Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Lokalplanområdet ligger i Lundskolens skoledistrikt og i dagsinstitutionsdistrikt Lund.


Trafikplanlægning

Kollektiv trafikbetjening

Horsens Kommune arbejder for at den kollektive busbetjening som omfatter bybusruterne i Horsens henholdsvis lokal- og regionalruterne skal gøres mere attraktive. For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektive trafik er et attraktivt alternativ til bilen.

Vejene i kommunen planlægges derfor med skyldig hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Der er således allerede i planlægningen og tilrettelægningen af nye bolig – og erhvervsområder indtænkt kollektiv trafikbetjening.

Den kollektive trafikbetjening af Bygholm Bakker er planlagt udført etapevist således, at Bygholm Bakker i første omgang betjenes af lokalruterne og de regionale ruter 110, 114, og 116.

 

Vej- og stiforhold

Som beskrevet i helhedsplanen Lokalplan 1-2012 planlægges for en trafikal fredeliggørelse af Lovbyvej. Lovbyvej skal forbeholdes den nuværende bebyggelse ved Lovbyvej-øst, samt tjene som adgangsvej til de rekreative områder Bygholm Sø. Søvej vil dog stadig være tilsluttet Lovbyvej for cyklende og gående, og for den fremtidige kollektive bustrafik som skal betjene området. Der vil i forbindelse med den fortsatte udbygning af Bygholm Bakker etableres stianlæg som for nogle stiers vedkommende tjener som deciderede trafikstier og for andres vedkommende udlægges som rekreative stier/naturstier. Umiddelbart syd og øst for lokalplanområdet er der således skitseret  muligheder for rekreative stier.

Silkeborgvej er én af de primære trafikveje der forbinder Horsens by med det vestlige opland og skaber trafikal forbindelse til motorvej E45. Silkeborgvej, der også er adgangsvej for Bygholm Bakker, er meget trafikbelastet og med fremkommelighedsproblemer på visse tidspunkter af døgnet. Horsens Kommune har derfor, i et samarbejde med Vejdirektoratet, etableret en ny motorvejstilslutning nord for Hattingvej, således at bl.a. Silkeborgvej er blevet aflastet. Horsens Kommune har endvidere igangsat en nærmere undersøgelser af de kapacitetsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold på Silkeborgvej mellem motorvejen og Schüttesvej med henblik på en optimering af de trafikale forhold. Således forventes Silkeborgvej indenfor en årrække udbygget til en 4 – sporet strækning mellem motorvejen og Schüttesvej, ligesom Silkeborgvejs krydsning af, og tilslutning til motorvejen, vil blive ændret. I denne forbindelse vil det blive vurderet om stianlægget der forløber langs begge sider af Silkeborgvej ved rampeanlægget kan omlægges til en sydlig placering og ført over motorvejen på en separat stibro og med forbindelse til stianlæggene i Bygholm Bakker.

 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning
Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.
Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle  overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.
Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.
Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.
Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.
Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.
Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

 

Natura 2000

Lokalplansområdet ligger ca.2,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

 

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Lokalplansområdet er ryddet for plantedække, men har indtil for nyligt været drevet med en produktion af juletræer. Området vurderes ikke at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at en udnyttelse af lokalplanen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

 

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring lokalplanområdet lever følgende bilag IV-arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed.

Lokalplanområdet er en afdrevet, tidligere juletræskultur. Et levende hegn langs Søvej, som afgrænser lokalplanområdet mod vest, bevares. Yngle- eller rasteområde for bilag IV-arterne vurderes ikke at blive påvirket ved en udnyttelse af lokalplanen.

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at lokalplanen kan udnyttes uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet er omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan 2012 – 2015. Lokalplanområdet er omfattet af kloakopland A587, der er planlagt spildevandskloakeret.

 

Der etableres kloak for sanitært spildevand, og der er ikke mulighed for tilslutning af regnvand til offentligt spildevandssystem. Sanitært spildevand ledes til rensning på Horsens Centralrenseanlæg.

 

Regnvand skal kunne håndteres indenfor lokalplanområdet op til en 5 års hændelse. Regnvandet skal håndteres ved hjælp af LAR. Regnvand fra større regnhændelser skal ledes sikkert ud af området og videre mod recipienten Bygholm Sø.

 

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet kan forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Horsens.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Samn Forsyning.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

 

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.