Miljøscreening

Miljøvurdering

Planforslagene - lokalplan 325 og det tilhørende kommuneplantillæg 17 - er omfattet af lov om miljøvurdering.

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et
omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og
arkitektonisk og arkæologisk arv.

Horsens Kommune har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport, jf. lovens § 8 stk. 2, nr. 2.

Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene og kan ses under fanebladet Miljørapport.