Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

En privat ejendomsudvikler ønsker mulighed for en ny planlægning for et centerområde i Torvekarréen i Horsens.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for et byfortætningsprojekt i den vestlige del af Torvekarréen. Planlægningen vil give mulighed for at omdanne Torvekarréens indre gårdareal til et aktivt gårdmiljø med punkthuse, grønne opholdsarealer og forbindelser samt parkering delvist under terræn.

Derudover skal planlægningen give mulighed for etablering af en dagligvarebutik mod Torvet og nye boliger i randbebyggelsen mod Borgergade, samt en delvis nedrivning og opførelse af ny randbebyggelse til boliger mod Kattesund.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at byfortætningen af Torvekarréen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer på området.

Luftfoto af den eksisterende Torvekarré.

Midtbyforbindelsen

I 2008-2009 gennemførte Horsens Kommune, i samarbejde med Realdania, et forprojekt til arbejdet med midtbyen. Resultatet blev to byrumsrapporter, hvor forskellige forhold i Horsens Midtby blev registreret, analyseret og kommenteret. Rapporterne blev udarbejdet af Gehl Arkitekter og Bygningskultur Danmark. På baggrund af de to byrumsrapporter blev der skrevet et konkurrenceprogram til en større arkitektkonkurrence om en helhedsplan for udvikling af Horsens Midtby. Vinderen af konkurrencen blev Metopos by- og landskabsdesign.

I perioden fra 2010 til 2015 har Horsens kommune gennemført en del projekter i forlængelse af konkurrencen om midtbyen. Som vinderprojektet beskrev, er Midtbyforbindelsen en plan for omdannelsen af hele forløbet fra Banegården til Havnen. Denne strækning er en vigtig forbindelse gennem byen. Langs denne strækning er der arbejdet med at udvikle gader, torve og pladser, så bylivet får de bedste betingelser.

Midtbyen skal i fremtiden fremstå grønnere, f.eks. gennem lommeparker, flere træer og grønne elementer. Midtbyen skal desuden udvikles bæredygtigt og tilpasses og omdannes, så den kan håndtere og udnytte, at der tilføres mere vand i takt med, at vores klima forandrer sig. Vandet skal ses som en ressource i byudviklingen. På den måde kan nye projekter i Midtbyen skabe merværdi ved både at løse klimaudfordringer og ved samtidig at skabe grundlag for mere byliv, større bykvalitet og bedre tilgængelighed.

En del af tanken med midtbyforbindelsen er også at sikre, at de to handelsområder i byen – nord og syd for Niels Gyldings Gade - bindes bedre sammen. Derfor skal der fokuseres på arbejdet med strækningen fra Søndergadeområdet og ned til området ved Høegh Guldbergs Gade. Torvekarréen ligger for enden af Søndergade og er en del af midtbyen.

Se Midtbystrategien på Horsens Kommunes hjemmeside.

Områdefornyelsen
Horsens Byråd har igangsat områdefornyelse af Horsens Midtby Øst. Områdefornyelsen skal understøtte udviklingen af en levende og varieret midtby med mange oplevelser.

Uanset om Horsens by oplever markant vækst på stort set alle parametre, er der fortsat et stort antal utidssvarende boliger i midtbyen, ligesom adgang til bolignære friarealer flere steder er yderst begrænset. Områdefornyelsen giver mulighed for at ændre disse forhold samtidigt med, at nye og forbedrede opholdsmuligheder i byens gaderum vil gøre midtbyen til et mere attraktivt, trygt og bedre sted at bo.

Områdefornyelsesområdet er karakteriseret ved være delt i to overordnede områder, hvor den sydlige del betegnes som byomdannelsesområde og den nordlige del som byforbedringsområde. Områderne er i dag forbundne, men netop en styrkelse og opgradering af sammenhængen mellem områderne og relationen til resten af byen er et af de væsentlige mål for de forskellige indsatsområder. Områdefornyelsen i Midtby Øst skal anvendes som en katalysator for væsentlige forbedringer og investeringer i hele Horsens Midtby.

Vision og målsætning for området er, at Horsens Midtby er et levende, oplevelsesrigt bycentrum med flere attraktive boliger, rekreative arealer og faciliteter for alle brugere. Området er det naturlige bindeled mellem byen og vandet, og i øvrigt omgivet af byområder under omdannelse og udvikling. Områdets miljø og infrastruktur indbyder til færdsel for de bløde trafikanter.

Målet er gennem samarbejde med beboere, erhvervsdrivende og andre brugere at fremme en ny kultur af fælles ejerskab med gensidig respekt, hvor bolig-, rekreations- og erhvervsfunktionerne understøtter og styrker hinanden som grundlag for balanceret udvikling midt i byen.

Planområdet er omfattet af byfornyelsesprogrammet - Områdefornyelse i Horsens Midtby Øst, der er godkendt af Byrådet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Torvekarréen er udpeget, som en karrée med behov for friarealsforbedringer. Derfor skal planlægningen ses i sammenhæng med friarealsforbedringerne i karréen.

Projektet der er placeret centralt i Horsens midtby vil være et kvartersløft til hele området, og bidrager til kommunens strategi om flere boliger og mere byfortætning i den indre by.

Bebyggelsen tilfører området nye tidssvarende og moderne boliger med kvaliteter som elevatorer, altaner, gode muligheder for socialt liv i de grønne miljøer i gårdrummene omkring de nye punkthuse i karréens indre rum. Samtidigt binder projektet de omkringliggende gader sammen via offentligt tilgængelige passager og rum der gennemskærer den nye bebyggelse.

Derudover skal planlægningen give mulighed for at rive enkelte ældre ejendomme i randbebyggelse ned således, at der kan bygges tidssvarende boliger.

Gældende planlægning

Området er i dag omfattet af lokalplan 127. Nærværende lokalplan erstatter gældende lokalplan indenfor lokalplan 311 afgrænsning og giver altså mulighed for blandt andet nybyggeri. Lokalplanen vil i lighed med den tidligere lokalplan  sikre bevaring af bevaringsværdig randbebyggelse i karreen samt mulighed for nedrivning af enkelte bygninger. Lokalplanområdet er også omfattet af Temalokalplan 150 - Skilte og facaderegulering. Lokalplanen regulerer udformningen af skilte og facader i Horsens midtby og langs de vigtigste indfaldsveje. Lokalplan 150 er fortsat gældende for lokalplanområdet.