Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Trafikafviklingen i forbindelse med levering af brændsler og i forbindelse med transport af restprodukter væk fra anlægget, skal sikres at der disse lastbiler kan være indenfor lokalplanområdet når de afventer af- og pålæsning, således at der ikke på Endelavevej opstår trafikafviklings- og trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Det vil ikke kunne accepteres at lastbiler standser og/eller parkerer på Endelavevej til gene for f.eks. Beredskabet eller deponiet/containerpladsen herunder kørslen til og fra dette område.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter


Der er foretaget en habitatsvurdering og på den baggrund konkluderer Horsens Kommune, at lokalplanen ikke vil:

skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Se afsnittet 8.4 om Natur, flora og fauna i den fulde VVM redegørelse her

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.