Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplan 1-2012, § 1, Lokalplanens formål, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

Lokalplanens formål er,

  • fastlægge supplerende og korrigerende bestemmelser for lokalplan 1-2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø således, at der gives mulighed for at etablere en daginstitution i overensstemmelse med et udpeget vinderprojekt 
  • sikre at daginstitutionens bygninger, terræn, beplantning og hegn tager hensyn til områdets landskabelige kvaliteter
  • støtte at daginstitutionens arealer indrettes med henblik på at naturformidling og udeliv
  • varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om udformning af terræn, færdselsarealer, LAR mv

Redegørelse

Det er hensigten med lokalplanen at give mulighed for at etablere en daginstitution i overensstemmelse med principperne i vinderprojektet fra Horsens Kommunens udbud i 2019. Lokalplanen skal endvidere sikre yderligere hensyntagen til Bygholm Bakkers landskabelige kvaliteter.

Lokalplan 1-2012, §2, Område- og zonestatus ophæves for området og erstattes med:

2.1 Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 1ae, Byghlm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

Redegørelse

Lokalplan 1-2012, § 3 Områdets anvendelse, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

3.1 Området skal anvendes til offentlige formål i form af en daginstitution.

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold er ophæves for området og erstattes med nærværende lokalplans §5 og §6.

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra vest via Søvej.

5.2 Der skal sikres de fornødne oversigtsforhold jf. vejreglerne ved udkørsel fra ejendommen.

5.3 Der skal syd for overkørslerne laves en separat stitilslutning ind til ejendommen.

5.4 I blinde vejender/parkeringsarealer skal der etableres vendepladser for lastbiler, herunder renovationskøretøjer i henhold til vejlovgivningen og regulativ for husholdningsaffald.

5.5 Interne veje/stier og p-pladser skal driftes og vedligeholdes af ejendommens ejer. 

5.6 Overkørslen/overkørslerne skal dimensioneres og anlægges efter anvisning fra vejmyndigheden.

5.7 Der må ikke ledes regnvand fra ejendommen ud på den offentlige vej og sti.

Redegørelse

Der kan forekomme ændringer til de trafikale forhold i projektet, herunder overkørslerne, når det skal behandles af vejmyndigheden og politiet.

Det skal sikres at de bløde trafikanter kan krydse Søvej på en hensigtsmæssig måde.

 

Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold er ophæves for området og erstattes med nærværende lokalplans §5 og §6.

6.1 Der skal udlægges parkeringspladser i henhold til Horsens Kommunes vejledende parkeringsnorm. Det skal sikres at der er nok p-pladser internt på grunden til at sikre at der ikke parkeres på Søvej.

6.2 P-pladserne herunder manøvreareal skal være dimensioneret i henhold til anbefalingerne i vejreglerne.

6.3 Der skal etableres cykelparkeringspladser på ejendommen.

6.4 Internt på parkeringsområdet skal der være træer i et omfang der svarer til Kortbilag 4 Illustrationsplan. Træerne skal sikres gode vækstbetingelser.

Redegørelse

Der kan forekomme ændringer til parkeringsforholdene i projektet, når det skal behandles af vejmyndigheden og politiet.

Parkeringpladsen skal forsynes med træer, som giver pladsen en grøn karakter og giver skygge.

Lokalplan 1-2012, §9 Tekniske forhold er gældende for lokalplanområdet. Derudover gælder nedenstående bestemmelse.

7.1 Belysning af veje, stier og parkeringspladser skal være nedadrettet.

Redegørelse

Bestemmelsen om nedadrettet belysning har til hensigt at undgå blænding og minimere 'lysforurening' generelt.

Lokalplan 1-2012, § 5 Bebyggelsens omfang og placering, ophæves for lokalplanområdet og

erstattes med:

8.1 Der kan i alt etableres 1900 m2 bebyggelse og 200 m2 udhuse/småbygninger.

8.2 Daginstitutionens bygninger skal placeres inden for byggefeltet angivet på Kortbilag 3 Fremtidige forhold. Daginstitutionens mindste afstand til lokalplanens afgrænsning mod syd skal være 5 meter, mod nord 40 meter og mod øst og vest 2,5 meter.  Eventuelt byggeri i 2 etage skal placeres i mindste afstand på 15 meter fra lokalplanens afgrænsning mod syd. Småbygningers mindste afstand til lokalplanens afgrænsning skal være 2,5 meter.

8.3 Daginstitutionens maksimale bygningshøjde er 8,5 meter.

8.4 Daginstitutionens maksimale etageantal er 2 etager.

8.5 Bebyggelsens placering skal må ikke være til hindre for vandets strømningsveje, således at bebyggelsen er robust overfor ekstremregn.

Redegørelse

Vinderprojektet omfatter et bebygget areal på ca. 1350 m2 ekskl. ca 120 m2 udhus. Derudover giver lokalplanen mulighed for fremtidige udvidelser på ca 550 m2, således at det maksimale, samlede bebyggede areal er 1900 m2 ekskl udhuse/småbygninger. Udvidelsen kan stedvis være i 2 etager, hvis det placeres i den angivne mindste afstand til lokalplangrænsen mod syd af hensyn til skovbrynet mv. 

Det påregnes at daginstitutionens skel vil følge lokalplangrænsen.

Lokalplan 1-2012, §6 Bebyggelsens udformning, ophæves og erstattes med:

9.1 Bebyggelsens udseende skal følge principperne i det vindende skitseprojekt, jfr lokalplanens redegørelse og bilag. I principperne indgår de varierede og asymmetriske saddeltage og bebyggelsens sammensætning af varierede enheder, hvis størrelse skaber et tydeligt hierarki i den samlede bebyggelse. Endvidere er det et princip, at der er glasfacader og udhæng ud for fællesrummene. Mod grupperummene udformes facaderne med varierede vinduesbånd og –nicher. Efter princippet vist på kortbilag 5, Materialer og facader.

9.2 Ved en eventuel udvidelse af institutionen kan der stedvis bygges i 2 etager i samme stil og med samme karakter, som er gældende for byggeriet i øvrigt.

9.3 Facader skal være indfarvet skærmbeton i en varm farve eller skærmtegl i en varm farve, træ samt glaspartier. Ved valg af materialer skal der lægges vægt på at materialerne er holdbare og patinerer smukt. Efter princippet vist på kortbilag 5, Materialer og facader.

9.4 Mindre bygninger som depotrum, halvtage, legehuse mv skal udføres i træ, glas, zink, stål, fibercement, beton, tagpap, tegl, kobber eller andre naturmaterialer.

9.5 Tage skal dækkes med sort tagpap. Alternativt kan nogle af tagfladerne begrønnes med sedum, græs eller lignende.

9.6 Der må etableres solfangere/solcelleanlæg på tagflader. Solfangere/solcelleanlæg skal placeres så de på en harmonisk måde indgår i bygningernes arkitektur. Anlæggene skal udgøre hele tagflader eller placeres i regulære samlede felter. Panelerne må hæves maksimalt 15 cm over tagfladen og skal ligge parallelt med denne. Panelerne skal være antirefleksbehandlede.

9.7 Vinduer udføres i træ/alu i mørk grå nuance, der danner kontrast til facadebeklædningen, inddækninger mv.

 

 

Redegørelse

En børneinstitutions facader vil stedvis være udsatte. Facadematerialernes patinering afhænger bl. a. tæthed, lav vandopsugning og robusthed over for forvitring eller anden nedbrydning og endvidere af mulighederne for rengøring/afrensning.

Bygningens materialer og farvesætning skal medvirke til at danne et harmonisk og visuelt afdæmpet hele.

Daginstitutionens arkitektur skal følge princippet som vist på kortbilag 5, Materialer og facader.

Lokalplan 1-2012, § 7 Ubebyggede arealer og beplantning, ophæves for området og erstattes med:

10.1 Regnvand skal håndteres ved LAR og nedsives, jfr. lokalplanens redegørelse og den overordnede lokalplan 1-2012, §9.01 samt spildevandsplanen, som udlægger området til lokal håndtering af regnvand. Anlægget til hverdagsregn skal dimensioneres iht. Horsens Kommunes Spildevandsplan, tillæg nr. 22.

10.2  Hvor regnvand håndteres på terræn skal bassiner og vandrender overordnet udformes med en landskabelig bearbejdning. Bassiner og vandrender kan udformes, anvendes og ændres som en del af institutionens naturprofil. Der kan stedvis være sten, beplantning og andet som giver variation og mulighed for alsidigt dyreliv.

10.3 Eventuelle regnvandsbassiner kan etableres med fast bund.

10.4 Regnvand skal i forbindelse med ekstrem regn ledes kontrolleret ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade.

10.5 Terrænregulering skal udføres så diffus strømning på terræn og/eller i render optimeres i forhold til at aflede vandet med fald væk fra bygninger.

10.6 Overløb fra området må kun ske som diffus afstrømning.

10.7 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn.  Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og LAR. Skråninger langs lokalplangrænsen skal udformes med bløde overgange og maksimal hældning på 1:5. 

Terrænregulering på op til 1,5 meter er tilladt ved institutionens nordøstlige hjørne.

10.8 Der skal etableres en permanent, varieret beplantningsbælte langs områdets østlige og nordlige afgrænsning, bestående af underplantninger og højstammede træer. Bæltet skal etableres og vedligeholdes så det fremtræder varieret og med åbninger der udgør omtrent 30%. Bæltet skal være mindst 2,5 meter bredt ved terræn, dog kan bæltet langs parkeringspladsens østlige side etableres i en bredde på ned til 1,0 meter. Bæltet skal understøtte karakteren af de tilstødende uderum. Der skal primært anvendes hjemmehørende arter. Bæltet kan indeholde trådhegn, jfr § 10.12.

10.9 De interne friarealer skal udformes og beplantes i overensstemmelse med principperne i daginstitutionens naturprofil. Friarealerne skal permanent have et grønt præg, men kan varieres i takt med daginstitutionens skiftende ønsker og behov.

10.10 Beplantningen skal understøtte den særlige karakter i hvert af daginstitutionens forskellige uderum.

10.11 Intern beplantning med træer og buske, græsser, stauder mv. skal overvejende være hjemmehørende arter samt og frugttræer og frugtbuske. 

10.12 Trådhegn eller andre typer metalhegn nær lokalplanområdets ydergrænse skal placeres sammen med levende hegn (jfr §10.8) eller hæk eller dækkes med klatreplanter. Der kan længere inde på lokalplanområdet opsættes andre former for hegn af naturmaterialer.

10.13 Der kan etableres støjdæmpende og lægivende skærme inden for området og i lokalplangrænsen langs Søvej, hvis skærmede dækkes med slyngplanter eller klatreplanter som vedbend.

Redegørelse

Med udgangspunkt i naturens kvaliteter disponeres udearealerne ud fra en række landskabsrum fortolket som lege-, opholds-, og ankomstarealer. Områdets karakteristiske landskaber med skov, eng og bakker tematiserer daginstitutions nye udearealer med hver deres karakter og kvaliteter.

Plantebæltet langs områdets østlige og nordlige afgrænsning skal ikke fremtræde som en tæt grøn væg, men som et grønt, varieret filter med åbninger, som sikrer muligheder for udsigt fra institutionen og indkik til institutionen fra nord og øst. Det eksisterende nåletræhegn øst for lokalplanområdet påregnes helt eller delvis fjernet. Plantebæltet mellem lokalplanområdet og Søvej tænkes bevaret, bortset fra nødvendige gennembrydninger ved etablering af vej- og stiadgang til institutionen.

Der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan. Planen skal redegøre for håndtering af hverdags regn i området samt for håndtering af ekstrem regn internt i området og for tilstødende arealer.

Som udgangspunkt foreskriver Horsens Kommune at tagvand fra tagpaptage og p-arealer i områder med nedsivning af regnvand skal ledes til regnbede eller vegetationsdækket jordoverflade i stedet for en faskine. Baggrunden er, at vandet kan indeholde forhøjede koncentrationer af miljøfremmede stoffer såsom PAH’ere, tungmetaller og blødgørere, som alle er uønskede i drikkevandet. Ved udledning til regnbede sikres i højere grad, at de miljøfremmede stoffer holdes terrænnært og bindes til jorden, i stedet for at blive udvasket i større dybde som en faskine vil medføre, og dermed øge risikoen for, at stoffer når ned i det underliggende grundvandsmagasin.

I den konkrete sag er der imidlertid stor afstand til nærmeste drikkevandsboring, og ved en evt. nedsivning af miljøfremmede stoffer via faskinerr, vurderes stofferne ikke at kunne forurene de nærmeste vandværksboringer. Nedsivning i faskiner er derfor en mulighed. 

Bassiner til nedsivning af regnvand skal indhegnes eller udformes, så de ikke medfører risiko for drukneulykker eller for former for vandkontakt, som på grund af miljøfremmede stoffer eller mikroorganismer vurderes at være skadelig for børnene

 

 

 

Lokalplan 1-2012, §16 Forudsætning for ibrugtagen, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

11.1 Inden ibrugtagning af daginstitutionen skal LAR-løsninger iht. §10 være etableret.

11.2 Inden ibrugtagning af daginstitutionen skal beplantning iht §6.1 og §10.8 (randbeplantning) være etableret.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Lokalplan 1-2012, § 18 Lokalplanens retsvirkninger, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål,
fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.