Detailhandel

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1200 m².

I følge Kommuneplan 2017 fastlægges områdets anvendelse  til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, liberale erhverv, boliger og hotel.

Indenfor rammen kan der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Dagligvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 5.000 m2, mens udvalgsvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 2.500 m2. Dele af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlige muligheder for byfortætning. Den sluttede randbebyggelse skal fastholdes som princip. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, m. h.t. højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes.

Planlægningen for butikker er i overensstemmelse med Kommuneplanen og gældende temalokalplan 150.

Planlægningen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik i stueetagen Torvet 20-22. Vareindlevering vil foregå fra Torvet og skal overholde gældende regler herfor.. Området ligger i forvejen i tæt by med blandede byfunktioner og etablering af en dagligvarebutik vurderes ikke at have væsentlig påvirkning af boligbebyggelserne.

Der er en række restriktioner på de eksisterende p-pladser langs Torvet, bl.a. til taxaer (hele døgnet og om natten) og kombineret taxa og varelevering. Varelevering til butikken bør placeres så tæt på butikken som muligt.

Dagligvarebutikken vil være en "bybutik" hvor kunderne altovervejende vil være beboere fra nærområdet. Ud fra denne betragtning vurderes det ikke nødvendigt at anlægge parkeringspladser til at servicere kunder hertil. Butikkens ansatte sikres parkeringsmuligheder i parkeringsdækket inde i karréen.