Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Udviklingen af Nordhavnen følger overordnet Masterplan – Horsens Havn og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens. Boligbyggeri på Havnefronten er allerede under opførelse, og centralt på Nordhavnen er første etape af planlagte byggerier med boliger, butik, kontorer, restauranter m.v. igangsat.

Som led i den fortsatte omdannelse af Nordhavnen, har Horsens Kommune i september 2018 udbudt en del af den vestligste del af Nordhavnen, beliggende mellem de igangværende byggerier, Pakhusene og Karéen samt Havnehusene, til salg.

På den udbudte grund har virksomhederne Danafeed og Kemira tidligere ligget med deres fabriksbygninger.

Arealet blev udbudt til etablering af blandet boliger og erhvervsbyggeri. Tilbuddet skulle endvidere indeholde forslag til etablering af en promenade langs vandet og en sikring af en naturlig sammenhæng mellem ejendommen og den øvrige havnepromenade og byen.

Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud, blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt et indkommet tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 18.750 m2 nybyggeri kaldet Honnørkajen. Projektet indeholder omkring 240 boliger og ca. 125 m2 erhverv skitseret som café og 125 m2 fælleslokale til de kommende beboere.

Lokalplanen fastlægger byggefelter, der sikrer bebyggelsens disponering således, at der placeres etagebebyggelse i 4 etager langs Strandpromenaden, punktvis op til 6 etager ud mod promenaden med publikumsorienterede funktioner som  café og fælleslokale. Bebyggelsens højde nedtrappes fra syd mod nord således, at den lave bebyggelse møder skalaen på den eksisterende by og punktvis bliver højere ud i mod havnebassinet. 

Skitseprojektet indeholder redegørelser for, hvordan vigtige hensyn til masterplanens intentioner er indarbejdet. Det gælder eksempelvis varierede boligstørrelser, hensyntagen til bløde trafikanter, friholdelse af sigtelinjer, bylivsaktiviteter, forskelligartede funktioner og grønne byrum. 

Salget sker under forudsætning af, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan baseret på det pågældende projekt.

Nedrivning af Danafeeds eksisterende bygninger krævede en lokalplan i kraft af deres størrelse og karakter. Lokalplan 312, Nedrivning, Danafeed, Horsens er vedtaget, og byggeriet er nedrevet.

Færdsel og trafik fra rammelokalplan 2016-01

Lokalplanen i forhold til Masterplanen og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Masterplanens overordnede målsætninger for Nordhavnen under overskrifterne: Byen for alle - rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen med hensyn til rammelokalplanens bindende bestemmelser om trafikale forhold mv og de intentioner om anvendelse, bebyggelse og ubebyggede arealer, der udgør rammelokalplanens øvrige bestemmelser. Lokalplanen afviger dog fra rammelokalplanen på følgende punkt:

 • Projektet indeholder 21 parkerings-pladser på terræn, selvom det er i strid med rammelokalplanen. Projektet har 8 p-pladser i nærhed til bygning i byggefelt III og 13 p-pladser i nærhed til fælleslokalet, erhvervslokalet og havnebadet i mellem byggefelt I og II.  
 • Det er i projektet begrænset med blandede byfunktioner i forhold til intentionerne med delområde 1 i rammelokalplan 2016-01, som lokalplan 341 er omfattet af. Området er udlagt til bolig og erhverv, hvor forskellige boligtyper udgør det meste af projektet da det kun indeholder erhverv eventuelt som café på cirka 125 m2 og et fælleslokale for beboerne på cirka 125 m2.
 • Projektet har fastsat bestemmelser omkring en bygningshøjde på 4 etager med punktvis op til 6 etager for at leve op til rammelokalplanen.
 • Vejprofilet fra rammelokalplanen er blevet detaljeret og har fået et asymmetrisk profil, så det følger samme profil som omkringliggende projekter. 

Lokalplanen i forhold til skitseprojektet

Der er i lokalplanprocessen, gennem dialog med projektudvikler og dennes rådgivere, sket projekttilpasninger. De væsentligste ændringer er følgende:

 • Parkering på terræn, begrænses til et begrænset antal parkeringspladser i gårdrummet i byggefelt III og kantparkering i mellem byggefelt I og II, så der skabes et areal uden bakkende biler og mulighed for at fodgængere trykt kan færdes.
 • Der gives i lokalplanen mulighed for at lave en op- og nedkørsel til parkeringsplint langs den østlige facade på bygningen i byggefelt II. Etableres der rampe ned til parkeringsplint ved bygning i byggefelt II, skal støttemuren begrønnes mod øst, og værn mod syd skal være i klar glas, så nedkørslen forstyrrer mindst muligt i sigtelinjen.
 • Bygninger mod Niels Gyldings Gade opdeles i mindre bygningsdele med forskydninger, forskellige farvenuancer og højder for at mindske skalaen.

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er skabe rammerne for et nyt, attraktivt  byområde med et mangfoldigt byliv, i overensstemmelse med kommunens visioner for Nordhavnen, herunder 

 • at sikre, at området udvikles som en del af en ny, åben og attraktiv bydel på Nordhavnen
 • at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,
 • at fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg som skal sikre at den samlede bebyggelse vil fremstå åben, varieret og karakterfuld
 • at der gives mulighed for at der i området etableres et varieret udbud af blandede byfunktioner,
 • at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,
 • at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,
 • at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse.

Situationsplan med omkringliggende projekter og eksisterende by.