Beliggenhed & eksisterende forhold

Områdets historie

Campusgrunden er beliggende i den vestlige del af Horsens i et område, som kaldes Vestbyen. Grunden, der gennem tiden er blevet omtalt som slagterigrunden, har sin begyndelse i 1887, hvor 500 bønder på Horsens-egnen gik sammen og stiftede Danmarks første svineslagteri. I 2005 blev den sidste gris slagtet på det gamle slagteri ved Andreas Steenbergs Plads i Horsens. Verdens ældste andelssvineslagteri var hermed historie.

Foto fra Horsens andelsslagteri omkring år 1900

Vestbyen i Horsens bebyggelsesmønstre kendetegnes ved en forskel imellem små matrikler til boliger, bygget som en ensartet randbebyggelse, og store matrikler til industrianlæg. I 1800-tallet oplevede Horsens nemlig en 9-dobling af befolkningstallet med baggrund i den industrielle revolution. Nye infrastrukturelle anlæg, indvielse af en ny havn og jernbanen, betød en stor tilstrømning af nye virksomheder til Horsens. Især efter 1870 kom der fart i udviklingen og ikke mindst i området Vestbyen, hvor fabriksanlæg og boliger blev placeret side om side.

Luftfoto af området fra 1954

Luftfoto af området 2006 - slagteriet er nedrevet

 

Eksisterende forhold

Campusgrunden ligger i et område i Horsens med et stort udviklingspotentiale. Campusgrunden er centralt placeret i Horsens ved et trafikalt knudepunkt omkring banegården, busterminalen og dermed optimal forbindelse til offentlig transport samt let adgang til E45 motorvejsforbindelsen. Det betyder, at campusbyen kan blive et anker i bymidten og et sted der kan formidle og forbinde ankomsten til byen.

Lokalplanområdets omfatter et ubebygget område med græsbeplantning. Terrænet indenfor området er relativt fladt.

Området er udlagt til boliger, offentlige formål og liberale erhverv.

Lokalplanområdet er omfattet af værdifuld kulturmiljø. I naboområderne afspejles kulturmiljøet sig tydeligt og vidner om Horsens by´s tidlige industri, som rummer både tidligere fabriksbygninger, småindustri og arbejderkvarter med boliger. I nærområdet kan der nævnes fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer som f.eks. Bastian og Hede Nielsens fabrik, Vestergadekvarteret med fine gader som f.eks. Kjeldsensgade og Fælledvej samt Vitus Bering Park.

Området er bl.a. omfattet af temalokalplan nr. 200 udarbejdet i 2005, som danner et samlet grundlag for fremtidige fysiske forbedringer i Vestbyen. Lokalplanen skal medvirke til, at istandsættelse af eksisterende byggeri og nybyggeri i bydelen sker med hensyn til den eksisterende bebyggelse og struktur. Bydelslokalplanen er en vigtig forudsætning for den helhedsorienterede byfornyelse og byplanlægning, da den giver et billede af en bydel, dens fortid, udvikling og muligheder.

Dele af området er desuden omfattet af lokalplan nr. 66 og temalokalplan 150 - 2013.

Lokalplanområdets afgrænsning