Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Udviklingen af Bygholm Bakker øst for Søvej følger den overordnede lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Hidtil er igangsat etablering af enklaverne Billeshave, Normandshave og Bjørnshave med åben-lav boliger (parcelhuse), enklaven Munksbakke med tæt-lav boliger (rækkehuse) og enklaven Brahesbakke med etageboliger (punkthuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse). Senest er vedtaget en lokalplan for Rantzausbakke med etageboliger, og Glambeksbakke med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse har været i udbud i vinteren 2019-20.

Byrådet har besluttet, at der er behov for at etablere en ny daginstitution i Bygholm Bakker. Den nye daginstitution projekteres med en kapacitet på 150 pladser. Lokalplanen rummer mulighed for udvidelse til 200-220 pladser.

Institutionen ønskes placeret på et areal ved Søvej, som er placeret i den sydlige kant af Bygholm Bakkers nuværende og planlagte bebyggelser og dermed tæt på naturområderne nord for Bygholm Sø.

Der har i sommeren 2019 været afholdt forudgående offentlighed om den kommende planlægning. Der indkom ingen ideer og forslag til planlægningen.

På baggrund af vedtagelsen af helhedsplanen for Bygholm Bakker i 2012 har byrådet fastlagt, at institutionen skal udformes i et nutidigt formsprog med et højt arkitektonisk niveau. Det er ligeledes besluttet, at institutionen skal fremstå med en naturprofil.

For Daginstitution Bygholm Bakker vil natur, naturoplevelser og udeliv være en værdi i sig selv, et mål i sig selv og en vigtig del af det pædagogiske arbejde med alle læreplanstemaerne, og naturens muligheder ses som unikke midler til at skabe en eksperimenterende og aktiv læring i det pædagogiske arbejde med børnene.

I Daginstitution Bygholm Bakker er der let adgang til forskellige naturtyper, og legepladser kan indrettes med plads til natureksperimenter. Der vil være personale, der har de nødvendige kompetencer og erfaring til at kunne videreformidle naturen og udelivet til børnene.

Horsens Kommune har i sommeren 2019 udbudt etablering af en daginstitution i området i totalentreprise inden for en fast pris. Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget.  Det vindende tilbud er udarbejdet af STB Byg og Skala Arkitekter. Tilbuddets skitseprojekt danner baggrund for nærværende lokalplan. Projektet påregnes at blive DGNB certificeret for at sikre byggeriets miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed.

Lokalplanen supplerer og ændrer planlægningen for et mindre areal inden for den gældende helhedsplanen, Lokalplan 1-2012 Området nord for Bygholm Sø, idet daginstitutionen tænkes placeret i et område der i helhedsplanen er udlagt til rekreative formål. Afgrænsningen af den kommende bebyggelse Glambeksbakke vil blive tilpasset institutionens afgrænsning.

Lokalplanen forudsætter udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2017, idet anvendelsen til offentlige formål ikke indgår i den nuværende kommuneplanramme for området. Kommuneplantillæg 2017-27 Offentlige formål, Bygholm Bakker, Horsens udarbejdes derfor sideløbende med Lokalplan 352, Daginstitution, Søvej, Bygholm Bakker, Horsens.

Med udgangspunkt i det foreliggende tilbud er formålet med lokalplanen at udlægge et areal i Bygholm Bakker til daginstitution og at fastlægge bestemmelser for daginstitutionens bygninger og færdsels- og friarealer, som sikrer god arkitektonisk kvalitet og understøtter ønsket om en naturprofil.


Lokalplanområdets placering indtegnet på kort fra helhedsplanen, Lokaplan 1-2012 Området nord for Bygholm Sø.

Visualisering fra skitseprojektet, der indgik i det vindende tilbud.