Lokalplanens indhold

Anvendelse og disponering:

Lokalplanen planlægger den vestligste del af Nordhavnen til blandede byformål som boliger, kontorer, restauranter, rekreative formål mv. Områdets indretning og anvendelse er et vigtigt led i skabelsen af en smuk og velfungerende forbindelse mellem midtbyen og den nye bydel på Nordhavnen og Havnetrekanten. Området disponeres derfor, så der skabes der en ny levende bebyggelse med attraktive byrum og opholdsarealer, promenade og offentlig adgang langs vandet og mulighed for en café med inde- og udearealer ud til promenaden.

Lokalplanområdet opdeles i tre byggefelter, byggefelt I til private boliger og et erhvervslokale, byggefelt II til private boliger og et fælleslokale og byggefelt III til ungdomsboliger og almene boliger.

 

Vejadgange, stier, plads og promenade:

Der bliver primær vejadgang til lokalplanområdet fra øst via Jenny Kammersgaards Vej. 

For at sikre mest muligt areal til ophold på terræn i bebyggelsen er al parkering udlagt i parkeringsplint, på nær et begrænset antal parkeringspladser på terræn.

For at tiltrække bylivsaktivitet langs havnekanten giver lokalplanen mulighed for, at den del af Nordre Kaj, som ligger inden for lokalplanområdet, omdannes til offentlig promenade. Strækningen lukkes for biler og tung trafik, men kan anvendes som brandvej.

Der etableres stiforbindelse på promenaden og i gaderne mellem bygningerne. 

 

Bebyggelse:

Lokalplanen fastlægger byggefelter, der sikrer bebyggelsens disponering således, at der placeres etagebebyggelse i 4 etager langs Strandpromenaden, punktvis op til 6 etager ud mod promenaden med publikumsorienterede funktioner som  erhverv, eventuelt som en café og et fælleslokale. Bebyggelsens højde nedtrappes fra syd mod nord således, at den lave bebyggelse møder skalaen på den eksisterende by og punktvis bliver højere ud i mod havnebassinet. 

Der må opføres bebyggelse i 4 etager med punktvis op til 6 etager ud mod havnebassinet, med en maksimal bygningshøjde på 18 m DVR90 for 4 etager og 26 m DVR90 for 6 etager. Bebyggelsens disponering sikrer visuelle forbindelser mellem den eksisterende by og vandet.

Lokalplanen sikrer med bestemmelser om facade- og belægningsmaterialer, at området tilpasser sig de kommende bygninger og den eksisterende by. Facader på alle bygninger skal opføres i tegl og glas, med mindre dele i træ og andre materialer.

Perspektiv - aftenstemning ved Havnepromenaden.

Perspektiv - Gårdrum.

Perspektiv - Havnepromenaden.

Opholdsarealer:

Bebyggelsen er disponeret som tre adskilte u-formede bygninger med åbne gårdrum til hver bebyggelse. Der skabes passager og stiforbindelser mellem bebyggelsen, som også sikrer bebyggelsen med øvrig infrastruktur. Disponeringen af bebyggelsen skaber semiprivate gårdrum, der inddeles i grønne nicher og arealer til ophold og cykelparkering. Gårdrummene til byggefelt I og II er via trapper, ramper og siddetrin forbundet med promenaden. Lokalplanen giver desuden mulighed for øvrige opholdsarealer i form af altaner, terrasser og tagterrasser. Udendørs opholdsarealer på terræn skal have en variation af blød og hård belægning med stedsspecifik beplantning.

Der gives ligeledes mulighed for etablering af grønne tage. 

Langs promenaden udformes kantzonen mellem bygninger og promenade som et trappe, rampe og siddeanlæg, med nicher der sikrer gode opholdsmuligheder for offentligheden. Overgangszonen mellem bebyggelse og promenade udformes som et grønt og rekreativt element, der med eksempelvis høje græsser og mindre træer skaber en buffer mellem det private og det offentlige. Plintens kant udformes med siddetrin og opholdsnicher, der henvender sig til det liv, der udspiller sig på promenaden og det eventuelle havnebad. Udformningen af promenaden og plinten koordineres med kommunens planer for Nordhavnens promenader.

 

Klimasikring og håndtering af overfladevand:

For at klimasikre området skal bebyggelsen opføres på en hævet plint i minimum kote 2.60 DVR90. Det betyder, at bebyggelsen via den hævede placering sikres mod højvandsstande. Overgangen mellem plint og plads samt promenade bearbejdes således at niveauspringet optages i form af siddetrin, ramper og lignende.

Overfladevand kan håndteres i gårdrummet gennem rekreative forsinkelsesbassiner, vandrender og regnbede. Gårdrummet skal indrettes så der ikke er risiko for oversvømmelse langs med bygningerne ved ekstremregn. Overfladevand kan ledes til havnebassinet via sandfang.

Bygninger/ materialer:

Bygningerne fremstår i lyse tegl på bygninger byggefelt I og II, og af flere lyse og rødlige nuancer på bygninger i byggefelt III. Bygninger har altaner, og kan have indbyggede altangange hvis de fremstår som en del af den samlede bygningskrop. Gavle mod promenaden skal fremstå som indeliggende altangange med tegl omkring. På dele af gavlen skal der være felter af lameller i varme materialer som træ. For at bryde skalaen ned på byggeriet skal der arbejdes med tilbagetrækning af tegl, reces, forskydninger i tegl og lignende. 

Facadeudsnit af bygninger i byggefelt I og III.

Facaderne/gavlene set fra syd.

Snit gennem bygninger i byggefelt I og III, med parkering og gårdrum.

 

Uderum/ materialer:

Uderum bearbejdes med belægninger og beplantning der skaber gode opholds muligheder for dem der bor i bebyggelsen og offentligheden der færdes langs gaderum og promenaden. Materialer i uderummene er granit, tegl, beton og beplantning skal være robuste græsser, buske og træer der tåler havnemiljøet. Promenaden, armatur, belysning og lignende skal sammentænkes med omkringliggende projekter og leve op til "Designmanual for Nordhavnen". 

Beplantningen i overgangszonerne samt på grønne tage kan med fordel bestå af hjemmehørende blomstrende urter tilknyttet strandeng eller tør sandet bund i et forsøg på at bringe den tætvedliggende natur ind i byen for at øge biodiversiteten i byrummet også.