Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet, som har en størrelse på ca. 11 ha, ligger i Horsens bys nordlige del. Området ligger meget lavt og skråner ned mod Store Hanstedå.

Lokalplanområdets placering er illustreret på nedenstående kort.

Nord for lokalplanområdet ligger Hansted å-dal med enge og større landskaber. Dette område indeholder potentielle naturbeskyttelsesinteresser, naturbeskyttelsesinteresser samt et bevaringsværdigt landskab, som lokalplanområdet også er en del af. Disse udpegninger dækker delområdet der udlægges til naturområde samt en mindre andel af delområdet der udlægges til boligformål.

Øst for området ligger Hotel Opus. Mod syd afgrænses området af Priorsløkkevej, med bl.a. Fængslet på den anden side af denne vej. Mod vest og syd afgrænses lokalplanområdet af eksisterende boligområde og nordvest for området ligger der kolonihaver.

Området trafikbetjenes i dag fra Priorsløkkevej via Mosevangen. Boliger trafikbetjenes via eksisterende veje og en del af de nye boliger skal yderligere trafikbetjenes af en ny boligvej inden for lokalplanområdet.

Området er i dag bebygget med 200 tæt-lav boliger, som er blevet bygget etapevist. Bebyggelsen består typisk af 4-6 sammenbyggede boliger med haver og med små grønne fællesarealer mellem bebyggelserne. Langs stamvejen og inde på de enkelte boligveje er der opført carporte. To af de eksisterende fælles friarealer i boligdelområdet, bliver mulige at bebygge med denne lokalplan.

Foto 3: Det sydligste område, hvor der kan opføres nye boliger samt tilhørende vej.

 

.

Lokalplanområdets placering i forhold til Horsens by.