Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er, 

at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, som uddannelsesinstitution

at fastlægge mulighed for en udvidelse af den eksisterende skole

at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende hovedbygning i delområde 1

at fastlægge bevarende bestemmelser for udvalgte beplantninger

at fastlægge den nye bebyggelses maksimale omfang i højde og placering

at sikre arkitektonisk harmoni med specifikke bestemmelser for materiale- og farvevalg

at sikre arkitektoniske hensyn med bestemmelser for ubebyggede arealer og skiltning

at sikre vejadgang og stiforbindelser,

at muliggøre nedrivning af rektor- og pedelbolig, og

at fastlægge p norm for biler og cykler, samt udlæg til parkeringsarealer

Redegørelse

Baggrunden for lokalplanens formålsbestemmelser er især interesserne for at værne om arkitektur og kulturmiljø i planlægningen, og behovet for at sikre de nødvendige infrastrukturelle anlæg i forbindelse med udvidelsen af skolen.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 2u Bygholm Hgd., Horsens Jorder, samt dele af
matr. nr. 7000c Bygholm Hgd., Horsens Jorder. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 04.03.2020.
udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet opdeles, som vist på Kortbilag 1A Lokalplandelområder, i følgende delområder: 1 og 2.

2.3 Området skal forblive i byzone

 

Redegørelse

Lokalplanområdet opdeles i to delområder, så der gælder forskellige bestemmelser for byggeriet i henholdsvis delområde 1 og 2.

Delområde 1 omfatter den eksisterende hovedbygning og delområde 2 omfatter nyt byggeri, herunder også eksisterende idrætshal og Sciencebygningen, der er af nyere dato, og ikke omfattet status som bevaringsværdig. 

3.1 Området skal anvendes til offentlige formål, som uddannelsesinstitutioner, herunder tilhørende anlæg til idræt og parkeringsarealer.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

Redegørelse

Området fastholdes til offentlige formål, som eksempelvis i dette tilfælde en uddannelsesinstitution. 

4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.

Redegørelse

Ingen supplerende bemærkninger.

5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Lovbyvej og Studentervænget som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Kørebaner anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt.

5.3 Rabatarealer skal udlægges i græs, undtaget er overkørsler.

5.4 Stier skal udlægges med en stibanebredde på minimum 2,5 m. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.

5.5 Der skal anlægges stiforbindelse gennem området mellem A-B og C-D, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.6 Der kan anlægges øvrige stiforløb i området, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan.

5.7 Det offentlige vejareal inden for lokalplanens område kan nedlægges.

Redegørelse

Stiforløbet i lokalplanområdets sydvestlige og nordvestlige hjørne skal sikre cyklister og gående mulighed for at køre og gå fra Schüttesvej og ind på skolens område, uden at skulle krydse en parkeringsplads. Herved skabes bedre trafiksikkerhed. 

Biler

6.1 Der skal minimum være 188 parkeringspladser inden for lokalplanområdet. 

6.2 Der skal udlægges minimum 3 handicap p-pladser i området.

6.3 Der skal etableres parkeringsarealer i området i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplan.

 

Cykler

6.4 Der skal minimum være 688 cykelparkeringspladser inden for lokalplanområdet.

6.5 Det er kun pladserne inden for de markerede områder på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, der må være overdækkede. 

6.6 Minimum 70% af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede.

6.7 Øvrige cykelparkeringspladser skal anlægges i afgrænsede områder, så diffus parkering undgås. 

 

 

 

Redegørelse

Det er vigtigt, at der udlægges det nødvendige antal parkeringspladser til cykler og biler, for at det omkringliggende boligområde ikke belastes af diffus parkering langs veje.

Ved at etablere overdækkede cykelparkeringspladser gøres det mere attraktivt, at tage cykel i skole eller på arbejde.

Antallet af parkeringsarealer i lokalplanområdet skal udbygges svarende til 1 p-plads pr 100 m² tilbygget etageareal. Det eksisterende antal p-pladser i området kan ikke medregnes.

Der skal etableres 0,5 cykelparkeringspladser pr. studerende ved udvidelsen. Det eksisterende antal cykel p-pladser i området kan ikke medregnes.

7.1 Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Belysning af veje, færdsels- og opholdsarealer skal etableres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter.

7.3 Belysning af parkeringspladser og cykelparkeringspladser skal etableres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter.

7.4 Belysning af stier skal etableres som skot- eller pullertbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum 1,2 meter.

7.5 Belysning må ikke virke blændende for naboområder.

Redegørelse

Det er vigtigt, at belysningen i området virker harmonisk i sit omfang i forhold til byggeriet og det visuelle miljø. Samtidig er det vigtigt, at belysningen ikke er til gene for naboer og forbipasserende.

Delområde 1 (Eksisterende hovedbygning)

8.1 Det eksisterende byggeri inden for delområdet må ikke nedrives og skal bevares i sit nuværende omfang og udformning.

8.2 Der må maksimalt opføres ialt 250 m² nybyggeri i delområdet og kun som tilbygning.

8.3 Der må kun bygges til mod nordøst og nordvest med en gulvkote svarende til hovedbygningens eksisterende parterreniveau, og kun i én etage, i overensstemmelse med den maksimale højde vist på diagrammet "tilbygning" under redegørelsen.

8.4 Der må ikke opføres fritstående småbygninger, som skure og lignende, i området nordøst for eksisterende hovedbygning. Undtaget er enkeltstående drivhuse/orangeri på maksimalt 10 m2 pr enhed.

8.5 Der må anlægges cykelparkering i overensstemmelse med Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

 

Delområde 2 (Fremtidigt byggeri)

8.6 Der kan opføres ny bebyggelse i området med et samlet etageareal på op til 6500 m².

8.7 Nyt byggeri skal opføres inden for byggefelterne, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, småbygninger og overdækning til cykelparkering undtaget.

8.8 Nyt byggeri må maksimum være 10 m højt, målt fra skæring mellem ydervæg og tag.

8.9 Nyt byggeri i byggefelt langs Studentervænget skal have forskudte facadepartier mod vejen. Forskydningerne skal ske efter strukturen vist som rids på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplan.

8.10 Tekniske anlæg, herunder ovenlys, ventilationsafkast, solceller og lignende kan etableres op til 1,5 m over maksimal bygningshøjde. 

8.11 Eksisterende byggeri, der er markeret med signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, kan nedrives.

8.12 Udelaboratorium og garage/værksted som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, kan have en maksimal højde på 4 m.

8.13 Overdækket cykelparkering må kun etableres, hvor det er markeret som "overdækket cykelparkering" på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Overdækningen må opføres med en maksimal højde på 3 meter.

8.14 Sammenbygning, i form af inddækkede gangbroer, mellem bygningernes 1. sals niveau, må etableres som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Gangbroerne må etableres i en højde svarende til én etage, mellem de to etager der forbindes.

 

Fælles

8.15 Bebyggelsesprocenten for området som helhed er maksimalt 50 %.

Redegørelse

Delområde 1

Med bestemmelserne værnes der om Viggo Norns bevaringsværdige hovedbygning, der ikke må nedrives eller ændres ved tilbygning i væsentligt omfang. I det nordøstlige hjørne må der ikke opføres småbygninger, der kan sløre byggeriets karakter set fra ankomsten ved Lovbyvej/Studentervænget.

Diagram med maksimal højde for tilbygning

Delområde 2

For så vidt angår ny bebyggelse, så regulerer lokalplanen den eksakte placering og omfanget i byggefelter, der kan ses i lokalplanens Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

 

Delområde 1 (Eksisterende hovedbygning)

9.1 Den eksisterende hovedbygning skal bevares som den fremstår i dag. I tilfælde af reparationer og restaurering må bygningen kun udbedres i overensstemmelse med den oprindelige bygnings udseende og med tilsvarende materialer som i dag:

 • Facader i blødstrøgne teglsten i gule nuancer med en tilsvarende dimension og forbandt, som opført i det oprindelige byggeri.
 • Relief i murvæk omkring vinduer skal bevares.
 • Fuger skal have samme farve som oprindeligt.
 • Vinduer i hvidt træværk med tilsvarende sprosser, sålbænke i skiffer.
 • Døre i oprindelige proportioner, materialer og detaljering.
 • Tage i sort tagpap, med zink- eller aluminiums-detaljer ved inddækninger, samlinger og kanter
 • Tagrender og nedløbsrør i zink 
 • Kuppel på observatorium skal beklædes med zink og basen opføres i hvidt pudset murværk med detaljer i zink
 • Soklen skal fremstå pudset gråt eller i mørkt tegl.

9.2 Tilbygninger til eksisterende hovedbygning må opføres i følgende materialer:

 • Facadepartier i blødstrøgne teglsten i gule nuancer, klart glas uden spejlvirkning, zink, aluminium eller træ.
 • Murkroner i zink eller aluminium ved byggeri i tegl
 • Tage sort tagpap, zink, aluminium, glas eller sedum.
 • Tagrender og nedløbsrør i zink eller aluminium.

9.3 Der må etableres ovenlysvinduer der flugter med tagets hældning.

9.4 Der må ikke sættes solceller, paraboler eller ligende på hovedbygningens facader og tage.

9.5 Der må ikke anvendes stærke farver i nogen former for bygningsdele, der er koblet til hovedbygningen herunder belysning, skiltning og lignende.

9.6 Der må ikke opsættes markiser og baldakiner. 

9.7 Halvtage over døre må etableres som flade skærme i zink.

 

Delområde 2 - (Fremtidigt byggeri)

 

Byggefelt 1 - (Ny undervisningsfløj og sciencebygning)

9.8 Byggeri skal opføres i ensfarvede, blødstrøgne, teglsten i gule nuancer som det fremherskende materiale.

9.9 Udvalgte facadepartier må, i overensstemmelse med Kortbilag 6, Snit og facader, opføres i en kombination af trælameller foran mørke facadeplader eller i zink. 

9.10 Vinduesrammer skal være hvide og gående rammer kan være hvide eller sorte. Vinduer skal have dimensioner, rytme og en opsprodsning i overensstemmelse med facaderne vist på kortbilag 6, Snit og facader.

9.11 Solafskærmning skal udføres som integrerede hvide skærme i facaden.

9.12 Facadepartiet mod det centrale gårdrum, skal opføres i glas med udvendige lodrette lameller i en kombination af træ og aluminium.

9.13 Facader i træ, samt ovenlyselementers træbeklædning, skal udføres med en maksimal afstand på listens/lamelens egen bredde, maximalt 1:1, mellem hver liste/lamel.

9.14 Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller aluminium, hvis de er synlige.

9.15 Tage skal være flade og udføres i tagpap, murkronen skal udføres med zinkinddækning.

9.16 Tekniske anlæg på tage skal inddækkes i harmoni med områdets arkitektur. Inddækninger skal være i zink, aluminium og træ.

9.17 Gangbroer mellem bygningernes facader skal fremstå i klart glas, med inddækning i zink eller aluminium. Mindre dele kan være i blændet glas i sort eller hvid. 

9.18 Solceller skal integreres i byggeriets arkitektur.

9.19 Solceller skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/være sorte. 

9.20 Opholdstrappen, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan, må udføres i en kombination af træ og beton.

 

Byggefelt 2 - (Hallen)

9.21 Byggeriets facader må opføres i mørke facadeplader i basen, der skal beklædes med trælister/lameller, som patinerer gråt. Den øverste del af hallen skal beklædes med trælister/lameller der patinerer gråt, med en tæthed på maksimum listen/lamellens bredde, maximalt 1:1. Facaderne skal være i overensstemmelse med principperne på Kortbilag 6, Snit og facader.

9.22 Ovenlysvinduer må etableres enten i form af shedtag med inddækning/beklædning i samme facadeplade som basen eller som ovenlys der flugter med taget.

9.23 Tage skal være flade og udføres i tagpap.

9.24 Tekniske anlæg på tage skal inddækkes i harmoni med områdets arkitektur i materialevalg. Inddækninger skal være i zink, aluminium eller træ.

9.25. Solceller skal integreres i byggeriets arkitektur.

9.26. Solceller skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte. 

 

Fælles

9.27 Cykelparkeringspladser må overdækkes med en konstruktion i gråt stål, træ og metalplader. Overdækningens tagplader skal være flade.

 

Skilte

9.28 Der må ikke opsættes skilte på bygningernes facader bortset fra husnumre og henvisningsskilte i et omfang svarende til maksimalt 20 cm højde og 50 cm længde. Skilte må kun etableres i sort eller hvid. I delområde 2 må der ét sted opsættes skolens navn, i form af fritstående bogstaver med en maksimal størrelse på 30x30 cm, og kun sorte eller hvide.

9.29 Der må opstilles tre pyloner i lokalplanområdet, ved signaturen vej- og stiadgang markeret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Pylonerne må højest være 3 meter høje og 1 meter brede. Pylonens grafik må være sort og hvid.

9.30 Ingen skilte må blinke, blænde eller bevæge sig.

Redegørelse

Byggeri skal opføres i materialer og dimensioner, der tilpasser sig og understøtter det eksisterende byggeris arkitektur. Materialer er begrænset til hovedsageligt at være gule blødstrøgne tegl for at understøtte et samlet udtryk, som et sammenhængende byggeri, der underlægger sig og forstærker det eksisterende byggeri.

Der må enkelte steder laves sammenbygninger mellem det eksisterende byggeri i delområde 1 og nyt byggeri i delområde 2, for at kunne forbinde funktioner og rum indvendigt, og herved øge tilgængeligheden i byggeriet. 

Der må opstilles pyloner ved ankomst og hovedparkeringen mod syd mod Studentervænget, og mod nord mod Lovbyvej, samt ved ankomsten fra øst mod Studentervænget. Der må opsættes fritstående orienteringstavler og vejvisningsskilte i forbindelse med hovedankomsterne og hovedstier.

Skiltningen skal begrænses i størrelse og holdes i sort med hvid tekst.

Skiltning på bygningernes facader begrænses til døre og vinduespartier i forbindelse med bygningernes primære indgange. Skiltningen udføres med enkeltsiddende bogstaver eller ikoner udført i folie eller plade. Skiltningen kan være i megagrafik og i varierede farver. Skiltning udenfor disse begrænses til husnummer skiltning. 

Delområde 1

10.1 Eksisterende parkanlæg i lokalplanområdets nordøstlige hjørne, mellem Lovbyvej og Studentervænget, skal bevares som anlagt uden bebyggelse.

10.2 Træer og bevoksning der er markeret med signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal bevares, og ved sygdom, stormfald eller lignende, suppleres eller erstattes med nye planter af tilsvarende art.

10.3 Befæstede arealer skal anlægges med sten eller fliser, sti, veje- og parkeringsarealer undtaget.

Delområde 2

10.4 De ubebyggede arealer skal disponeres i overensstemmelse med strukturene, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan.

10.5 Boldbaner skal udlægges i græs, og må ikke udlægges som kunstbaner.

10.6 Læringssøen skal placeres i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, med de afstande der er til nærmeste bebyggelse og befæstet areal.

10.7 Befæstede arealer skal anlægges med sten eller fliser, sti, veje- og parkeringsarealer undtaget.

 

Fælles

10.8 Stærke farver må ikke anvendes på områdets udendørs faste inventar. Undtaget elementer og rekvisitter til de enkelte idrætsgrene og undervisning. 

10.9 Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,3. Overskrides denne, skal regnvand forsinkes inde for området, svarende til en befæstelse på 0,3, før det afledes til offentligt kloaksystem.

10.10 Hækken i områdets afgrænsning mod Studentervænget og Lovbyvej skal bevares med en minimumshøjde på 1,20 m, undtaget ved overkørsler og indgange. Hækken skal ved sygdom, stormfald eller lignende erstattes og suppleres med tilsvarende art. Hækken er vist som signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplan. 

10.11 Hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække. Undtaget låger ved ind- og udkørsler, der må etableres i gråt stål.

Redegørelse

Udvalgte eksisterende træer, hæk og anden karaktergivende beplantning skal bevares som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Beplantning og udearealer er med til at give skolen sit grønne campus-præg, der er med til at anlægget virker naturligt og indpasset i det omkringliggende boligområde.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for indretning og disponering af uderum, så det fremstår efter princippet som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret veje og parkeringspladser til biler og cykler, i overensstemmelse med § 5 og § 6.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret stiforbindelse i området mellem punkt A-B og C-D, i overensstemmelse med § 5.

11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er meddelt dispensation til flytning af sø.

11.6 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er meddelt tilladelse til nedrivning af rektor- og pedelbolig.

 

Redegørelse

Ingen supplerende bemærkninger.

 

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

 

14.1 Den del af lokalplan 176, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Redegørelse

Ingen supplerende bemærkninger.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

15.10 Jf. Planlovens § 48: Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.  

15.11 Jf. Planlovens § 49: Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 

Ingen supplerende bemærkninger.