Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanens baggrund og formål

Nærværende lokalplan udspringer af et ønske fra grundejer om at nedrive Tyrstedgaards driftsbygninger og bebygge området med tæt-lav boliger af samme karakter som boligerne på de omkringliggende matrikler. Gennemførelse af dette byggeprojekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, da den nuværende lokalplan ikke tillader et sådant projekt.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge tæt-lave boliger, i form af rækkehuse. Den nuværende allé bevares og gårdspladsens rum opretholdes for at sikre elementer af områdets historiske og karakteristiske udtryk. Det er nødvendigt at anvende arealet til boligområde, da byen udvikler sig i denne retning, idet der er opført ny bymæssig bebyggelse på den anden side af arealet, hvor der tidligere var landzone.

Bygningerne der er vurderet bevaringsværdige, vurderes ikke at kunne ombygges til boliger i den standard der kræves i dag, ift. energiforbrug, indeklima osv. Derfor må bygningerne nedrives for at bygge tidssvarende boliger.

Planområdets placering i lokalområdet