Lokalplanens indhold

Arkitektonisk hovedgreb.

Den nye bebyggelse "Torvekarréen" omdanner en offentlig parkeringsplads til et område med bymæssige kvaliteter i hjertet af Horsens. Ved både at forstærke den eksisterende randbebyggelse med baghuse samt tilføje nye punkthuse i selve gårdrummet, skabes et nyt, fortættet byområde i midtbyen.

Ved at opføre den nye bebyggelse som punkthuse frit placeret i gårdrummet og friholdt af randbebyggelsen sikres der gode varierede kig på tværs og langs af gårdrummet mellem bygningerne.

Med en realisering af lokalplanens muligheder, vil der ske en udvidelse af den gamle bymidte gennem en fortætning af bymidten. Med en udnyttelse af nogle af de gode kvadratmeter inde i karreen, skabes der mere plads til butikker, erhverv, boliger og rekreative miljøer i hjertet af Horsens.

Den nye bebyggelse

Placeringen af de nye boliger giver adgang til byens infrastruktur, handelsliv og uddannelsesinstitutioner og vil i høj grad henvende sig til en bred målgruppe af beboere via et varieret lejlighedsudbud. Bebyggelsen er tilgængelig i bil fra Borgergade og desuden etableres passager for gående fra Borgergade og Kattesund. Fra Borgergade er der forbindelse fra gaden gennem porte ind i gårdrummene og videre op på det store, let hævede gårdrum, som er løftet op over det delvist nedsænkede parkeringsdæk. Herfra er der adgang til de tre punkthuse i 6 boligetager.

Gårdrummets terræn nord for de tre punkthuse er stigende og hæver sig ca. ½ - 1 etage i forhold til Borgergade. Derved er der kun en ca. ½ etages højde op til gårdhaverne mellem punkthusene fra terrænet nord for disse.

Reference- Forbindelse og grønne opholdsarealer mellem bebyggelse.

Opholdsarealer og forbindelser

Ved nybyggeri i randbebyggelsen skal der sikres ud-/indgang til den indre karree, for at sikre passager og forbindelser nord-syd gennem karreen.

Hovedindgangene til karreen skal etableres i princippet som vist A, B, C og D på kortbilag 3 og 4.

Hovedindgangene markeres i ved nybyggeri i indgangsfacaderne som et synlig port/parti, der skal tilpasses bygningens arkitektur.

Kommer man fra Borgergade gennem portene i den eksisterende randbebyggelsen ind i karréen møder man først baggårde med delvist begrønnede facader. Herfra er der adgang til parkeringsdæk og cykelparkering m.m. i basen under punkthusene. Der er herfra også indgange til trappeopgange og butikkernes bagarealer i randbebyggelsen. Fra baggårdene er der brede trappeanlæg til de grønne gårdrum mellem punkthusene. Her føres stierne gennem bede med græsbegroede opholdsarealer og med lavere beplantning og evt. mindre træer i plantekummer. Facaderne med altaner er delvist begrønnede.

Stierne trapper lidt ned mod nord til det større øst/vestgående gårdrum som ligger mellem punkthusene og randbebyggelsen langs Kattesund. Herfra er der adgang til boligerne i punkthusene og de nye boliger mod Kattesund. Her er der større træer, delvist begrønnede facader og beplantning i bede i belægningsarealer. Gårdrummet har også plads til fælles opholdsarealer. Der er her mulighed for ærindekørsel som flyttebiler, sygetransport, renovationssvogn og redningskøretøjer o.lign. Der er adgang videre til Kattesund gennem porte i randbebyggelsen.

Gårdarealerne bag den eksisterende randbebyggelse langs Borgergade kan udnyttes til ophold, passage eller en udbygning i stueetagen af gadens butikker. Ved en udbygning skal der etableres taghaver over udbygningen til gavn for beboere i Borgergades ovenoverliggende boliger. Ved at skabe mulighed for tværgående passager mellem Torvet, Borgergade og Kattesund gives der mulighed for spændende miljøer og en ny måde at opleve byen på. Smutveje og passager vil give mulighed for at opleve noget af det allerældste Horsens.

Visualisering af baghusbebyggelse og punkthuse set fra vest.

Materialer

Nybyggeri i gårdrummet skal opføres primært i teglsten. Dette gælder også gårdfacaderne på ny randbebyggelse mod Kattesund. Der kan anvendes reliefmurværk. Mindre facadepartier og udvalgte bygningsdele kan udføres andre materialer. Generelt skal de valgte teglsten harmonere med den eksisterende indre randbebyggelses materialevalg. Mindre facadepartier kan udføres i beton, pladebeklædning, træbeklædning, glas eller malede flader i kombination med tegl. Facaderne med altaner er delvist begrønnede. Som baggrund for de begrønnede facader kan der etableres espalier i træ eller metal.

Den nye randbebyggelse mod Kattesund skal have facader i rødlige eller brunlige tegl mod Kattesund. Teglsten skal harmonere med gadens eksisterende bebyggelser. Tagflader med hældning er udført med røde vingetegl eller skiffer og skal overholde lokalplan 150 i forhold til opdeling af facaden, detaljer og udformning.

Belægning

Belægninger i karreen er vigtig som en del af den arkitektoniske helhed. Der skal bruges natursten, slotsgrus, træ og tegl. Mindre dele kan anlægges i beton. På gangarealer kan der skabes bedre tilgængelighed med bånd af granitfliser. De gennemgående strøg skal belægges ensartet for at vise vejen gennem karreen.

Begrønning

Reference- Eksempel på begrønning af passage gennem gårdrum.

Reference- eksempel på begrønning af facader i gårdrum.

Bevaring

Bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet skal bevares og vedligeholdes, således at originalitet og bygningsdetaljer ikke går tabt. Renovering og vedligeholdelse skal være i overensstemmelse med lokalplan 150. Lokalplan 150 indeholder bevarende bestemmelser, der er gældende for lokalplanområdet. På kortbilag 5, ses hvilke bygninger, der må nedrives og hvilke der skal erstattes af nyt byggeri, hvis de nedrives.

Reference- Eksempel på begrønning af passage mellem bebyggelse.

Reference- Grønt gårdmiljø, skift i belægning og materialer mellem høj og tæt bebyggelse.

Byggefelter/delområder

Planområdet inddeles i 5 delområder som har forskellig anvendelse. Delområderne er identiske med planens byggefelter. Se kortbilag 1A og 3.

Randbebyggelsen - delområde 1

Det tillades at Kattesund 12, 14,16, 18 og 20 nedrives. Som forudsætning herfor skal nedrivning foregå i forbindelse med starten af opførelse af nyt byggeri. På adresserne Kattesund 12 - 20 kan de eksisterende bygninger erstattes af en ny randbebyggelse.

Den nye randbebyggelse mod Kattesund slutter sig til den eksisterende karréstruktur som opdelte byhuse med taghældning. Bygningerne skal opdeles i 3 enheder der opføres med en fortanding, der følger gadens svage stigning mod øst.

Randbebyggelse med boliger kan opføres i mellem 3 1/2 og 5 etager med hævet stueetage i forhold til gadeniveau. Den øverste boligetage skal mod Kattesund udføres som "tagetage" med taghældning mod gaden som harmonerer med nabohusenes saddeltag.

Der etableres porte i hver ende af bebyggelsen. Portene skal have en dimension der sikrer adgang til gården for brandredningskøretøjer og renovationsvogn samt sikrer god personadgang til gården.

I stueetagen i delområde 1 kan der etableres let erhverv / butikker / restauration. I bagbygningerne derudover depoter / teknik / cykelplarkering eller lign..

Stueetagerne mod gaden rummer butikker eller erhverv, og facaden har et åbent udtryk med større glaspartier. Facaderne i boligetagerne har lodretmarkerede vinduespartier evt. suppleret af karnapper og evt. franske altaner. Facaderne er i teglsten som i mindre omfang kan suppleres med felter i reliefmurværk eller pudsede flader. Mod gården er der monteret altaner på facaderne. Altaner og vinduer mod gården placeres med delvis forskydning med henblik på at nedtone skalaen, og dynamik i arkitekturen. Facaderne skal fremstå med et varieret og harmonisk udtryk med en god og varieret stoflighed i materialevalgene.

Dagligvarebutik mod Torvet.

I ejendommene mod Torvet 20 og 22 kan der i stueetagen etableres dagligvarebutik på med et bruttoetageareal på højst 1200m². Butikken kan trækkes ud i gården bag randbebyggelsen og ligge delvist under punkthusbebyggelsen i delområde 2. 

På taget af bebyggelsen i gården af skal der etableres grønne fælles opholdsarealer.

Vareindlevering sker fra Torvet.

Punkthusene- delområde 2

Inden for delområde 2 kan der opføres boliger i 3 punkthuse i max. 6 etager. Under punkthusene kan der placeres parkeringsdæk, cykelparkering, depoter, teknik og / eller butiksareal i forbindelse med en dagligvarebutik i delområde1.

Parkeringsdækket m.v. har gulvniveau i samme niveau som Borgergade eller derunder. Gulv i butiksareal er i ca. niveau med Torvet.

Der er indkørsel til parkeringsdæk fra Borgergade via porte i randbebyggelse og baggårde.

De 3 punkthuse placeres med en indbyrdes afstand på min.10 meter. Altaner er ikke indeholdt i dette afstandskrav. Samme afstandskrav på min. 10 meter er der til afstanden mellem bygninger i byggefelt 1 og 2.

Der skal minimum være 7 meters afstand mellem punkthusene i byggefelt 2 og baghuse i randbebyggelsen.

Mellem punkthusene over og dagligvarebutikken og parkeringsdækket etableres begrønnede fælles opholdsarealer med offentlig adgang. Boligernes altaner kan overskride byggefeltet med 1.5 meter.

Der skal etableres ophold på tagfladerne af punkthusene. Trappe- og elevatorkerner kan føres op til betjening af evt. tagophold.

Tagene kan udføres som flade tage eller med let taghældning på max. 10 grader.

Facaderne er i teglsten som i mindre omfang kan suppleres med felter i reliefmurværk, træ eller pudsede / malede flader. Der kan monteres altaner på facaderne. Altaner og vinduer placeres med delvis forskydning med henblik på at nedtone skalaen, og skabe dynamik i arkitekturen. Facaderne skal fremstå med et varieret og harmonisk udtryk med en god og varieret stoflighed i materialevalgene.

Arkitekturen skal underbygge et intimt og oplevelsesrigt gårdmiljø med gode arkitektoniske løsninger der fremmer den menneskelige skala i rummene mellem bygningerne.

Trafik og parkering

Som en del af projektet etableres et parkeringsdæk under punkthusene, for at dække ejendommenes parkeringsbehov og friholde karreen til nybyggeri, grønne friarealer og offentlige passager. Den vestlige del af gårdrummet ønskes fortættet med et delvist hævet gårdrum samt et delvist nedsænket parkeringsdæk, hvor der ønskes opført tre punkthuse. For at friholde karreen til nybyggeri, et grønt gårdmiljø og offentlige passager må der ikke etableres parkering på terræn. Parkering etableres derfor i et delvist nedgravet parkeringsdæk.

I parkeringsdækket skal der etableres parkering til karréens beboere. Parkering til den eksisterende bebyggelse, skal fortsat sikres, i samme omfang som i dag. Parkering til den nye bebyggelse er ½ pr. bolig og ¼ ved ungdomsboliger, jf. parkeringsnormen for Horsens midtby.

Der skal etableres cykelparkering i parkeringsdækket jf. parkeringsnormen i Horsens midtby. En mindre del heraf skal etableres på terræn.

Baghuse i op til 5 etager - delområde 3

Mod gården på bagsiden af randbebyggelsen mod Kattesund kan der opføres boliger i 3-4 bagbygninger i 5 etager sammenbygget med randbebyggelsen. Bagbygningerne kan være med taghældning eller flade tage.

Mod gården kan der opføres boliger i op til 4 bagbygninger i op til 5 etager sammenbygget med randbebyggelsen. Bagbygningerne kan være med taghældning eller flade tage.

Afstanden mellem bagbygningerne skal være minimum 6 meter. I bagbygningerne derudover depoter/teknik/cykelparkering.

Der kan etableres kælder under bebyggelsen inden for byggefeltet.

P-dæk/baggård/butiksudvidelse Borgergade - delområde 4

Området skal anvendes til fælles grønne opholdsarealer, forbindelser gennem karreen og butikker som udvides fra Borgergade.

Friareal/vejadgang/fælles gårdrum - delområde 5

Området skal anvendes til fælles grønne opholdsarealer og vej. Området må ikke bebygges.