Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Matriklen med Horsens Statskole ligger i sin helhed inden for en afstand på mindre end 300 meter fra skove, hvorom der er skovbyggelinjer, som er fastlagt iht. Naturbeskyttelseslovens §17, stk. 1. Jf. Naturbeskyttelseslovens §17, stk. 3 gælder skovbyggelinjen dog ikke, hvor der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m. 

Sø-beskyttelseslinje 

Da Bygholm sø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.
Da det berørte areal er udlagt til ubebyggede arealer, forventes der ikke, at opstå behov for at søge dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Det gælder for byggefeltet ved hallens yderste sydvestlige hjørne, at mindre end 10 m² ligger inden for søbeskyttelseslinjen. For så vidt, at byggefeltet ønskes udnyttet helt i det pågældende hjørne, skal der søges om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, efter reglerne herom.

 

Naturbeskyttelsesloven

Nærmeste §3 beskyttede areal er et vandhul på 160 m² beliggende delvist inden for planlagt byggefelt. 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres til flytning af beskyttet natur i byzone, hvis der etableres erstatningsnatur efter nærmere aftale med Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling. Der skal derfor søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til flytning af vandhullet, såfremt byggefeltet ønskes udnyttet.

Emnet belyses nærmere i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen, se under fanebaldet "Miljørapport".

 

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.