Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

 • at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som etagebebyggelse og til erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-2,
 • at sikre vejadgang og stiforbindelser,
 • at sikre parkering i konstruktion og adgang hertil,
 • at fastlægge bebyggelsens højde/ maksimale gulvkote/ omfang/ placering/ facaderytme/ materialer og farver,
 • at ny bebyggelse gives en udformning der gør, at den er i harmoni med det omkringliggende område,
 • at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,
 • at sikre beplantning i lokalplanområdet for at skabe attraktive opholdsarealer og byrum,
 • at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,
 • at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse,
 • at varetage klimahensyn, herunder lokalplanen kan håndtere regnvand på terræn ved kraftige regnhændelser og at oversvømmelsesrisici ikke forøges i områderne omkring lokalplanen.
 • at alle planter sikres gode vækstbetingelser.

Redegørelse

Formålet med lokalplanen er at sikre at intentionerne fra masterplanen for Horsens Havn videreføres ved opførelse af konkret bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Dermed skal lokalplanen sikre, at den fremtidige bydel opføres som et blandet bykvarter arkitektur af høj kvalitet, og et bredt udbud af funktioner og oplevelser, således at når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en levedygtig bydel med spændende urbane miljøer med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, servicefunktioner, rekreative muligheder og kvaliteter, der knytter byen til vandet. Lokalplanen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse opføres med klimaændringer for øje, således at boligbebyggelsen ved udformning af veje, anlæg og rekreative arealer m.v. sikres mod stormflod og ekstremregn.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 836b, samt dele af matr. nr. 836a, 836c, 1023ah, 1023ai og 1023q.

2.2 Området skal forblive i byzone.

3.1 Området skal primært anvendes til boligformål til helårsbeboelse med etagebebyggelse. Derudover er det muligt at etablere erhverv i form af serviceerhverv, liberalterhverv eller restauration.

3.2 Området skal anvendes til rekreative formål til ophold og passage for offentligheden.

3.3 Indenfor området kan beboeren i en bolig drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Det en forudsætning, at erhvervet drives af beboeren, og at der ikke er ansatte. Som eksempel på de nævnte virksomheder kan nævnes: Arkitekt-, ingeniør-, landinspektør-, ejendomsmægler-, revisions- og advokatvirksomhed, dame- og herrefrisør, handelsvirksomheder med meget begrænset lager eller lager et andet sted, læge-, tandlæge- og helseklinik o.l. indenfor miljøklasse 1-2.

3.4 Der kan etableres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning, deriblandt en mobilmast på taget.

Redegørelse

Det er intentionen at skabe et blandet bykvarter med et varieret udbud af funktioner og oplevelser således at, når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en attraktiv bydel med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, service, rekreative muligheder mv. Udpegning af facader i stueetagen, som skal anvendes til publikumsorienterede funktioner, skal understøtte dette mål. Udpegning skal ses som et minimums krav, idet der er mulighed for at etablere publikumsorienterede funktioner i de øvrige bebyggelsers stueetager.

Ingen bestemmelser.

5.1 Lokalplanområdet skal primært vejbetjenes via forlagte Jenny Kammersgaards Vej, hvorfra der er adgang til parkeringsplinte, affaldsstation mv. inden for området.

5.2 Forbindelsen E-F skal etableres som primærvej med det 18 meter bredde vejprofil, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.

5.3 Forbindelsen G til den primærevej E-F skal etableres som sekundærvej med det 15 meter bredde vejprofil fra rammelokalplan 2016-01, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.4 Vejprofilet skal være i overensstemmelse med det asymmetriske vejprofil der også bruges i området øst for lokalplanafgrænsningen. Vejen skal udover at tilpasses profilet øst for området ligeledes tilpasset vest for området. Se kortbilag 8, Vejprofil.

5.5 Der skal sikres mulighed for fremtidig vejadgang til matr. 836g fra den primære vej, som princippet vist som vejadgang H på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.6 Forbindelsen C-D skal primært være et areal for fodgængere, med mulighed for kørsel med lav hastighed og et begrænset antal kantparkeringspladser.

5.7 Promenaden A-B skal udlægges i en bredde på 15 meter. Der skal friholdes 7 meter langs havnebassinet, men bredden skal variere mellem 7-12 m plan, belagt flade. Promenaden befæstes og indrettes, så den er egnet til ophold, gang og cykling. Overgangszonen A–B, skal udformes som et trappe og rampeanlæg med siddemuligheder og nicher hvor promenaden trækkes med ind i overgangszonen, som i princippet på kortbilag 3, Fremtidige forhold og kortbilag 9, Detaljering. 

5.8 Promenaden A-B udformes, så den indgår som en del af en promenade for gående og cyklende mellem inderhavnen og lystbådehavnen. Promenaden skal fremstå med robuste og karakterfulde materialer som træ, betonfliser, in situ støbt beton, asfalt, granit eller i kombinationer heraf. Der skal være servicefaciliteter til brug for offentlig, rekreativ eller kulturel brug af promenaden og havnebassinet. Promenaden skal indrettes med fortøjningsmuligheder for skibe.

5.9 Der skal være offentligt tilgængelige gangforbindelse, der forbinder punkterne A-B og C-D. Højdeforskelle skal udlignes med ramper.       

5.10 Nedgravede eller delvis nedgravede affaldsbeholdere skal kunne serviceres og tømmes fra de udlagte veje og således at de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald overholdes.

Redegørelse

I forbindelse med Nordhavnens samlede udbygning med nye byfunktioner, kan der blive behov for at udvide Niels Gyldings Gade fra 2 til 4 spor. Der reserveres mulighed for den nødvendige arealudvidelse af Niels Gyldings Gade ind i lokalplanområdet ved at tilbagerykke byggefelter, jf. Kortbilag 3 Fremtidige forhold.
Den primære lokalvej og den sekundære vej mod Strandpromenaden forudsættes udlagt som offentlige veje. Øvrige veje udlægges som private veje eller private fællesveje.
Vejudlæg og vejtilslutninger er principielle og kan flyttes indtil nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige vejprojekt.
Der skal indrettes promenade langs kajen, så der sikres offentligheden mulighed for at færdes langs vandet.
Promenader udformes og dimensioneres forskelligt afhængigt af deres lokalitet, jf. § 5.
Der skal mod bebyggelse etableres en tilpasningszone/overgangszone. Zonen udformes alt efter hvilken lokal sammenhæng den indgår i, men skal formidle overgangen mellem bebyggelse, plint, terræn og promenade f.eks. ved siddetrapper, plateau o.l. Overgangen skal opblødes med lommer og nicher, hvor der skabes læfyldte områder til ophold for både besøgende og områdes beboere. 
 
Assymmetrisk vejprofil cirka 18 meter: 
- 0,5 m rabat
- 1,8 m fortov
- 1,8 m cykelbane
- 2,25 m plantebed
- 6 m kørebane
- 1,55 m plantebed
- 1,8 m cykelbane
- 1,8 m fortov 
- 0,4-0,5 m rabat

6.1 Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering, herunder også handicapparkering og cykelparkering, i henhold til Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015, med de ændringer angående personbiler, der fremgår nedenfor.

6.2 Al parkering indenfor lokalplanområdet skal foregå i parkeringsanlæg i konstruktioner dvs i parkeringshuse/parkeringskældre eller parkeringsplint. Dog tillades etableret maksimalt 8 parkeringsbåse på terræn ved byggefelt III og maksimalt 13 parkeringspladser i uderummet mellem byggefelt I og II, udover et begrænset antal korttidsparkeringspladser langs primær vej E-F, efter strukturen som vist på kortbilag 4, Illustrationsplanen.

6.3 Cykelparkering skal placeres i tilknytning til opgange eller i parkeringsplint/kælder.

6.4 For personbiler gælder, at der for hver bolig skal etableres mindst 1 (0,25 for ungdomsboliger) og højst 1,5 parkeringspladser pr. bolig. For kontorer og liberale erhverv skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m2.

6.5 Indkørsel til parkeringsplint skal ske i facaderne på bygninger i byggefelt I og II som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold. Indkørsel til bygningen i byggefelt II kan alternativt ske fra en udvendig rampe indenfor det markerede område på kortbilag 3, Fremtidige forhold.   
 

Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015 angiver 0.5 p-pladser pr. bolig inden for zone 1, som omfatter lokalplanområdet. Minimumsgrænsen for antal parkeringspladser er på baggrund af vurdering af markedsforholdene hævet til 1 p-plads pr. bolig i denne lokalplan.  
Brugsretten til parkeringspladser der ligger udenfor lokalplanområdet, skal tinglyses på ejendommen. Disse parkeringspladser skal ligge i en rimelig afstand fra lokalplanområdet.
Der fastsættes en maksimumsgrænse for antal parkeringspladser på 1,5 pr bolig for at tilskynde til at gå, cykle eller benytte kollektiv trafik og fordi boligerne har begrænset størrelse.
Parkeringsplinten kan etableres som en samlet eller to adskilte parkeringsplinte.  
Der kan etableres parkering på terræn i et begrænset omfang, for at skabe parkeringspladser til erhverv og til beboerne i bygningen i byggefelt III i nærhed til deres bolig. Det er vigtigt at parkering ikke dominerer i uderummene.  

7.1 Lokalplanområdet har kollektiv vandforsyning.

7.2 Området skal tilsluttes den kollektive kloakforsyning.

7.3 Tilsluttes regn- og overfladevand det offentlige regnvandssystem, skal der overholdes en maksimal befæstelsesgrad indenfor lokalplanområdet på 0,8. Der skal etableres sandfang før tilslutning til det offentlige ledningsnet.

7.4 Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang, i henhold til gældende krav, forinden udledning.

7.5 Der skal sikres nødvendigt areal til en ledning samt pumpesystem til håndtering af ekstremregn fra skybrud fra Strandpromenaden til havnebassinet, i retning G-C og G-B som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.

7.6 Der skal etableres vej-/ stibelysning på vejene/stierne i området, herunder på promenaden. Belysningen udføres i henhold til vejreglerne og med armaturer i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsmanual eller Designmanual for Nordhavnen. Der anvendes nedadrettede armaturer med en lyspunkthøjde på ca. 4 m på vej- og stianlæggene. Langs havnebassinet kan suppleres med pullertlygter eller anden orienteringsbelysning. Der kan på særlige steder være supplerende spotlys med højere lyspunkthøjde, svarende til spotlys på Havnetrekanten. Belysningen må ikke virke blændende set fra omgivelserne, herunder boliger og havnebassin.

7.7 Spildevandsdæksler som ligger under kote 2,6 DVR90 skal være vandtætte.

Redegørelse

For at sikre Strandpromenaden mod skybrud, skal der reserveres areal til en ledning fra Strandpromenaden mod havnebassinet. 

8.1 Af hensyn til parkering i plint placeres bebyggelse og gårdrum på et hævet terræn der vil fremtræde som en plint med en højde maksimalt i kote 4,05 m DVR90, eksklusiv plantebede.

8.2 Indenfor lokalplanområdet kan der etableres op til 18.750 m2 bebyggelse, deraf må maksimalt 18.500 m2 være boliger. Udadvendte funktioner/erhverv skal minimum være 250 m2, men må gerne være mere, så længe det samlede areal på 18.750 m2 ikke overskrides.

8.3 Ny bebyggelse skal placeres indenfor de anviste byggefelter på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
Mindre bygningsdele som f.eks. altaner og karnapper kan dog opføres op til 2 m uden for byggefelterne. Der skal sikres en minimum frihøjde under udkragende bygninger på min. 2,5 m, dog min. 2,8 m over fortov/sti indtil 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti. Over kørebane og nærmere end 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti skal frihøjden være min. 4,5 m.

8.4 Bebyggelse skal fremstå som hesteskoformede bygninger med sydvendte gårdrum, som i princippet på kortbilag 4, Illustrationsplanen.

8.5 Der er fastsat tre 15 m brede sigtelinjer en fra Ny Havnegade, en fra Emil Bojsens Gade og en fra Strandgade, som ikke må bebygges. Se Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 7, Sigtelinjer. Undtaget er afskærmning af rampe til parkeringsplint som beskrevet i §6.5 og åbne altaner, der ikke må være vertikalt sammenbyggede, på maksimalt 6 m2.

8.6 Alle boliger skal have direkte adgang til altan, terrasse eller fælles gårdrum.

8.7 Bebyggelsens maksimale etageantal er 4 etager med mulighed for punktvist at bygge op til 6 etager.

8.8 Byggeri skal trappe ned i skala, så byggeriet hovedsageligt er 4 etager, ud mod sigtelinjen, efter princippet vist på kortbilag 4, Illustrationsplanen og kortbilag 10, Skala.

8.9 For bebyggelse fastsættes en minimumkote på stuegulv til 2,60 m DVR90.

8.10 Den maksimale bygningshøjde (kote til overkant tag) ekskl. elevatortårne, trapperum, værn, teknikrum og murkrone mv. er for byggefelt I 18 m DVR90, Byggefelt II og III 18 m DVR90 og punktvis op til 26 m DVR90.

8.11 Der skal sikres tilfredsstillende sol- og læforhold omkring bebyggelserne og især på de fælles opholdsarealer, jf. § 10.1,

8.12 Disponeringen af ny bebyggelse og anlæg skal være i principiel overensstemmelse med, rids på kortbilag 3, Fremtidige forhold og kortbilag 4, Illustrationsplanen.

8.13 Der kan opføres mindre bygninger og anlæg på maksimalt 30 m2 uden for byggefelterne i forbindelse med promenaden og havnebassinet, for at understøtte offentlige rekreative funktioner i tilknytning til brugen af havnebassinet og vandet. Der må ikke opføres mindre bygninger og anlæg i sigtelinjerne angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.14 Bebyggelse langs Niels Gyldings Gade skal forberedes for en vejudvidelse, som kan medføre afgravning og etablering af fortov. Koter skal tilrettes i forhold til skybrudsløsning fra Niels Gyldings Gade / Strandpromenaden til havnebassinet.

Generelt. Støjforhold trafik

8.15 For støjbelastede boliger skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.
8.16 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent.
8.17 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.
8.18 Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.
 
Generelt. Støjniveau virksomhedsstøj

8.19 Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra virksomheder og havneaktivitet. Jf. tillæg til vejledning 5/1984 , juli 2007 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører boliger ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum med 1 vindue åbent.
-Mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 43 dB(A)
-Mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 0-22: 33 dB(A)
-Alle dage kl 22-07: 28 dB(A)

8.20 Der skal være adgang til velbeliggende udendørs opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fra virksomheder og havneaktiviteter.
Jf. Vejledning 5/1984 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører det udendørs opholdsareal ikke overstiger følgende  grænseværdier for boliger:
-Mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 0714: 55 dB(A)
-Mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 45 dB(A)
-Alle dage kl 22-7: 40 (55) dB(A). I parentes er angivet spidsværdi om natten.
De vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj skal overholdes på altaner hele døgnet.
 
Generelt. Lugt og luftforurening fra virksomheder

8.21 Det skal dokumenteres, at den vejledende lugtgrænse på 5 lugtenheder i "Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" overholdes i bolig- og arbejdsrum, eksempelvis ved at etablere overtryksventilation i de berørte rum.

Redegørelse

Bebyggelsen skal overordnet udformes som det fremgår af lokalplanens illustrationer.
Det er vigtigt at den maksimale kote overholdes da de omkringliggende projekter har en væsentlig lavere gulvkote, og for at sikre attraktive gaderum og arealer for offentligheden.
Den maksimale kote på 4,05 DVR90 er fastsat så der ikke fremstår store monotone flader i gaderum, samt at der bliver en visuel forbindelse mellem promenaden og gårdrummene, så projektet ikke opleves som en mur for offentligheden.

Maksimalt 1/3 af bebyggelsen må være over 4 etager, således at der kun punktvis må være bebyggelse i 5-6 etager. Minimum 2/3 af bebyggelsen skal derfor være maksimalt 4 etager, som illustreret på Kortbilag 4, Illustrationsplanen og Kortbilag 10, Skala.

9.1 Bebyggelsen i byggefelterne I-III skal arkitektonisk og materialemæssigt fremstå i principiel overensstemmelse med Kortbilag 5, Facader, kortbilag 6, Gavle og lokalplanens øvrige tegninger.

9.2 Facader i byggefelt I og II skal fremstå med blødstrøgne tegl i gule eller lyse grå nuancer, efter princippet vist på Kortbilag 5 Facader. Mindre facadepartier (maks. 10% af den enkelte facades areal) kan fremstå i andre materialer som fx. beton, træ eller metal.

9.3 Facader i byggefelt III skal fremstå med blødstrøgne tegl i minimum to forskellige farver. Mindre facadepartier (maks. 10% af den enkelte facades areal) kan fremstå i andre materialer som fx. beton, træ eller metal.

9.4 Teglstenenes muligheder for at skabe spil skal sikres ved at skabe variation i murværkets tekstur, lysvirkninger mv, eksempelvis med recesser, og skal anvendes i mindst 15 % af de samtlige facaders areal. Bearbejdning af soklen tæller ikke med i det samlede areal.

9.5 Soklen skal detaljeres med reces eller skift i retning på teglen, eller bearbejdes med beplantning i form af plantebede, grønne facader eller lignende.

9.6 Byggeri i byggefelt III skal opdeles i mindre facader, så skalaen nedbrydes. Byggeriet skal udover materialeskift, nedbryde skalaen på byggeriet ved at enten at lave forskydninger, variere i højde på murkronen, eller optage terrænet i bygningen så det varierer i højde. Se kortbilag 9, Detaljering.

9.7 Mindre bygninger til udhusformål som cykelskure og lignende må opføres i andre materialer.

9.8 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og glas på altaner er undtaget.

9.9 Tagflader skal være sorte eller grønne sedum-tage. Der kan etableres tagterrasser i andre materialer, inden for områderne vist på kortbilag 4, Illustrationsplanen.

9.10 Altaner skal fremstå lette, og værn skal derfor udføres i klar glas. Altaner i gårdrum i byggefelt I, II og III kan have værn i andre materialer end glas.

9.11 Altangange må kun opføres som integrerede altangange som en del af det samlede bygningsvolumen. Altangange må ikke være særskilt fra facaden, og skal opleves som en del af den samlede bygningskrop.

9.12 Der skal etableres minimum 3 forskydninger i bygningskroppens arme mod syd i byggefelt I og II, efter princippet rids på kortbilag 3, fremtidige forhold. Forskydningen mod Ny Havnegade skal minimum være 2,5 m mod øst, efter princippet rids på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

9.13 Der skal etableres udadvendte funktioner, i stueplan, på det areal som er markeret udadvendte funktioner på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

9.14 De dele af bebyggelserne i byggefelt I og II som indrettes til udadvendte funktioner, skal etableres med åbne og transparente facader, som bidrager til et levende bymiljø.

9.15 Bygninger skal trappe op fra 4 til 5 og fra 5 til 6 etager, så punkterne over 4 etager ikke direkte må springe to etager.

9.16 Søjler og etageadskillelse i facaden i gavlene mod syd i byggefelt I og II skal laves i tegl, så de fremstår som en forlængelse og let afslutning af facaden, som vist på kortbilag 6, Gavle.

9.17 Facaderne skal trækkes tilbage på minimum 70% af de sydlige gavle i byggefelt I og II, hvor der skal etableres integrerede altaner, som vist på kortbilag 6, Gavle.

9.18 I facaden  skal minimum 15% af de sydlige gavle i byggefelt I og II beklædes med lameller i træ eller lignende materialer så det fremstår som lette lameller som i princippet på kortbilag 6, Gavle.

9.19 Etableres der rampe ned til parkeringsplint ved byggefelt II, skal støttemuren begrønnes mod øst, og værn mod syd skal være i klar glas, så nedkørslen forstyrrer mindst muligt i sigtelinjen.
 
Tekniske anlæg

9.20 Tekniske anlæg og installationer, herunder bl.a. udluftninger, skal så vidt mulig placeres inden for bygningens volumen, fx. i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal placeres og udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

9.21 Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

9.22 Transformerstationer skal indpasses i bygning, alternativt i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.23 Der må opsættes mobilmaster på tage af bebyggelsen.

9.24 Alle anlæg der indgår i klimasikring for den samlede beskyttelse af Horsens By skal etableres som vandtætte anlæg. Højderyggen i kote 2.60 skal etableres vandtæt. Kajkanten skal etableres i kote 1.8 og skal kunne hindre vandindtrængning ved højvande til denne kote.
Hammeren skal anlægges således at ekstrem regn ikke stuver op, men kan strømme af til havnebassinet. 
 
Anlæg til solenergi

9.25 Solcelleanlæg og lign. kan opsættes såfremt de indpasses i bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal have antirefleksbehandlede overflader og skal opsættes på eller integreres i tagflader.
 
Bebyggelse på promenaden

9.26 Pavilloner og andre mindre bygninger, som opføres i tilknytning  til promenaden og/eller havnebadet, skal fremstå som lette bygninger med en detaljering, der signalerer tilknytning til havnen. Dette kan være byggeri i træ, træ malet med rød maling eller lignende.  

Skiltning generelt

9.27 Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerede.

9.28 Skiltning må ikke placeres, så de helt eller delvist dækker vejskilte, afmærkninger, gadebelysning eller signalanlæg eller kunne forveksles med vejskilte.

9.29 Skiltningen skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må ikke dække over arkitektoniske elementer herunder døre, vinduer
og bygningsdetaljer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesblænding o.l.

9.30 Tekniske installationer i forbindelse med skiltning skal føres skjulte og må ikke være synlige på fx. bygningers facade.

9.31 Skiltning med effektfarver som fx. fluorescerende farver må ikke finde sted.

9.32 Der må ikke opsættes flag, vimpler og bannere på bygningers facade.

9.33 Der må ikke opsættes laserlys, lyskasser, lyskakler, dynamiske skilte eller animerede der skifter billede mere end 2 gange pr. minut.

9.34 Ved belysning af skilte skal lys intensiteten tilpasses områdets belysnings niveau og må ikke virke dominerende.
 
Facade og udhængskilte

9.35 Der må ikke opsættes skiltning for produktreklamer på bygningsfacader.

9.36 Det må kun opsættes ét facadeskilt pr. restaurant, cafe el. lign. på den enkelte bygning. Dog kan der tillades 2 facadeskilte, hvis det af hensyn til symmetri i bygningen vurderes at være mest harmonisk eller hvis butikken ligger på et hjørne og har udstillingsvinduer mod begge gader. 
Facadeskilte skal udformes med enkelt bogstaver og opsættes direkte på facaden og må have max. dybde på 8 cm og en max. højde på 40 cm.
Skiltning opsat på ruden erstatter anden facadeskilt såfremt følgende betingelser ikke er overholdt. Der kan opsættes folietekster eller dekoration på vinduer som supplement til den øvrige skiltning, hvis det er udført således:

 • at skilteteksten udføres med enkeltbogstaver
 • at bogstavernes højde ikke overstiger 10 cm
 • at det ikke har karakter af hele eller delvise afdækninger af vinduesflader
 • at det er udført i et transparent materiale uden farveidentitet (som sandblæst glas) eller med en lys farve (ikke signalfarver), der er tilpasset bygningen og den øvrige skiltning
 • at dekorationen kun opsættes på et vindue eller på indgangsdøren

9.37 Delvis afblænding af vinduer kan accepteres, hvis der er særlige begrundelser herfor, fx. for at skjule tyverialarmer, køleaggregater eller andre tekniske installationer.

9.38 Der må kun opsættes udhængsskilte på bygningsfacaderne langs Havnepromenaden og Promenaden.

9.39 Udhængskilte må kun placeres indenfor den pågældende erhvervs egen facade. Der må maksimalt opsættes et udhængskilt pr. butik, dog kan der opsættes 2 hvis erhvervet ligger på et hjørne.

9.40 Udhængskiltets størrelse må ikke overstige 0,5 m2 må have et fremspring på maksimalt 1,25 meter fra bygningsfacaden.
 
Baldakiner og markiser

9.41 Indenfor lokalplanområdet må ikke opsættes baldakiner. Der må dog opsættes markiser.

9.42 Markiser skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses bygningsfacadens hovedopdeling samt vindues- og dørformater.

9.43 Markiser skal være ensfarvede, og må ikke udføres i reflekterende materiale.

9.44 Markiser skal friholdes for reklamer. Der kan dog som alternativ til anden skiltning godkendes en diskret skiltning på markisedugens forkant. Markisens forkant må maksimalt have en højde på 15 cm.

Redegørelse

Det er hensigten, at den enkelte bygning skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt bykvarter. Derfor skal bebyggelse gives et højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg. Samtidig ønskes facader som er robuste og patinerer smukt.
Hver enkelt bygning skal igennem sin udformning være med til at sikre den arkitektoniske kvalitet i bydelen. Derfor lægges der vægt på den enkelte bygnings facademæssige komposition i forhold til variation, rytme og materialevalg. Ligesom der overordnet vil blive lagt vægt bebyggelsernes indbyrdes samspil.
Det anbefales at tage skal være begrønnede hvor der er indkig fra anden bebyggelse.
Under lokalplanens indhold er referencer på materialer og belægninger. Bebyggelsen skal overordnet udformes som det fremgår af lokalplanens illustrationer.

Generelle bestemmelser

10.1 Der skal etableres læfyldte og solbeskinnede offentligt tilgængelige opholdarealer langs promenaden.

10.2 Ubebyggede arealer skal disponeres således, at der ved deres udformning tages højde for oversvømmelse i forbindelse med stormflod samt håndtering af ekstremregn. Håndtering af overfladevand kan endvidere føres via kanaler, grøfter og mindre bassiner i belægningerne.

10.3 Som et led i en fremtidig sikring af byen mod oversvømmelse fra højvande i fjorden skal terrænet mellem pkt E og F anlægges i minimum kote 2.60 DVR90. Der skal forberedes for videreetablering af højvandssikring i kote 2.60 DVR90.

10.4 Områdets helhedsindtryk skal være koordineret mht. belægning, belysning og byinventar. Faste belægninger skal udføres i asfalt, beton, granit, stål og træ eller i en kombination af disse. Områder der ikke anvendes til færdsel kan afsluttes med andre overflader.

10.5 Der skal etableres opholdsarealer og beplantning i princippet efter kortbilag 4, illlustrationsplanen inden for området, samt "opholdsareal", vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.

10.6 Belægning i uderum "plads med belægning" og uderum "zone med belægning" som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold skal være i lignende materialer. Belægningen må ikke være asfalt, men kan være i betonfliser, granit, tegl eller kombinationer heraf, så rummene  tilpasses den gående og cyklende og så arealet ikke opleves som køreareal. Se kortbilag 13, Belægninger.
 
Beplantning

10.7 Minimum 30% af arealet i gårdrummene i byggefelt I og II skal bestå af beplantning.

10.8 Minimum 10% af arealet i overgangszonen mellem promenaden og plinten skal bestå af beplantning, inden for området overgangszone, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

10.9 Beplantning langs bebyggelsen ved havnepromenaden A-B og C-D og skal foregå med robuste græsser, buske og træer, som tåler klimaet på havnearealerne og nærheden til fjorden.

10.10 Beplantning i det indre gårdrum skal bestå af græs, buske, stauder, bunddække, frugttræer og andre blomstrende træer og buske som ud over læ og visuelle kvaliteter kan blive levested for insekter og fugle.

10.11 Afskærmende beplantning som etableres i forhold til lævirkning, skal plantes med størrelse, så der gives virkning fra beplantningens etablering.

10.12 Der skal etableres træer langs primære veje efter det asymmetriske vejprofil for Nordhavnen, vist på kortbilag 8 vejprofil. Træernes stamme skal som minimum ved plantning være 14-16 cm i omkreds, målt en meter over terræn.

10.13 Der skal etableres minimum 4 træer i uderummet, "plads med belægning", 4 træer i byggefelt I, 3 træer i byggefelt II, 5 træer i "overgangszonen" som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold. Træernes stamme skal som minimum ved plantning være 14-16 cm i omkreds, målt en meter over terræn.
   
Opholds-, fælles- og friarealer

10.14 Ubebyggede arealer opdeles i private opholdsarealer til den enkelte bolig/ejendom, fællesarealer, primært til lokalplanområdets beboere, og offentligt tilgængelige friarealer, som veje, promenade o.lign.

10.15 Der skal etableres læfyldte og solbeskinnede fælles udendørs opholdsarealer for områdets beboere. Ved disponering af friarealer indenfor lokalplanområdet skal der tages højde for sol og vindforhold, for at optimere det mikroklimatiske miljø i mellem bebyggelserne, således at gener fra vindturbulens og skygger i forbindelse med høje byggerier imødegås.
 
Private opholdsarealer

10.16 Private opholdsarealer skal etableres som terrasser, altaner, tagterrasser o.lign. Opholdsarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj.
 
Fællesarealer

10.17 Der skal etableres et sydvendt gårdrum i hvert byggefelt, dannet af bygningernes hesteskosform som princippet vist som rids på kortbilag 3, fremtidige forhold.

10.18 Gårdrummene mellem bygningerne udlægges som fællesarealer. Fællesarealerne afskærmes af den u-formede bygningsvolumen, og den hævede plint ved byggefelt I og II, men adgangen må ikke lukkes eller hindres.

10.19 Fællesarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj. Dele af fællesarealerne skal invitere til fysiske aktiviteter/bevægelse og leg der henvender sig til forskellige aldersgrupper.

10.20 Gårdrummene indrettes således at ekstremregn håndteres uden at gøre skade på bebyggelse og anlæg og kan ledes sikkert ud af området til havnebassinet jf. kortbilag 11.

10.21 Hvert gårdrum skal fremstå grønt med gode muligheder for ophold. 

Offentligt tilgængelige friarealer

10.22 Langs promenaden skal etableres faste sidde- og opholdsmuligheder, der henvender sig til brugere i alle aldersgrupper, herunder bænke med ryg- og armlæn. Sidde- og opholdsmuligheder skal placeres, så de understøtter bevægelseslinjer, opholdszoner og udsigtspunkter.

10.23 Kajanlæg skal udformes således, at det sikres at skibe og både kan anløbe.

10.24 Afgrænsningen mod havnen skal udføres med lodrette kajsider (stålspuns) beklædt med vandrette fendere, afsluttet med bolværkshammer i hårdt træ. Desuden skal der etableres belysning, redningstrapper og redningsposter ol., så brugen af området kan foregå på forsvarlig vis.

10.25 Gaderum skal være offentligt tilgængelige, og pladsdannelsen mellem byggefelt I og II skal bearbejdes så fodgængere tilgodeses og der skabes muligheder for færdsel og ophold for offentligheden.

Redegørelse

De ubebyggede arealer skal overordnet udformes, som det fremgår af lokalplanens illustrationer.

11.1 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.2 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser, som nævnt i §§ 5 og 6.

11.3 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før beplantning som nævnt i § 10.7 10.8, 10,9, 10,10, 10,11, og 10,13 er etableret.

11.4 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bestemmelser om støj, luft- og lugtforhold i § 8 er overholdt herunder ved evt. etablering af nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv.

11.5 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret offentlig adgang langs promenaden, som nævnt i § 10,22, 10,23, 10,24 og 10,25.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

14.1 En del af lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 150-2013 'Skilte- og facaderegulering' i midtbyen og langs indfaldsvejene i Horsens.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 341 ophæves lokalplan 150-2013 inden for det område, der omfattes af nærværende lokalplan.

14.2 En mindre del af lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 2016-23 'Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret' i Horsens.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 341 ophæves lokalplan 2016-23 inden for det område, der omfattes af nærværende lokalplan.
 

Redegørelse

En mindre del af lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 2016-23 'Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret' i Horsens, da man ikke havde endelig udmatrikuleret området på daværende tidspunkt, justeres lokalplangrænserne så de kommer til at følge ejerforholdende.  

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.