Lokalplanens indhold

Den nye daginstitution i Bygholm Bakker etableres som en serie af mindre huse der danner karakteristisk tagprofil, omgivet af det grønne landskab. Bygningerne er med til at skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem inde- og udendørs funktioner.

Institutionen udformes med en kombination af træbeklædte flader og skærmbeton på klink i varm nuance.

Ankomst og parkering for biler sker på den nordlige del af grunden, hvor stiforløb leder til hovedindgangen og de pædagogiske teams, hvor der ved indgangene etableres overdækning for cykler, barnevogne mv.

De enkelte huse/afdelinger danner en række varierede og afgrænsede uderum med tætte relationer til de indendørs funktioner. Disponeringen understøtter, at hele grunden kommer i spil som aktive uderum.

Facaderne tænkes beklædt med vedligeholdelsesfri skærmbeton og varmebehandlet træbeklædning. Tagfladerne udføres som traditionelt sadeltag, hvilket muliggør loft til kip i de primære fællesarealer og grupperum.

Generelt er opholds- og grupperum disponeret, så store facadeåbninger (og heraf risiko for overophedning) mod syd minimeres. Ovenlys i tagene kombineres med indvendige glaspartier sikrer hermed gode dagslysforhold i fælles opholds- og gangarealer.

Diagram der viser princip for at bygningen er nedskaleret.

Med udgangspunkt i naturens kvaliteter disponeres udearealerne ud fra en række landskabsrum fortolket som lege-, opholds-, og ankomstarealer. Områdets karakteristiske landskaber med skov, eng og bakker tematiserer daginstitutionens nye udearealer med hver deres karakter og kvaliteter.

”Skoven” bliver ankomsten til den nye daginstitution, hvor træer og vilde græsser danner grønne rammer for ankomst fra bil til institution. Træer og græsser disponerer rum for parkering, fodgænger og cykelforbindelser samt affald og genbrug.

”Engen”, orienteret i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, bliver et naturrigt uderum for ophold, leg og naturoplevelser. Der kan bl.a. etableres traditionelle legeredskaber og naturleg med mulighed for insekthotel, vandløb med hoppesten, træstubbe, frugttræer, blomster mm. 

”Bakken”, i områdets sydøstlige hjørne, hvor der med udgangspunkt i landskabets naturlige bakkeskråning kan etableres et udfoldelsesrigt legerum med balance og motorik i fokus. 

Udearealerne kan ændres over tid, eksempelvis mellem anlagt præg og naturpræg, i takt med fremtidige brugsbehov og ønsker.

Fælles for de tre landskabelige uderum er et stort fokus på at drage nytte af naturens potentiale til at skabe rum for leg, læring, udfoldelse og undersøgelse.

Græsser og stauder udvælges på baggrund af områdets hjemmehørende arter, og støtter op om den eksisterende biodiversitet. Regnvandshåndteringen kan anvendes til leg og læring.

Som en del af den landskabelige indpasning skal det eksisterende terræn så vidt muligt bevares. Inden for området kan der dog etableres bakker, lavninger og render mv. med henblik på etablering af legearealer og arealer til håndtering af regnvand. Mod øst vil der være mulighed for en påfyldning af terrænet med op til 1,0 meter, men det skal ske på en blød og organisk måde, som er tilpasset den naturlige lavning umiddelbart øst for lokalplanområdet.

Trådhegn eller andre typer metalhegn  nær lokalplanområdets ydergrænse skal placeres sammen med levende hegn eller hæk eller dækkes med klatreplanter. Der kan længere inde på lokalplanområdet opsættes andre former for hegn af naturmaterialer.

Landskabsdiagram.

Regnvandshåndtering /LAR

Som i øvrige enklaver af bebyggelse i Bygholm Bakker kan regnvand, både overfladevand og tagvand, håndteres i et sammenhængende LAR-system og nedsives lokalt i området. Et robust LAR-anlæg etableres bedst med synlige render, hvor vandets veje kan ses og anskueliggøres. Normalregnen (T5) skal håndteres på grunden, mens en klimahændelse (eksempelvis skybrud) skal kunne ledes sikkert ud af område og videre mod recipienten, Bygholm Sø.

Grunden har gode nedsivningsforhold. Hvis der ønskes etableret en lille regnvandssø eller dam med vandspejl, må bunden derfor anlægges med fast membran for at holde længst muligt på vandet. I tørre perioder må det forventes at søen vil udtørre.

Hvor regnvand håndteres på terræn er ønsket at kunne se vandets strømningsveje via render og bløde terrænlavninger samt at udnytte de landskabelige arealer til opstuvning, nedsivning, fordampning, styrkelse af flora og fauna samt give muligheder for leg og oplevelse af vandet og dets strømninger. De steder hvor terrænet er for skrånende, bremses vandet via stentrapper eller slyngninger, så grøfterne ikke eroderer eller leder vandet for hurtigt gennem LAR-anlægget. Vandet tilbageholdes i mindre lavninger, enten som terrænfordybninger i fladen eller som udposninger på grøften. Derved udnyttes grundens arealer og landskabsrummene beriges med terrænbearbejdninger, der gør landskabsrummene interessante ift. variationen af terræn og vegetation.

Der vil være mulighed for rørføring. Behov herfor kan opstå omkring krydsning af opholds- og færdselsarealer og p-arealer.

Området klimatilpasses ved at håndtere ekstrem regn via områdets naturlige strømningsveje, hvor terrænet giver gode muligheder for at håndtere regnvand kontrolleret på terræn og derved undgå skader inde i og omkring lokalplanområdet.

 

Lokalplanens forhold til helhedsplanen for området

Lokalplanen for daginstitutionen supplerer og korrigerer helhedsplanen Lokalplan 1-2012 på følgende punkter:

  • Området er i helhedsplanen udlagt til rekreativ område, men udlægges i nærværende lokalplan til offentlige formål i form af en daginstitution.
  • Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering og udformning af daginstitutionen og den friarealer mv.

Lokalplanen indeholder ikke ændringer af helhedsplanens principielle angivelser af vejanlæg, stier mv. Som en konsekvens af daginstitutionens placering vil der dog blive etableret en dobbeltrettet sti langs vestsiden af Søvej frem til daginstitutionen, og Søvej vil fortsat kunne anvendes af kørende trafik på denne strækning.

 

Lokalplanens forhold til skitseprojektet

Lokalplanen er i overensstemmelse med principperne i det vindende skitseprojekt. Der er følgende ændringer:

  • Lokalplanen åbner for, at institutionen kan udvides i større omfang end skitseret i skitseprojektet, men med skitseprojektets formsprog.
  • Der stilles krav om beplantning ud mod de åbne områder nord og øst for lokalplanområdet.

Derudover vil der kunne ske justeringer af byggeri, udearealer og trafikale forhold i forbindelse med den efterfølgende projektering og myndighedsbehandling. 

 

Situationsplan fra skitseprojektet, der indgik i det vindende tilbud. I det endelige projekt kan forekomme ændringer. Bemærk nord er mod venstre.

Bygningens forhold til grønne uderum og dens organisering.