Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den vestlige udkant af Horsens by, nord for Bygholm Park, mellem Studentervænget, Lovbyvej og Schüttesvej. 

Den egentlige hovedindgang ligger midt i anlæggets centrale gårdrum, og der er adgang via stier fra flere retninger. Den klassiske indgang til anlægget ligger i dag på Studentervænget.

Området er ca. 43.600 m² stort.

Horsens Statsskole

Horsens Statsskole blev grundlagt i 1532, og havde indtil 1940 haft flere andre placeringer rundt omkring i Horsens by.
Hovedbygningen, samt rektor- og pedelboligen, blev tegnet af arkitekten Viggo Norn i 1939, og indviet i efteråret 1940.

Hovedbygningen er kategoriseret med høj bevaringsværdi i (SAVE)klasse 3, mens rektor- og pedelbolig begge har medium bevaringsværdi i (SAVE)klasse 4.

Rektorboligen har ikke været benyttet som bolig siden 1979. Den har derefter været brugt til undervisning i blandt andet faget billedkunst. Boligen er relativ original på sin yderside, men er moderniseret indvendigt med henblik på undervisning. Bygningen har ingen decideret have længere og ligger derfor som et levn fra en tidligere struktur.
Pedelboligen har indtil 2019 været benyttet som privat bolig. Den står tom i dag. Pedelboligen er også relativ original i sit ydre og moderat moderniseret indvendigt. Boligen ligger i en mindre have.

Anlægget og de oprindelige bygninger er opført i tråd med dansk arkitekturtradition i stilarten nyklassiscisme.

 

Udvidelser

I 1969 fik blev skolen første gang udvidet, med tilbygning, ved forlængelse af hovedbygningen, både mod øst og vest. Udvidelsen er opført i overensstemmelse med arkitekturen i den oprindelige bygning, som en egentlig og konsekvent fortsættelse af facadens materialer, vinduesrytme og detaljering.

Kuppelbygningen, centralt på hovedbygningens tag, blev ligeledes først etableret i 1969.

I 2005 blev den fritliggende idrætshal i områdets nordvestlige hjørne opført. Den har et enkelt og tidløst formsprog, og refererer til den oprindelige bebyggelse med gule teglsten, hvide sprosser i vinduerne, samt detaljer og partier i zink. Taget er fladt.

I 2014 blev der opført yderligere en undervisningsfløj, Sciencebygningen. Den er placeret efter en geometri og struktur, der ses i det oprindelige anlægs centrale gårdrum. Bygningen er ligesom den øvrige bebyggelse opført i gult tegl og har fladt tag. Den adskiller sig fra det oprindelige byggeri med en anden stilart. 

Ubebyggede arealer

På hjørnet af Lovbyvej og Studentervænget er der et parklignede område udlagt i græs og fliser, der kendetegnes af store gamle træer og  takshække. Arealet ligger udfor den eksisterende kantine. De øvrige ubebyggede arealer fremstår blandede som befæstede parkering- og færdselsområder, boldbaner, grønne strøg og opholdssteder. 

Gymnasiet har anlagt en læringssø, som anvendes til undervisningsformål. Søen har så høj en naturkvalitet, at den ikke må flyttes uden forudgående tilladelse og vilkår om genetablering. 

Trafik - vej og parkering

Der er adgang til gymnasiet for kørende via Lovbyvej og Studentervænget, samt adgang for gående og cyklende fra Schüttesvej og Peblingstien i Bygholm Park.

Der er to parkeringspladser på skolens grund i dag - én i områdets nordlige del ved Lovbyvej, og  én syd for Sciencebygningen, med adgang fra Studentervænget. Der er cykelparkeringspladser både i det centrale gårdrum og syd for rektorboligen. Syd for boldbanerne, tæt på Schüttesvej, er der anlagt en offentlig parkeringsplads, som er en del af lokalplanområdet.

Der kan opleves trafikbelastning i form af kødannelse på Studentervænget og Lovbyvej i myldretiden, der både skyldes kørsel til og fra gymnasiet, samt gennemkørende trafik på Lovbyvej, der ikke er relateret til gymnasiet.

Emnet belyses yderligere i planens tilhørende miljørapport, se miljørapport under fanebladet miljøvurdering.

Støjbelastet areal

En del af lokalplanområdet er omfattet kommuneplanens udpegning af støjbelastede arealer. Støjbelastningen stammer fra Schüttesvej, der løber vest for området i nord-sydgående retning. 
Det berørte område, på skolens ejendom, er i overvejende grad de ubebyggede arealer, der er udlagt til boldbaner, syd for den eksisterende hal. Desuden ligger hallen også indenfor udpegningen. Skolens øvrige undervisningsbygninger og opholdsarealer ligger udenfor udpegningen.

Emnet belyses yderligere i planens tilhørende miljørapport, se miljørapport under fanebladet miljøvurdering.