Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Områdets nærmeste skole er Horsens Byskole afd. Kildegade. Derudover findes der privatskoler i Horsens Bymidte. Alle skoler har 0.-9. klassetrin. Distriktsmæssigt hører området til Horsens Byskole.

Der findes en række daginstitutioner i Horsens Bymidte. Distriktsmæssigt hører området til daginstitutionsdistrikt Midtby.

Trafikplanlægning

Trafikbelastningen fra den påtænkte udvidelse med 9-10.000 kvm samt ca. 24 boliger vil kun medføre en mindre trafikbelastning til/fra området og dermed den centralt placerede parkeringsplads. Det skønnes således ikke nødvendigt at udføre specielle anlæg af hensyn til afvikling af trafikken.

Det skal dog sikres, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet indenfor området, således at der ikke skal foregå parkering på de tilstødende vejarealer.

Der skal i forbindelse med realisering af lokalplanen etableres en højresvingsbane langs Gasvej i forbindelse med adgangsvejen til Industrimuseet.

Der kan ved fremtidig trafikplanlægning indgå en kørebaneudvidelse på Strandpromenaden, som vil berøre Industrimuseets grund. Der henvises til den strategiske trafikplanlægning. ”Trafik 2030 – Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens”.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) samt Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, fra 19. dec. 2008.

Her skal der under hensyn til bevaringsmålsætningen for området indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare (Se NKO_059/1995: Forslag uden redegørelse var ugyldig).

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan planen ikke gennemføres, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Der er mere end 6 km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Udnyttelse af planområdet til udvidelse af museum og opførelse af boliger vil ikke have en væsentlig påvirkning på de arter om naturtyper, som det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for at sikre.

Bilag IV-arter

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter (de såkaldte bilag IV-arter), såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planen kan ikke vedtages, hvis udnyttelse af den kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende arter, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Flere af dyrearterne er udbredte og kan have relevans, typisk ved lokalplanlægning i det åbne land. En oversigt over de pågældende dyrearter kan bl.a. findes i bilag 11 til habitatbekendtgørelsen.

Lokalplanområdet er ikke egnet som hverken yngle- eller rasteområder for nogen af de relevante bilag IV-arter, som kan findes i kommunen.

 

Grundvand

Lokalplanområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Samn Forsynings spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Regnvandet afledes til Horsens Fjord. Der skal etableres sandfang forinden udledning til Horsens Fjord.

Normalt må der bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en maksimal befæstelsesgrad, der er dikteret af arealanvendelsen. Overstiger befæstelsesgraden denne værdi, skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel forholdsmæssigt. De mest relevante maksimale befæstelsesgrader er: Område til offentlige formål, etageboliger og tæt-lav boliger: 0,55; P-plads: 0,9; Åben-lav boliger: 0,35.

 

Klimasikring

Grundvand

Der er forventning om helt terrænnært grundvand i området, og det må forventes, at det vil stige på lang sigt og i takt med at havvandet stiger.

Stormflod

Oversvømmelse af lokalplanområdet fra fjorden sker ved 1,8 m. Direktørboligen oversvømmes først ved 2,4 m over daglig vandstand. Klimatilpasningen udføres på havneområdet i fremtiden, men indtil da er området i risiko for oversvømmelse ved de nævnte koter. Højeste kendte oversvømmelseshændelse er omkring kote ca. 1,80 m.

Skybrud

En markant strømline med nord->sydligt forløb ses i den centrale del af området. Der kan være risiko for at vand samler sig i parkdelen i den sydligste del af området ved skybryd. Oplandet er ca. 2 ha og omfanget vurderes at være begrænset.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Jordforurening

Der findes en kraftig jord- og grundvandsforurening, indenfor planområdet. Forureningen er opstået i forbindelse med drift af gasværk i perioden 1860-1969. Forureningen er undersøgt af flere omgange og største delen af lokalplanområdet er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 2. Dette betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Hele lokalplanområdet ligger i et områdeklassificeret område.

Kortlægningen efter jordforureningsloven og områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger og pligter:

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde, herunder belægningsarbejder, hvor der alt efter karakteren af belægningen eventuelt skal etableres en underliggende membran eller lignende, som kan forhindre nedsivende regn- / overfladevand. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.

• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordregulativ.

Da området er forureningskortlagt, skal der inden byggeriet igangsættes, udføres en miljøteknisk undersøgelse i byggefelterne.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I planforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Der ligger eksisterende produktionsvirksomheder på inderhavnen i Horsens Havn. Afstanden fra planområdet til produktionsvirksomhederne er ca. 210 meter. Der findes i dag boliger, der ligger tættere på produktionsvirksomhederne end planområdet og det vurderes, at planområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

 

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes med kollektiv vandforsyning.