Detailhandel

Den samlede detailhandelsstruktur danner, med undtagelse af butikker til lokal forsyning, grundlag for placering af nye butikker.
Butikker skal placeres indenfor de afgrænsede bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper.

Byrådet ønsker at fastholde Horsens by som et tidssvarende, stærkt og dynamisk egnscenter med et levende og attraktivt bymiljø, ved fortsat at udvikle byens potentiale og dermed sikre at Horsens også i fremtiden kan udfylde rollen som et konkurrencedygtigt egnscenter for hele sit opland. Også bydelscentrene og de øvrige mindre bymidter skal være attraktive og levende bymiljøer for fortsat at kunne tiltrække kunder og derved at styrke lokalområdet.

Matr. nr. 1075 og 1078a, Horsens Bygrunde indgår i bymidteafgrænsningen for Horsens by i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune.

Der fastlægges et samlet butiksareal i området på 2000 m² i alt. Hver udvalgsvarebutik kan maksimalt være på 500 m². Der må kun etableres udvalgsvarebutikker indenfor området, som betjener / relateres til campus og undervisningsformål. Dette er for at undgå at skabe en negativ påvirkning af bymidten.