Beliggenhed & eksisterende forhold

Området er placeret centralt i Horsens historiske bymidte og består af den vestlige del af Torvekarréen. Området grænser op til Torvet hvor Vor Frelser Kirke ligger, der danner overgang til byens største handelsstrøg Søndergade.

Området afgrænses dels af Borgergade mod syd, hvor Klosterkirken ligger, dels af Torvet mod vest, Kattesund mod nord og af den eksisterende karré mod øst.

Planområdet er ca. 9.300 m2 og består af en sluttet randbebyggelse mod nord, vest og syd. Stueetagerne anvendes til butikker og en blanding af liberalt erhverv og boliger i etagerne ovenover. Karreen indeholder bagbygninger, friarealer og parkering på gårdarealerne.

Området ligger inden for et kulturmiljø; 1700-tallets midtby, hvor den senmiddelalderlige bebyggelsesstruktur er bevaret med bygninger fra 15-1700-tallet, med mange bygninger, med høj og medium bevaringsværdi.

Vejadgang og stier

Området vejbetjenes i dag fra henholdsvis Torvet, Borgergade og Kattesund.

Trafik og parkering

Gårdrummet benyttes i dag til parkering, som har et tilfældigt og slidt udtryk.

Væsentlige kig og forbindelser

Adgangen og kig til karreens gårdrum sker gennem porte fra de omkringliggende gader. Man kan som fodgænger i dag bevæge sig gennem karreen mellem Torvet og Kattesund, som er åben og der er frit udsyn til det indre gårdrum.

Arkitektur og eksisterende bebyggelse

Randbebyggelsen i karreen varierer en del i højden. Mod Kattesund ses de laveste huse med 2 1/2 etager. Resten af karreen er med noget højere huse i 4 1/2 - 5 1/2 etager. Dette skyldes bl.a. terrænet, som falder en del fra Kattesund og ned dels mod Borgergade, dels mod Torvet. Bebyggelsen mod Kattesund er bygget i perioden 1850-1900. Bebyggelsen mod Borgergade er fra perioden 1900-1940. En ejendom på Torvet er fra 1962, resten af husene er fra perioden 1900-1940. Rent arkitektonisk er karreens randbebyggelse meget forskellig. De 2 1/2 etagers huse langs Kattesund er de mest ydmyge, men rummer alligevel velproportionerede facader med mønster i facadernes murværk, vinduer med buet overkarm, gesimser, porte med forskellige udsmykninger og andre detaljer.

Borgergade rummer meget statelige huse med flotte detaljer, kviste og karnapper. Kino-bygningen og logebygningen fremtræder meget markante. Borgergade 1, 3 og 5 er flot udsmykkede.

Randbebyggelsen mod Torvet er en række høje, flotte ældre bygninger der er velproportionerede, med fine bygningsdetaljer.  Torvet 20-22 fra 1962 skiller sig ud med vandrette altangange og en lukket facade, der ikke er tilpasset omgivelserne.

Der er stor forskel på de enkelte bygningers tilstand i den sluttede randbebyggelse. Flere bygninger er i de seneste år blevet gennemrenoveret, mens andre, især i Kattesund, har fået lov til at forfalde. Den overvejende del af bebyggelsen er i god stand.

Bevaringsværdige bygninger

Der er flere ejendomme indenfor planområdet, der er vurderet til en høj og middel bevaringsværdi. Der findes ingen fredede ejendomme i området.

Områdefornyelse

Området er omfattet af byfornyelsesprogrammet - Områdefornyelse i Horsens Midtby Øst, der er godkendt af Byrådet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Torvekarréen er udpeget, som en karrée med behov for friarealsforbedringer. Derfor tænkes det skitserede projekt sammen med friarealsforbedringerne i karréen.

Luftfoto af den eksisterende Torvekarré.