Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen er udlagt for at søge kysterne friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.
Ifølge planlovens § 5 b må der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Idet lokalplanen omhandler en udvidelse af eksisterende kraftvarmeværk på havnen, kan denne placering ikke undgås. Af planlovens § 16 fremgår det, at der i lokalplanen skal redegøres for de visuelle forhold, og at der ved bygningshøjder over 8,5 m skal anføres en begrundelse for den større højde. Ligeledes skal der redegøres for bygningshøjderne ved de kystnære dele af byzonerne.

Biomasseværket har behov for en vis bygningshøjde for, at bygningen kan indeholde den påkrævede teknik for at kunne fungere som biomasseværk. Biomasseværket placeres i et eksisterende industriområde udlagt i Horsens Kommuneplan 2013, hvor der i forvejen er høje skorstene, store industribygninger mv. Biomasseværket vil derfor være en naturlig videreførelse af industriområdet. Dette gælder især ved en placering ved siden af det eksisterende kraftvarmeværk, hvor bygningsmassen vil være af samme omfang for begge bygninger. Samtidig kan mandskab og styring af det nye værk ske fra det eksisterende kraftvarmeværk.

I forhold til fjernvarme konverterings projektet af 10.000 boliger i Horsens by-området, er placeringen af biomasseværket på Horsens Havn en central placering.

Placeringen er hensigtsmæssig i forhold til den eksisterende infrastruktur af ledninger i veje, som anvendes til transport af fjernvarmevandet.
I forbindelse med Visualiseringen af VVM-redegørelse er det undersøgt, hvordan landskabet omkring biomasseværket vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet. Visualiseringerne fremgår af VVM Redegørelsen og en vurdering af landskabet og den visuelle påvirkning behandles i VVM Redegørelsens afsnit 8.9 om Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold.

Projektet vurderes derfor ikke at være i strid med planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområderne.

Se afsnit 2.3.5 og 8.9 i VVM Redegørelsen her.