Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål:

- at muliggøre opførelse af tæt-lav boliger i området hvor der i dag ligger driftsbygninger,
- at videreføre gårdspladsens rum samt bevare allén ud mod Nordrevej,
- at sikre at ny bebyggelse indpasses arkitektonisk i området,
- at sikre en tilstrækkelig løsning for afledning af regnvand i forbindelse med nybyggeri,
- at sikre vejadgang til de eksisterende boliger i perioden frem til realiseringen af hele det nye boligområde,
- at ophæve Lokalplan nr. 173 inden for områdets afgrænsning.

Redegørelse

Gårdspladsrummet skal opretholdes og alléen skal bevares for at sikre områdets historiske struktur og karakter.
Det skal sikres at områdets karakter bevares og at der skabes ensartethed i bebyggelsen. Dette sikres gennem bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialevalg.
Derudover skal områdets karakter af boligområde med nærliggende rekreative naturarealer sikres gennem bl.a. beplantningsplanen på kortbilag 3, "Fremtidige forhold".
Krav til regnvandshåndtering er begrundet i klimahensyn.

 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, "Lokalplanafgrænsning", og består af en del af matrikelnummer 16a, Tyrsted By, Tyrsted, samt alle parceller der udstykkes deraf.

2.2 Området forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til boligformål i form af tæt-lav byggeri.

3.2 I lokalplanområdet kan der placeres liberale erhverv, hvis aktiviteterne ikke ændrer karakteren af boligområde.
Alle aktiviteter i forbindelse med liberale erhverv skal kunne holdes på den enkelte boligparcel.
Typiske liberale erhverv der kan gives tilladelse til at etablere i boligområder er konsulentvirksomhed, lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje eller lignende.

3.3 Maks. tilladte miljøklasse er 2.

Redegørelse

Driftsbygninger i gårdkomplekset Tyrstedgaard må rives ned til fordel for boligbyggeri.
Tæt-lav bebyggelse skal være i form af rækkehuse.

4.1 Området må udstykkes, således at de enkelte boligenheder udstykkes i grundstørrelser på mindst 200 m2.

4.2 Matrikel 16a kan udstykkes således, at den del der i dag indeholder bebyggelse udstykkes fra den del af matriklen der ligger nord for, som indeholder mark og skov.

5.1 Nye veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.

5.2 Boligveje skal udlægges i 8 meters bredde, med 5,5 meter bred kørebane.

5.3 Vejen skal udformes som illustreret i kortbilag 5, "Skitser". Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den skiltede hastighed, hvilket, bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.4 Intern vejforbindelse i lokalplanområdet sker ad vejen, som skal anlægges i forbindelse med udvidelsen af antallet af boliger.

5.5 I blinde vejender skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne mv.), som vist på illustrationsplanen. Stianlæg der udmunder i vendepladser skal udformes, så der tages højde for sikkerheden for cyklister og fodgængere. Det skal sikres at alle vejanlæg herunder vendepladser udformes så tilstrækkeligt arealbehov ved retningsskift for lastbiler overholdes.

5.6 Ved vejtilslutninger og vejenes kurveforløb skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer.

5.7 Overkørsler skal anlægges i asfalt, beton, belægningssten eller granit.

5.8 Den nye veje skal anlægges, så den kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, så vandet ikke forvolder skade på bygninger, veje og tekniske anlæg.

5.9 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordrevej, henholdsvis Højvangsallé. Den nye boligvej tilsluttes Højvangsallé via den eksisterende boligvej vest for lokalplanområdet, samt Nordrevej via den eksisterende allé.

5.10 Vejanlægget på gårdspladsen skal anlægges i asfalt med min 0,5 meter, yderligere end kørebanen, med chaussesten, pigsten eller knoldebrolægning i kanten ind mod de fælles friarealer i gårdrummet.

Redegørelse

Gårdspladsens belægning skal understrege rummets karakteristik af gårdsplads med en rekreativ karakter.

 

6.1 Der etableres min. 1,5 parkeringspladser pr. bolig.

6.2 Den første p-plads pr. bolig må etableres med fast belægning. Den anden p-plads pr. bolig skal etableres i permeabel belægning.

6.3 Der må på gårdspladsen etableres maks. 3 parkeringspladser til brug for beboerne på matr. nr. 16cb og som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Derudover må der ikke etableres parkering i gårdrummet.

6.4 Parkering af last-, omnibus-, flytte- og fragtbiler, campingvogne samt oplag og henstilling af campingvogne, både, uindregistrerede køretøjer, samt køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg er ikke tilladt inden for lokalplanens område.

7.1 Ved veje skal der etableres vejbelysning. Der kan anvendes lav park/stibelysning i gårdspladsen.

7.2 Elledninger, herunder til vej-, sti og friarealernes belysning, skal fremføres med jordkabler.

7.3 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.4 Området er seperatkloakeret og nye bebyggelse skal tilsluttes denne løsning. Regnvand nedsives på den enkelte parcel eller via forsinkelsesanlæg til regnvandsledning, eller i kombination heraf.

8.1 Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på kortbilag 3, "Fremtidige Forhold".

8.2 Områdets fælles friarealer indebærer gårdspladsen, de to græsarealer ud mod Vores Vej, samt græsarealet ud mod Nordrevej.

8.3 På parceller gælder det, at grundejer skal placere bebyggelse, belægninger og udføre terrænregulering så diffus strømning på terræn og/eller i render optimeres i forhold til at aflede vandet med fald væk fra bygninger og i retning af boligvejene.

8.4 Bebyggelsen må opføres i maks. 1 etage og i maks. 6 meters højde.

8.5 Bebyggelsesprocenten for hele området må højst være 40 %.

8.6 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet, svarende til en befæstelsesgrad på 0,35. Overstiger befæstelsen 0,35 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

9.1 Facader skal udføres som blank mur i gule/gullige nuancer af teglsten, der skifter nuance pr. 2-3 boligenheder.

9.2 Facader skal udføres og fastholdes i tegl, som blank mur. Til skure og garager samt til mindre bygningsdele, såsom gavltrekanter, udhæng, stern mv, kan der anvendes skifer-, granit- eller træbeklædning. Der må endvidere anvendes stål til garager. Kompositmaterialer med træstruktur må ikke anvendes som beklædningsmateriale.

9.3 Som tagmateriale kan vælges begrønnede tage eller sorte tagsten. På garager, carporte og andre flade tage må anvendes tagpap.

9.4 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade og udføres i vinge- eller falstagsten i beton eller ler.

9.5 Bebyggelsens facader og tag, herunder gavltrekanter, udhæng, stern, døre, vinduer mv. må ikke udføres i klare signalfarver.

9.6 Tekniske installationer, som f.eks. varmepumper, skal afskærmes og/eller integreres i bygningens arkitektur.

9.7 Solceller og solvarmeanlæg må opsættes på bebyggelsen og skal integreres i eller opsættes på taget. Solceller skal være antirefleksbehandlede. Rammer og solceller skal være sorte og de skal opsættes i en hel firkant og med samme hældning som taget. Såfremt solceller opsættes på flade tage må det bærende stativ ikke være synligt. Afskærmningen af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer.

9.8 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer.

Redegørelse

Materiale- og farvevalg tager udgangspunkt i den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, samt nærområdets karakteristiske træk.
Bestemmelse om beklædningsmateriale bidrager ved at sikre området et karakteristisk udtryk og kvalitet. Ved at anvende naturmaterialer (tegl i murværket og tegl, sten eller træ i garager) sikres et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk imellem boligers facader og garager.
Der må ikke anvendes bly, zink eller kobber som tagbeklædning, af hensyn til grundvand og overfladerecipienter.

10.1 Terrænreguleringer må ikke finde sted, bortset fra terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere end 1 m til skel. Bestemmelsen om +/- 0,5 m gælder dog ikke for terrænreguleringer i forbindelse med regnvandshåndtering og klimasikring.

10.2 Ubebyggede arealer må kun bebygges såfremt vandvejene gennem arealerne er undersøgt og det dokumenteres at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at undgå oversvømmelse af både nuværende og ny bebyggelse, både indenfor lokalplanområdet og nedstrøms for lokalplanområdet, i forbindelse med ekstreme regnmængder.

10.3 Der skal udlægges fælles friarealer som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

10.4 Fælles friarealer udlægges i græs. Der kan plantes spredte grupper af hjemmehørende, løvfældene buske og træer som angivet i beplantningsplanen på kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

10.5 Fællesarealer, der udlægges i området, må ikke udstykkes og skal til enhver tid fremtræde som fælles for hele bebyggelsen i området.

10.6 Der skal etableres et aktivitetsareal på et af de fælles friarealer.

10.7 Træerne der udgør den grønne allé mod Nordrevej skal bevares. Disse træer må kun beskæres som følge af sygdom i træerne eller hvis løse grene el. lign. indebærer en risiko for mennesker eller materiel. Hvis fældning er nødvendigt skal træet/træerne genplantes i samme art og med mindst 20 cm stammeomkreds i 1 meters højde.

10.8 Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal være levende hegn i bøg og skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund. Hvis ikke matriklen udstykkes skal der placeres levende fælleshegn i skel mellem hver have der tilhører den enkelte boligenhed. Der må opsættes fast hegn i afstand af maks. 5 meter fra boligerne. Eksisterende levende hegn i skel mellem lokalplanområdet og nabomatrikler må bibeholdes, såfremt ejerne af de berørte matrikler kan nå til enighed om det.

Redegørelse

Bestemmelse om terrænregulering er i overensstemmelse med "Information ved bygge- og anlægsarbejder" , udgivet af Teknik og Miljø.
Terrænregulering i forbindelse med klimasikring og regnvandshåndtering er undtaget bestemmelsen om at terrænregulering må være maks. +/- 0,5 m.
Lokalplanområdet skal indrettes til at kunne håndtere regnvand på terræn når kloakkerne løber over ved kraftig regn og skybrud. Bestemmelse om undersøgelse af vandveje samt etablering af foranstaltninger mod oversvømmelse er desuden i henhold til Planlovens §15 stk. 2 15). "Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: ... 16) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom".
Aktivitetsbane kan for eksempel være en boldbane eller en legeplads.
Den eksisterende allé skal bevares for at bevare områdets grønne struktur og historiske værdi. Genplantning skal ske i samme art og mindst stammeomfang 20, af hensyn til alléens ensformige, repetitative struktur.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er redegjort for hvordan regnvand håndteres i området i skybrudssammenhæng, jf. § 10, samt at foranstaltningerne i redegørelsen er etableret.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er oprettet en grundejerforening, jf. § 12.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i §5 nævnte vejprojekt er etableret.

11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før fælles friarealer og beplantning er etableret, jf. § 10. Bygges boligerne etapevis skal det fælles friareal med beplantning der refererer til den enkelte boligenklave etableres inden boligerne i pågældende enklave må tages i brug. Boligenklaver med refererende fælles friarealer og beplantning er illustreret kortbilag 5, "Skitser" og er angivet som hhv. X, Y og Z. Disse boligenklaver med refererende fælles friarealer må udbygges på samme tid eller i den rækkefølge bygherre finder det mest hensigtsmæssigt.

Bestemmelse om anlæggelse af fælles friarealer som betingelse for ibrugtagning sikrer at de fælles friarealer med tilhørende beplantning anlægges.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening der dækker lokalplanområdets afgrænsning. Denne indebærer medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område.

12.2 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. Vedtægtsændringer skal ligeledes godkendes af Byrådet.

12.3 Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.

12.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende området, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12.5 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af lokalplanområdets fælles anlæg og fælles friarealer, herunder også beplantning.

12.6 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fælles anlæg og fælles friarealer inden for lokalplanafgrænsningen.

12.7 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

13.1 Lokalplanen aflyser privatretlige servitutter og tilstandsservitutter der er uforenelige med planens gennemførelse.

14.1 Ved lokalplanens vedtagelse aflyses Lokalplan 173's gyldighed inden for nærværende lokalplanområdes afgrænsning.

Redegørelse

Lokalplan 173 er fortsat gældende for den øvrige del af dennes lokalplanafgrænsning.

15.1 Efter Horsens Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.