Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

1. Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Fysisk planlægning: Fredede og bevaringsværdige bygninger

Vandløb: Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Jord: Forurenet jord på arealet

Spildevand: Nedbør, i forhold til klima

2. Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Fysisk planlægning: Fredede og bevaringsværdige bygninger: Der er bevaringsværdige bygninger iblandt de der påtænkes at rives ned. Dog er disse SAVE-vurderet til en lavere kategori end 4.

Vandløb: Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb): Der er kendte problemer med overfladevand fra området, som skaber gener for husene omkring Højvangsalle 63G-F. Det skal, i regi af forskellig lovgivning, sikres at projektet ikke skaber problemer med overfladevand på naboarealer, og derfor skal bygherre redegøre for håndteringen af dette vand.

Jord: Forurenet jord på arealet: Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger og pligter: I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Spildevand: Nedbør, i forhold til klima: Et 12 ha stort skybrudsopland leder vand til lokalplanområdet. Der er risiko for at der ved kraftig regn og skybrud, kan ske oversvømmelse og skade på nye og eksisterende boliger i lokalplanområdet. Der er i dag store problemer med overfladevand fra det nye lokalplansområde og ned til de nord for liggende ejendomme. Det er meget vigtigt, at man ved fremtidig håndtering af overfladevand sikrer, at der ikke strømmer overfladevand fra befæstede arealer ned til de nord for liggende boligområder. Ifølge retningslinje i Kommuneplan 2017 skal bygherre levere et vandhåndteringsnotat der redegør for håndtering af hverdagsregn og for håndtering af vand på terræn ved skybrud/kraftig regn. Der skal ligeledes redegøres for, at man ikke forværrer oversvømmelsesrisikoen med henblik på skader, i nedstrøms liggende områder for lokalplanen. Der skal også redegøres for, at den terrænnære grundvandsstand ikke står for tæt på terræn.