Kystnærhedszone

Planområdet ligger, ligesom store dele af Horsens by, indenfor kystnærhedszonen. Planområdet ligger i eksisterende tæt by og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil desuden ikke kunne ses fra kysten. På baggrund heraf vurderes det at den nye bebyggelse ikke vil påvirke kystnærhedszonen.