkår til sikring af afværgeindsatsen vil blive stillet i en tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer jf. jordforureningslovens §8. Evt. bortskaffelse af overskudsjord fra planområdet, vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af miljøet, idet al jordflytning skal ske efter anmeldelse til kommunen, og til miljøgodkendt jordmodtager.

Kystnærhedszone

Der er kystnærhedszone indenfor lokalplanområdet, men dette vurderes at det planlagte ikke har indvirkning på zonen.

Planområdet er placeret i tæt bebygget bynært område bag eksisterende bebyggelse. Desuden planlægges der for maks. 4 etager, som umiddelbart ikke er synligt fra kysten.

Visuel påvirkning

Planen giver mulighed for etablering af nyt byggeri, som vil skabe en helhed indenfor planområdet. Oplevelsen af de omkringliggende bygninger er vigtigt for helhedsindtrykket for området. Ved lokalplanlægning skal det sikres gennem det ydre udseende og placering at der tages hensyn til de eksisterende bygninger og sammenhænge i området.

Lokalplanlægning skal sikre, at området forskønnes og er med til at skabe en helhed med havnen samt en afslutning på det oprindelige kvarter i Ny Havnegade.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.