Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 150

Lokalplan 150 - 2013, Horsens By - Skilte og facaderegulering, gælder for et areal langs Schüttesvej indenfor området. Byggefeltet for tilbygningen til eksisterende idrætshal vil ligge indenfor lokalplan 150's afgrænsning, men ikke øvrig bebyggelse i lokalplanområdet.

Lokalplan 150's formål er, at sikre smukke bebyggelser og byrum i Horsens midtby og forskønne indfaldsvejene, så de udgør en smuk indkørsel til Horsens. Den har derfor optaget bestemmelser om skiltning, belysning, beplantning og nybyggeri mm.

Beplantningen langs områdets vestlige afgrænsning mod Schüttesvej er i planen, markeret som bevaringsværdig. Af lokalplan 150 fremgår det, af § 21, at:

" Den beplantning, der er markeret som bevaringsværdig på kortbilagene, er vurderet at være vigtig for et gade- eller gårdrums identitet og skal vedligeholdes og bevares. Hvis beplantningen nødvendigvis må fjernes, eksempelvis på grund af råd eller ælde, skal der ansøges om tilladelse til dette fra Teknik og Miljø. En eventuel tilladelse vil være betinget af genplantning, der i karakter modsvarer den fjernede beplantning."

I lokalplanens bestemmelser om nybyggeri fremgår det, af § 20, at:

Nybyggeriet skal tilpasse sig den eksisterende bebyggelses arkitektur og bygningsudtryk. Bygningen skal udtrykke sin egen tids arkitektur udformet under hensyntagen til omgivende bygninger, specielt til omgivende bevaringsværdige bygninger.
Nybyggeri placeres som hovedregel i flugt med den øvrige bebyggelse.
Nybyggeri skal tilpasses den øvrige bebyggelses højder, således at hele husrækkens højder danner et harmonisk forløb, både hvad angår tagrygning og tagfod. l infill mellem ældre bygninger bør etagehøjderne også tilpasses nabobygningerne.
Længden på et nybyggeri skal tilpasses den eksisterende nabobebyggelse. Hvis den aktuelle byggegrund er længere, skal byggeriet inddeles i facadeudformningen, så facaden passer ind i gadebilledet.
Husdybden på nybyggeri skal tilpasses nabobygningernes dybde. Nabobygningerne og gårdarealerne må ikke forringes ved for dybt nybyggeri.

Facader på nybyggeri skal udformes med udgangspunkt i den omgivende bebyggelses opdelinger og ”facaderytme”.
Nybyggeriets vinduer og opdelingen af facaden skal tage udgangspunkt i den eksisterende nabobebyggelse.
Der skal være hovedadgang til ejendommen fra gaden. Indgangen skal markeres og indgå i facadens arkitektur.
Nybyggeri skal tilpasse sig graden af detaljering og udsmykning af facaden i forhold til den øvrige bebyggelse.
Nybyggeri skal opføres i materialer, der passer ind i bebyggelsens helhed. Enten ved at ”falde ind i rækken” eller ved bevidst at benytte sig af en kontrastvirkning.

Da ingen af bestemmelserne i lokalplan 150 vurderes, at være uforenelige med formålet i denne lokalplan, aflyses den ikke.

Lokalplanen vil derfor fortsat være gældende indenfor området.

 

Lokalplan 176

Lokalplan 176, Lokalplan for boliger på Studentervænget og for stryg ved Bygholm Å, gælder for et lille areal inden for området. Det drejer sig om arealet der allerede er anlagt som parkeringsplads, syd for boldbanerne. 

Lokalplan 176 fastlægger anvendelsen af det pågældende areal (delområde A4) til stryg og/eller stitunnel. Jf. den fælles anvendelsesbestemmelse for A1-A4 må dette område kun anvendes offentlig park, adgangsvej, parkeringsanlæg samt stryg.

Siden lokalplanens endelige vedtagelse i år 2000, er området disponeret og anlagt som parkeringsplads. Den mulige stitunnel er heller ikke etableret. 

Den del af lokalplan 176, der ligger indenfor denne lokalplan, bliver aflyst og erstattet af bestemmelserne i denne lokalplan - lokalplan 325, Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens.