Miljørapport

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet en miljøvurdering som beskriver:

  • De trafikale forhold
  • Støj og vibrationer
  • Visuelle forhold, vindforhold og skygge
  • Jord og Grundvand
  • Klimatiske forhold
  • Kulturhistoriske interesser
  • Mennesker og sundhed

Se miljøvurderingen her.

Bilag med skyggediagrammer her.