Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering.

Vurderingen af, at planforslaget er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering.

Nærværende lokalplan udlægger arealet til undervisningsformål og dertil knyttede funktioner såsom laboratorie- og forskningsvirksomhed, kollegieformål, ungdomsboliger, lejligheder, campusbibliotek, auditorier, kantine/spillested/kulturhus, sportsshal o.lign, serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv i forbindelse med forskning og undervisning, læge/sundhedsrelaterede formål, gallerier, butikker som tilknyttes / betjener uddannelsesformål, caféer, restauranter, food market og midlertidige gadekøkkener.

Endvidere må der indrettes kollektive fællesanlæg(fælles vaskeri, beboerlokaler, beboerværksteder, beboerhotel og lignende). Derudover kan der indrettes institution (vuggestue/børnehave), udendørs scene samt andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med områdernes anvendelse til boliger og undervisningsformål. Der skal opføres parkering i konstruktion indenfor området.

Planerne er omfattet af lovens bilag 4 og skal derfor skal miljøscreenes med baggrund i § 3, stk. 1, nr. 1. Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den antages at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøer.

Der er foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Find Miljørapporten her Link til miljøvurderingen