Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Pånær arealet mod den vej, som på projektkort/luftfotoet betegnes ”Vores vej” er skovbyggelinjen i lokalplanområdet ophævet. Med angivelserne i kortbilag 3, "Fremtidige Forhold" af hvor der må bebygges, er der ikke nogen konflikt med skovbyggelinjen.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, § 27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes af Teknik og Miljø, Horsens Kommune, med samtykke fra politiet, jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Teknik og Miljø, Horsens Kommune, til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

Museumsloven

Lokalplanområdet har været tæt bebygget, hvorfor risikoen for at påtræffe bevarede jordfaste fortidsminder er lille. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.