Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrunden for lokalplanen er at udvide arealet til kraftvarmeværk, for at give yderlig plads til administrationsbygning, et biomasseværk til varmeproduktion, samt udendørs oplag og endelig forarbejdning af brændsler til værket. Lokalplanarealet skal anvendes til El- og varmeproduktion og tilhørende funktioner, som hovedforsyning til Horsens by, samt det nære opland. Lokalplanen skal sikre at området udstikker de rigtige rammer for at kunne forsyne byen og oplandsbyer, med EL- og Varme. Samtidigt skal lokalplanen sikre en høj arkitekttur, og at kraftværket står som et vartegn midt i byen, uden gener for de omkringliggende naboer.

Kraftvarmeværket på Endelavevej set fra syd, med Rensningsanlægget og Erhvervshavnen i bagrunden.