Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Området udgør en del af kommuneplanramme 10BE08 til blandet bolig og erhverv og en mindre del af kommeplanramme 10CE03 til centerformål. Der blev til lokalplan 320 lavet et kommuneplantillæg 2017-11, som også omfatter lokalplanområdet for lokalplan 341. 

Lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplantillæg 2017-11.

Lokalplan 341 er i overensstemmelse med kommuneplanramme 10BE08 og tillæg 10BE10.