Miljøpåvirkning

Trafikstøj

Lokalplanområdet får vejadgang til Niels Gyldings Gade/ Strandpromenaden. Realisering af lokalplanens bebyggelser vil medføre øget trafik på Niels Gyldings Gade/ Strandpromenaden og på Jens Hjernøes Vej i området. Boliger langs disse veje vil blive påvirket af vejtrafikstøj. Støjniveauet langs Niels Gyldings Gade/ Strandpromenaden er i dag over grænseværdien for vejstøj på Lden 58 dB for boliger og Lden 63 dB for kontorer på facader af tilgrænsende bebyggelser. Derfor fastsættes krav til overholdelse af indendørs grænseværdier for støj. Der skal endvidere kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et støjniveau under Lden 58 dB. 

Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at støjkravene skal dokumenteres overholdt som forudsætning for ibrugtagningstilladelse af ny bebyggelse.

Virksomhedsstøj

Eksisterende industrierhverv inden for lokalplanområdet er ophørt eller under afvikling. Dermed mindskes støjpåvirkningen af omgivelserne.

Inden for lokalplanområdet gives mulighed for lettere erhvervstyper som kontorer og cafeer mv som normalt kan planlægges i sammenhæng med boliger. Aktiviteterne og virksomhederne skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for virksomhedsstøj, hvor planområdet kan ansættes til grænseværdien 55/45/40 henholdsvis dag/aften/nat. 

Der er ingen eksisterende virksomheder og butikker i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.

Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at støjkravene skal dokumenteres overholdt som forudsætning for ibrugtagningstilladelse af ny bebyggelse, således at eksisterende erhverv kan fortsætte uden væsentlige begrænsninger i driften. Dette gælder også i forhold erhvervshavnens virksomheder, som der redegøres nærmere for neden for.

Lugt fra virksomheder

Der gives mulighed for at etablere en café i lokalplanområdet. Restauranter og cafeer kan ofte lede til lugtgener, når der er beboelse i så tæt nærhed. De skal overholde Horsens Kommunes Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restauranter.

Miljøforhold ift erhvervshavnen

Lokalplanområdet er i et vist omfang påvirket af erhvervshavnens virksomheder og aktiviteter. Se også miljørapporten af Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Rambøll har i 2015 kortlagt støj-, støv- og lugtpåvirkninger fra virksomheder og aktiviteter på Sydhavnen. Mange virksomheder på havnen har en miljøgodkendelse, der fastlægger grænser for hvor meget de må støje, lugte og støve.

Der er sket udskiftning af virksomheder på erhvervshavnen siden miljørapporten, men det vurderes ikke at være væsentlige ændringer. Kravene til virksomheder er fortsat de samme, og der er i lokalplanen bestemmelser om at området ikke må tages i brug før at der er foretaget afværgeforanstaltninger mod støj.  

Støv og lugt ift erhvervshavnen

Støv og lugt kan lejlighedsvis forekomme fra flere af virksomhederne på erhvervshavnen, men det vurderes ikke at være et væsentligt problem i forhold til lokalplanområdet.

De miljøgodkendte virksomheder har alle vilkår i miljøgodkendelsen om begrænsning af støvgener. Eventuelle problemer fra aktiviteter vil blive reguleret i forbindelse med virksomhedernes miljøgodkendelser eller efter Miljøbeskyttelseslovens regler. Miljøgodkendelserne revideres løbende, når de anses for ikke længere at være tidssvarende. I denne forbindelse sker der løbende et samarbejde med virksomhederne i forhold til dæmpning af deres miljøpåvirkning, ligesom Horsens Erhvervshavn til stadighed arbejder med at dæmpe miljøpåvirkningen fra havnens aktiviteter, som især er losning og lastning samt renholdelse af kajarealerne. Det sker dels med anvendelse af ny teknologi og nyt materiel, og dels ved at flytte støjende og generende funktioner fysisk og tidsmæssigt.

Støjforhold ift erhvervshavnen

Rambøll har i 2015 kortlagt støjpåvirkninger fra virksomheder og aktiviteter på Sydhavnen og har udarbejdet en støjmodel til vurdering af virksomhedsstøj i Nordhavnen. Støjmodellen er en beregning ud fra virksomhedernes støjvilkår, hvor støjudbredelsen er beregnet i dag- og natperiode ud fra en fuld udnyttelse op til de fastsatte grænseværdier i miljøgodkendelserne, dvs. virksomhedernes støjmæssige råderum uanset om det i øjeblikket udnyttes. For de øvrige virksomheder på erhvervshavnen er tilsvarende anvendt de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsens vejledning 5/1984, hvilke er de samme.

Lokalplanområdet antages at skulle sættes til grænseværdierne 55/45/40 dB henholdsvis dag/aften/nat som gældende for blandede bolig- og erhvervsområder.

Kortlægningen viser, at de fleste af virksomhedernes støjmæssige råderum i miljøgodkendelserne kan udnyttes fuldt ud uden at overskride grænseværdier for Nordhavnen – både i forhold til dagperiodens grænse på 55 dB og natperiodens grænse på 40 dB.

For virksomhederne konkluderes det, at virksomheder enten på grundlag af støjberegninger i forbindelse med udstedelse af miljøgodkendelserne eller på grundlag af konkret vurdering af afstand og støjvilkår, vurderes at overholde de fastsatte grænseværdier ved Nordhavnen. To virksomheder, BG Stone og Guldager Energi, er ikke miljøgodkendelsespligtige, så her er det forudsat, at virksomhederne overholder de gældende vejledende grænseværdier i forhold til naboområderne på Nordhavnen. Hornsyld Købmandsgård overskrider grænseværdier for dag- og natperioden på de indre arealer ved havnetrekanten, hvor støjniveauet på et mindre areal er 0-5 dB over grænseværdien for henholdsvis dag og nat, men ikke på det aktuelle planområde.

Colas overskrider grænseværdien for natperioden i den vestlige del af Nordhavnen med 0-5 dB, herunder også dele af det aktuelle planområde, jf. støjudbredelseskort neden for. Dette skyldes primært drift i tidsrummet kl. 06-07. Desuden må der uden for normal dagtid op til 15 gange pr. år og højest 3 timer pr. dag forekomme produktion underlagt gældende støjvilkår for dagtimer. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet effekten af eksisterende mellemliggende bygninger, som vil afskærme støjudbredelse fra de to virksomheder i forhold til det aktuelle planområde.

Colas støjudbredelse dagperiode. Grænseværdi på 55 dB er grænsen mellem rød og violet farve og overholdt inden for lokalplanområdet.

Colas støjudbredelse natperiode. Den natlige grænseværdi på 40 dB er grænsen mellem gul og grøn farve.

Den primære kilde til støjbelastning på Nordhavnen og det aktuelle planområde er virksomheder og aktiviteter med lastning og losning på erhvervshavnens nordlige kaj. Specielt lastning af skrot er meget støjbelastende. Støjbelastningerne afhænger meget af, på hvilke tidspunkter aktiviteterne foregår. For almindelige laste- og losseaktiviteter (andet end skrot) er forholdene uproblematiske for planområdet inden for dagperioden, mens der ved aktivitet i øvrige tidsrum forekommer overskridelser af støjgrænsen. Støjudbredelsen på Nordhavnen varierer lidt fra hvilken kajplads, der benyttes til losseaktiviteter, men generelt vil støjniveauet ligge 0-10 dB over grænseværdien for natten, hvilket også vurderes at være tilfældet i forhold til det aktuelle planområde ved losning fra kajpladser umiddelbart syd for.

Støj fra Kaj 8. Den natlige grænseværdi på 40 dB er grænsen mellem gul og grøn farve. Grænseværdi for dag på 55 dB er overholdt.

Horsens Havn har siden kortlægningen iværksat en lang række tiltag for at reducere støj i losning:

  • Ændring af operationsinstruks, så der ikke skrabes i bunden af skibene ved losning. 
  • Opmærksomhed på, at ral ikke slippes højere oppe end højst nødvendigt og at man undgår at køre på kanter. 
  • Kranmotoren er blevet isoleret for at reducere støjen.
  • Åbningshastigheden for grabben er reduceret for at undgå at det støjer når grabben åbnes helt. 
  • Havnen er ved at etablere forsøg med at montere nylon/gummiklodser på grabben, så der ikke skrabes jern mod jern, når skibet skal tømmes helt.

Området kan også være støjbelastet i tilfælde af, at der udenfor dagperioden på hverdage ligger skib med hjælpemotor i drift i venteposition ved kaj på Sydhavnen.

For at sikre overholdelse af grænseværdierne ved nye boliger i første række mod vandet, kan det være nødvendigt at overveje placeringen af sove- og opholdsrum i bebyggelsen og/eller at sikre overholdelse af indendørs støjniveau på 43/33/28 dB. Forskellige vinduestyper kan dæmpe støjniveauet med 30-50 dB indendørs. Bagvedliggende boliger vurderes langt overvejende at være skærmet af de foranliggende bygninger.
Det vurderes ligeledes som muligt at sikre boliger adgang til velbeliggende opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fx på terræn eller plint beliggende mellem eller bag bygningerne. Ellers kan støjen nedbringes vha. støjdæmpende foranstaltninger som fx støjskærme.

For at overholde at grænseværdier for støj sikres på altaner, er det sandsynligt at placeringen og udformningen af altanerne skal bearbejdes og vurderes nærmere - afhængigt af beliggenheden i forhold til de støjende virksomheder og aktiviteter. Der er flere muligheder for at afskærme altaner helt eller delvist, jf. illustrationerne herunder.

Den bygherre, der vil opføre boliger mv. i et støjbelastet område i henhold til ovennævnte retningslinjer, er ansvarlig for at byggeriet disponeres og projekteres således, at støjgrænserne overholdes. Den endelige udformning af bebyggelsen og sikring af støjkravene sker i forbindelse med byggetilladelsen i overensstemmelse med lokalplanens forudsætning for ibrugtagning i § 11.  Ved at afskærme bebyggelsen i forhold til de beregnede nuværende maksimale støjbelastninger fra virksomheder og aktiviteter på erhvervshavnen ses der således ikke være umiddelbare indskrænkninger for driften af havnen.

Skyggevirkninger og vindforhold

Høje bygninger vil kaste skygger på omgivelserne. Den planlagte bebyggelse i punktvis 6 etager mod Havnepromenaden. Mod Niels Gyldings Gade/ Strandpromenaden bygges i 4 etager så få skygger kastes mod de boligejendommene langs nordvest og nordøst for området. I vinter- og efterårsmånederne kan der sidst på eftermiddagen, når solen står lavt på himlen, kastes skygger på de eksisterende ejendomme. Da den nye bebyggelse ligger syd for de eksisterende boliger, forventes der ikke skyggegener i sommerperioden, hvor solen står højt på himlen fra syd. Der vurderes ikke at være væsentlige skyggegener for omkringboende eksisterende bebyggelser.

Internt på Nordhavnen kan de nye bebyggelser kaste skygger, særligt mod øst, men hovedsageligt på egne veje og gaderum. De planlagte højeste af bygninger vil ligeledes forårsage mere vind omkring bygningerne.

Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at der ved opførelse af bebyggelse  skal fremvises skyggediagrammer og undersøgelse af vindforholdene, enten i form af vindtunnelforsøg eller computeranimationer af vindhastigheder i gadeplan, og med dokumentation for opholdsarealer med tålelige vindforhold. Såfremt det viser sig nødvendigt, skal der etableres læskabende tiltag fx. i form af træer og buske.

Ligeledes skal der ved disponering af friarealer indenfor lokalplanområdet tages højde for sol og vindforhold, for at optimere det mikroklimatiske miljø i mellem bebyggelserne, således at gener fra vindturbulens og skygger i forbindelse med byggeri imødegås.

Der henvises til skyggediagrammer på kortbilag 12, Skyggediagrammer.