Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Horsens Byråd har en vision om, at Campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med masser af forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens. Campusbyen skal understøtte Horsens som en by med et attraktivt, byintegreret og sammenhængende undervisningsmiljø.

Historie og baggrund

I 2008 udarbejde Gehl Arkitekter rapporten "Horsens Byrumsplan" med bl.a. fokus på at skabe en stærk forbindelse fra stationen til gågadens netværk og videre til havnen. Ydermere beskrev byrumsplanen det ønskede overblik over de eksisterende byrum og samtidigt udstikke retningslinier samt anbefalinger for den videre udvikling.

I 2009 udskrev Horsens Kommune en arkitektkonkurrence om at skabe en attraktiv og sammenhængende forbindelse gennem midtbyen i Horsens - fra den tidligere Slagterigrund, gennem strøget til havnen. Med andre ord: Et smukt oplevelsesbånd hele vejen gennem Horsens, som skal give liv og oplevelser og skabe sammenhæng mellem byens mange funktioner og muligheder. Midtbykonkurrencen tog afsæt og hentede stor inspiration i rapporten "Horsens Byrumsplan". Konkurrencen blev vundet af Metopos.

I 2014 udbød Horsens Kommune en optionsaftale med forslag til en overordnet helhedsplan som skitserede udvikling og realisering af et projekt på campusgrunden med afsæt i "Horsens Byrumsplan" og arkitektkonkurrencen fra 2009. CASA A/S og RUM Arkitekters oplæg til en helhedsplan for Campusgrunden blev udvalgt.

I 2016 ønskes helhedsplanen fra 2014 kvalificeret således, at der skal skabes det bedst tænkelige grundlag for den videre proces. I denne prækvalifikationsrunde havde 5 tegnestuer udarbejdet en kvalificerende rapport, hvor de over for de interesserede uddannelsesinstitutioner har præsenteret hver deres foreløbige bud på en helhedsplan for en ca. 75.000 m² ny campusby. Der er udvalgt 3 tegnestuer i denne proces, RUM Arkitekter, Arkitema og C.F.Møller.

Hele processen fra 2008 frem til 2016 danner et kvalificeret grundlag for den nærværende lokalplan.

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at omdanne den tidligere slagterigrund fra et ubebygget areal til et tæt og funktionelt byintegreret campus. Områdets placering ved banegården, det gamle banetracé, Andreas Steenbergs Plads samt tæt på Horsens bymidte skaber grundlag for et nyt samspil og nye forbindelser mellem de tilgrænsende bykvarterer. I udviklingen af området skal der være fokus på et byintegreret campus med byrum, byliv, tilgængelighed, bæredygtighed i bred forstand sammen med nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Desuden skal lokalplanen søge gennem sine bestemmelser at skabe grundlag for optimale parkerings- og trafikale løsninger.

Campusbyen vil indgå i det eksisterende uddannelses- og kulturnetværk i Horsens.

Midtbystrategi

Horsens Kommune har udarbejdet en midtbystrategi, som et værktøj, der samler 7-8 års arbejde og erfaringer. Strategien peger på, hvad der skal arbejdes med.

Strategien beskriver b.la., at midtbyen og Bygholm park skal forbindes. Bygholm Park er en af de store naturattraktioner, der ligger tæt på bymidten. I dag er det svært at komme fra parken til bymidten og omvendt. Der skal derfor opføres en broforbindelse for fodgængere og cykelister. Broen skal styrke forbindelsen på tværs og gøre parken anvendelig for alle i midtbyen. Broen skal integreres med Andreas Steenbergs Plads og campusbyen. Broen skal udformes, så den bliver en kvalitet, der tilføjes kvarteret og et smukt brand for byen (stor synlighed i ankomst med tog og bus til byen). Her vil der være en flot udsigt over by og park.

Placeringen af broforbindelsen er endnu ikke fastlagt, men forbindelsen vil flette sig sammen med midtbyen og campusbyen.

Se Midtbystrategien på Horsens Kommunens hjemmeside.

Campusgrunden i forgrunden med eksisterende bebyggelse i baggrunden ved Emil Møllers Gade og Godsbane Gade

 

Diagram som viser uddannelses- og kulturnetværk i Horsens