Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje 

Omkring skov ved Bygholm Sø og ved grusgraven øst for Søvej er der 300 meter skovbyggelinjer. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen, eller at Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Sø-beskyttelseslinje

Da Bygholm Sø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Lokalplanområdet berører ikke søbeskyttelseslinjen.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på hovedparten af lokalplanområdet. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet og de tilgrænsende arealer. Der er ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

Museumsloven er fortsat gældende. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge-og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.