Miljøscreening

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget  ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.