Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Der er et stort potentiale for udviklingen af Horsens Midtby med udgangspunkt i en unik og mangfoldig kulturarv og en meget attraktiv beliggenhed. Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Området ved banegården rummer betydelige udviklingspotentialer og ligger centralt i forhold til centerfunktioner og kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt, at området opnår sammenhæng med den omgivende by, og får karakter af et egentligt byområde, med de kvaliteter i form af variation og mangfoldighed, der kendetegner gode byområder.

Retningslinjer

Detailhandel

Matr. nr. 1075 og 1078a, Horsens Bygrunde indgår i bymidteafgrænsningen for Horsens by i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune.

Der fastlægges et samlet butiksareal i området på 2000 m² i alt. Hver udvalgsvarebutik kan maksimalt være på 500 m². Der må kun etableres udvalgsvarebutikker indenfor området, som betjener / relateres til campus og undervisningsformål. Dette er for at undgå at skabe en negativ påvirkning af bymidten.

Kulturmiljø

Området ligger indenfor særligt værdifuld kulturmiljø. Ved udpegningen af værdifulde kulturmiljøer er der lagt vægt på at kunne aflæse samspillet mellem landskab, bebyggelse og menneskers udnyttelse heraf. Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø kan derfor kun ske under hensyntagen til, at sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke herved forringes eller går tabt. I lokalplanen skal der tages højde for eventuelle kik til de historiske bygninger.

Planlægningszone for støj.

En del af området er omfattet af støjbelastede arealer. Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Rammer

Området er i dag omfattet af Kommuneplan 2013, kommuneplanramme HR.04.I.2 Horsens Øst, som udlægger en del af områdets anvendelse til bolig og erhverv samt rammeområde HR.00.07.O.1, som udlægger området til teknisk anlæg.

Tillæg nr. 37-2013 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2016-21 Campusgrunden, Horsens, som ved byrådets endelig vedtagelse aflyser eksisterende lokalplan nr. 66.

Kommuneplantillæg 2013-37 reducerer udstrækning af de eksisterende kommuneplanrammer. Med tillægget oprettes 3 ny kommuneplanrammer 10.OF.02., 10.OF.03 og 10.CE.04 med nye rammebestemmelser.

Se link til tillægget her