Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

 

Lokalplanforslagets område er blevet miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg 2013-22, Blandede byformål, og Rammelokalplan nr. 2016-1 for boliger og erhverv på Nordhavnen i Horsens. Her blev følgende emner miljøvurderet:

  • Visuel påvirkning af kystlandskabet/byprofil.
  • Trafikale konsekvenser.
  • Påvirkning af vandmiljø, strømningsforhold mv.
  • Miljøforhold i forhold til erhvervshavnen.

Kommuneplantillægget og den gældende rammelokalplan integrerer miljøhensyn på flere måder. Bl.a. indebærer byomdannelsen fra havne- og industriområde til blandede byformål, at byudvikling fortættes og at området åbnes som et nyt levende byområde med attraktive byrum og opholdsarealer mv. med god adgang for alle trafikarter. Derudover indgår miljøhensyn i lokalplanens regulering på flere måder:

  • Rammelokalplanen foreskriver, at efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner skal sikre, at vejledende grænseværdier for vejstøj og virksomhedsstøj skal overholdes for den nye bebyggelse, herunder i forhold til eksisterende virksomheder på Nordhavnen og på erhvervshavnen.
  • Rammelokalplanen regulerer de trafikale adgangsforhold til bebyggelsen og stiller krav til parkering i den enkelte bebyggelse. Lokalplanen sikrer nye og bedre stiforbindelser og havnepromenade på Nordhavnen.
  • Rammelokalplanen stiller krav til minimumskoter for fremtidige veje og bebyggelser, der klimasikrer området mod oversvømmelser.
  • Rammelokalplanen muliggør etablering af en ny rekreativ kanal og nye pladsdannelser, der skal tilføre bydelen nye byrum. Lokalplanen stiller endvidere krav til, at en andel af nederste etage i visse delområder skal anvendes til publikumsorienterede og udadvendte funktioner, der kan fremme et levende byliv.
  • Rammelokalplanen fastlægger delområder og maksimale højder for bebyggelser i de enkelte delområder under hensyntagen til bebyggelsens indbyrdes sammenhæng og til omgivelserne.
  • Rammelokalplanen sikrer mod vandstigninger på land og fastsætter bestemmelser om en højderyg i 2,6 meter DVR90.

Lokalplan 341 er overordnet i overensstemmelse med rammelokalplan 2016-01, udover en begrænset mængde parkering på terræn.

 

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de nødvendige foranstaltninger i forhold til eventuelle negative gener er belyst i miljøvurdering af Kommuneplantillæg 2013-22, blandede byformål, og Rammelokalplan nr. 2016-1 for boliger og erhverv på Nordhavnen i Horsens. Lokalplanen indeholder endvidere supplerende analyser af det påtænkte byggeris visuelle forhold til kystlandskabet og det eksisterende bymiljø.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10. Afgørelsen er endelig og kan påklages til Planklagenævnet, jf. nedenstående afsnit med Klagevejledning.