Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 17's Hovedstruktur, Retningslinier og Rammer.

Kommuneplan 2017's rammer for området indebærer: "Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Notat: Bebyggelsens omfang og udformning: Hvis der etableres tæt-lav i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40"

Det vurderes at området kan indrettes mest hensigtsmæssigt ved at de nye boliger etableres som tæt-lav bebyggelse, for at tilpasse den nye bebyggelse til den omkringliggende eksisterende tæt-lav bebyggelse.